HDL Beslenme Dan─▒┼čma ve Spor Hizmetleri
 
Birlikte Ba■ardřk
Yorum Sahibi Melike Sayar
Yorumu K??z??m??n ?žok k???ž??k ya?×tan beri kilo sorunu vard??.Bu konuda ald???░??m??z yard??mlar hep ?žok k??sa s??reli oldu. Gitti?░imiz yerlerde hep elimize birbirine benzeyen listeler verilip; g??nde ?×u kadar kalori alacak dendi. Ancak bizler uzman olmad???░??m??zdan g??n i?žerisinde verilen kaloriyi nas??l dolduraca?░??m?? hi?ž bilemedik. Ve tabi ki diyeti uygulamakta zorland??k. ??stelik k??z??m da verdi?░i kilolar?? ?žok k??sa zamanda geri ald??. B??t??n hayat??m??z?? etkilemeye ba?×lad?? kilolar??. Zamanla kendine olan g??venini kaybetti, k??yafet sorunu ba?×lad??, arkada?×lar??ndan uzak duruyordu, derslerini de etkilemeye ba?×lad??. Ne yap??p edip bu kilolardan kurtulmal??yd??k. Bir yak??n??m??z??n tavsiyesi ??zerine Hdl ekibiyle tan???×t??k. ?Łlk defa k??z??m??n g??zleri bu kadar parl??yordu, inand?? ve g??vendi. Ayn?? g??veni ben de ilk g??r???×memizde hissettim, sonunda bu i?×i ba?×araca?░??na inand???░??m bir uzman vard?? kar?×??mda. K??z??mla birlikte 6 ay boyunca d??zenli olarak gittik ve ilk g??nden itibaren k??z??m??n kendine olan g??veni artt??, k??yafet al???×veri?×lerimiz kabustan e?░lenceye d??n???×t??, arkada?×lar?? ile olan ili?×kilerinde ?žok daha farkl?? ve inanamayacaks??n??z ama dersleri bile ?žok daha iyi. TE??EKK??RLER KIZIMA YEN?ŁDEN YA??AMA SEV?ŁNC?ŁN?Ł VERD?Ł?É?ŁN?ŁZ ?Ł???ŁN...

Yorum Sahibi Lucy Bennet
Yorumu Elif DidemÔ??le Dublinde tan???×t??k ve ondan sonra benim hayat??m de?░i?×ti. Onun sayesinde 4 ayda 15 kg verdim ve benim ya?×am tarz??ma en uygun diyeti haz??rlayarak ad??m ad??m takip etti. Elif DidemÔ??in pozitif enejisi, professiyonelli?░i ve arkada?×l???░?? i?žin minnettar??m. Sevgiyle, Lucy... I met Elif Didem at Morehampot Language ?Łnstitute in Dublin and after that my life has changed. She helped met to lose 15 kg in 4 month, advising me a simple diet that is fit for my lifestyle and following me step by step. I would like to thank Elif Didem for her positive energy, professionalism and friendship. Best wishes, Lucy...

Yorum Sahibi Mine Y??lmaz
Yorumu Diyetisyenim ile ???ž??nc?? do?░umumdan sonra annem ile birlikte dan???×maya ba?×lad??k. ?Łstedi?░imiz kiloya annem ile birlikte geldik. Lohusa olmama ra?░men hem kilolar??mdan kurtuldum. Hem de emzirmemde hi?žbir s??k??nt?? ya?×amad??m. Aksine s??t??m artt?? diyebilirim. D??zenli ve sa?░l??kl?? yemek yemeyi ???░rendik diyebiliriz. Ayr??ca ?žok g??ler y??zl?? ve ileti?×imi son derece y??ksek pozitif bir insan, istedi?░imiz zamanda da aray??p akl??m??za tak??lan sorular?? sorup, yard??m alabiliyorsunuz. ??imdi koruma s??recindeyim ve halen kilomu korumaktay??m. Onlar?? tan??d???░??m ve ondan yard??m ald???░??m i?žin kendimi ?žok ?×ansl?? g??r??yorum.

Yorum Sahibi Alessia Scotto
Yorumu Diyetisyen Elif Didem Han??m ile ?žok kilo kaybeden en yak??n arkada?×??m??n sayesinde tan???×t??m. ?Łlk olarak RomaÔ??da tan???×t??k ve ayr??nt??l?? bir ilk g??r???×meden sonra bana ??zel ve uygulanmas?? kolay bir diyet haz??rlad??. RomaÔ??da ya?×amama ra?░men diyetisyenim beni s??rekli uzaktan takip ve motive ediyor. Verdi?░i ??nerilerinin sayesinde daha ??nce yapt???░??m hatalar?? ??nl??yor ve sa?░l??kl?? beslenmeyi ???░reniyorum. ??imdilik 5 kg verdim ama daha yolun ba?×??nday??z. Elif Didem Han??m?? kesinlikle tavsiye ediyorum; ??ncelikle mesle?░inde profesyonel bir uzman, ayr??ca ba?×ar??l??, samimi ve g??ler y??zl?? oldu?░u i?žin. Te?×ekk??r ederim Elif Didem... Mi sono rivolta alla dietista Elif Didem su consiglio di una mia cara amica che con lei ha perso davvero molti kg. Ci siamo conoscosciute a Roma e dopo unÔ??accurata prima visita ha elaborato per me una dieta su misura chiarissima e semplice da fare. Nonostante io viva a Roma mi segue e mi motiva costantemente. Grazie ai suoi consigli mi aiuta a non commettere errori che facevo in passato e ad alimentarmi in modo sano. Per ora ho perso 5 kg, ma siamo ancora allÔ??inizio del percorso. La consiglio vivamente prima di tutto per la sua professionalit?á e poi per la sua bravura, gentilezza e disponibilit?á. Grazie Elif Didem...

Yorum Sahibi Elif S.
Yorumu ??ocuklu?░umdan beri hayat??m s??rekli diyet ??zerineydi. Ge?žmi?×de yapm???× oldu?░um yanl???×, kalorisi ?žok d???×??k diyetler y??z??nden art??k 100 gr bile vermek imkans??zla?×maya ba?×lam???×t??. 70 kilolara dayan??nca HDL\'nin kap??s??n?? ?žald??m. HDL dan???×an?? oldukdan sonra ge?žmi?×te yapm???× oldu?░um diyet hatalar??n?? ???░rendim. Sab??r ve istikrarla istemi?× oldu?░um kilolara ula?×t??m. Her g??r???×memizde benim kilo verebilece?░ime beni inand??rlar. ??u an koruma program??na ba?×lad??k ve ?žok mutlu ve sa?░l??kl?? hissediyorum kendimi.HDL ile ke?×ke ?žok daha ??nceden tan???×sayd??m. HDL ekibine ?žok te?×ekk??r ediyorum.

Yorum Sahibi ??zlem Deniz
Yorumu Elif Didem Han??m?? ile ?ŁtalyaÔ??da Milano T??rk konsoloslu?░unda ?žal???×t???░??m y??llarda tan???×t??m. ?Ł?× hayat??mda ki yo?░un tempodan dolay?? dengesiz besleniyordum ve konsoloslu?░un d??zenledi?░i etkinliklerde ??n??me ne gelirse yiyordum, bu nedenle 16 kg kadar alm???×t??m. Bu biriken kilolarla kendimi ?žok mutsuz hissediyordum, art??k k??yafet bulmakta zorlan??yordum ve v??cudumdan utan??yordum. Sanki karanl??k bir kuyuya d???×m???× gibi hissediyordum ve Elif Didem elini uzatarak beni o kuyudan ?ž??kartt??. Diyetisyenim Elif DidemÔ??in bana haz??rlad???░?? diyeti takip ederek ve d??zenli spor yaparak fazladan ald???░??m 16 kilo vermekle kalmay??p ??st??ne 5 kg daha vererek hayat??m boyunca olmak istedi?░im ama asla olamayaca?░??n?? sand???░??m ?×u anki kiloma ula?×t??m. Hangi kelimeleri kullansam Elif DidemÔ??i anlatmak i?žin az olur ancak onu tan??yan ne demek istedi?░imi bilir... Ho conosciuto la dietista Elif Didem in ?Łtalia quando lavoravo al consolato turco a Milano. In quel periodo ero ingrassata di 16 kg, poich?Ę a causa dei ritmi frenetici non mi alimentavo in modo regolare e ad ogni evento organizzato dal consolato mangiavo senza controllo tutto quello che cÔ??era. A causa dellÔ??aumento di peso mi sentivo infelice, facevo fatica a trovare abiti adatti a me e mi vergognavo del mio corpo. Ero come entrata in un pozzo buio ed Elif Didem ?Ę stata la mano che mi ha tirato fuori dal pozzo. Grazie alla dieta di Elif Didem e praticando regolarmente attivit?? fisica ho perso non solo i 16 kili, ma anche quei 5 kili che non riuscivo a perdere da una vita. Ora ho raggiunto un peso corporeo che prima dÔ??ora non ero mai riuscita ad avere. Qualunque parola usi per descriverla non renderebbe lÔ??idea, bisogna conoscerla per capire cosa sto cercando di dire.

Yorum Sahibi Halide Ert??rk
Yorumu Ben kendimi bildim bileli diyet yapar??m ama bir t??rl?? kendimi bir standarda oturtamad??m. Kilo veriyorum al??yorum, al??yorum veriyorum. Tam yine b??yle d??nemimde HDL ile tan???×t??m. Hasta ile doktor ileti?×imi ilk etapta ??nemlidir bence. ?Łlk tan???×mam??zda bu konuda ?žok ho?×nut kald??m. Dan???×ana yakla?×??m, g??ler y??z, ikna ve motive edici performans beni de etkiledi ve b??ylece diyet program??na ba?×lad??k. Hi?ž a?ž kalmadan ve ka?žamaklarla 5 ay gibi bir s??rede y??r??y???×le beraber 25 kilo verdim. Kendimi mutlu hissetmeye ba?×lad??m. Bana ya?×am??m boyunca nas??l beslenmem gerekti?░ini ???░rettiler. Kilolar??mdan kurtuldu?░um gibi d??zenli ve sa?░l??kl?? beslenmeyi de ???░renmi?× oldum. Ben bundan sonra HDL'de ???░rendiklerimi hayat??m boyunca uygulamaya devam edece?░im. HDL'ye ?žok ?×ey bor?žluyum. ??ok ?žok te?×ekk??r ediyorum ve de herkese kesinlikle HDL'ye gitmelerini tavsiye ediyorum. ??ok memnun kalaca?░??n??zdan eminim.

Yorum Sahibi Dilek Ranucci
Yorumu Y??llard??r farkl?? diyetler denedim, farkl?? diyetisyenlerden destek ald??m fakat hi?žbir sonu?ž alamad??m. Motivasiyonumun d???×??k olmas?? benim en b??y??k sorunumdu ve diyete ba?×lad???░??mdan birka?ž hafta sonra psikolojik olarak dayanam??yordum. Elif DidemÔ??i kocam??n sayesinde tan??d??m ve o bana uygun bir diyet haz??rlad??. Ayr??ca her hafta hep yan??mda oldu, beni zor zamanlarda motive ederek ve belirledi?░imiz hedeflere ula?×??nca benimle sevinerek bu deste?░i verdi. Bildim bileli v??cudumu sevmedim, ama ?×imdi bamba?×ka bir ki?×i oldum ve kendime g??venim artt?? ve kendimi daha ?žok seviyorum. 14 kg verdim ve y??llard??r g??remedi?░im 70 kiloÔ??ya ula?×t??m. Ba?×arabildi?░imi g??rd??m ve psikolojik daha g???žl?? hissederek v??cudumu daha ?žok sevdi?░im i?žin bu 4 ay hayat??mda bir d??n??m noktas?? oldu. Bu s??re?žte a?žl???░?? hissetmedim ve diyeti b??rakacak zor zamanlarda Elif DidemÔ??in deste?░i ile dayand??m. Benim i?žin Elif Didem ?ŁtalyaÔ??n??n hatta d??nyan??n en iyi diyetisyeni!.. Erano anni che provavo diverse diete e dietiste, ma senza nessun risultati. Il mio piu grande problema era che non riuscivo a trovare la giusta motivazione a proseguire e dopo le prime settimane crollavo psicologicamente. Ho conoscito la dietista Elif Didem tramite mio marito e lei ha preparato la dieta giusta per me. Inoltre ?Ę stata molto presente seguendomi settimana dopo settimana motivandomi nei momenti di crisi e complimentandosi con me quando raggiungevo i risultati da lei individuati. Da sempre il mio corpo non mi e mai piaciuta, ma adesso posso dire di essere una persona completamente diversa ed ho piu fiducia in me stessa e mi piaccio molto di piu. Sono dimagrita 14 chili passando agli attuali 70 chili che non vedevo da anni. Sono stati i quattro mesi piu importanti della mia vita, perche mi hanno dato la certezza che ce la posso fare e che ho acquisito la forza psicologica per poter dare un futuro migliore al mio corpo volendogli piu bene. Non ho mai sentito tanta fame e nei momenti di crisi in cui stavo per mollare Elif Didem ?Ę stata fondamentale con il suo supporto. Per me Elif Didem ?Ę la dietista migliore dellÔ??italia, anzi di tutto il mondo!..

Yorum Sahibi Aynur Sipahi
Yorumu Ben HDL ismini hem?×ire bir arkada?×??m??n konu?×mas??n?? dinlerken kulak misafiri oldu?░umda duydum. ?Łlk muayenesine gitti?░imde o kadar i?žten samimi davran??ld?? ki sanki k??rk y??ll??k dost gibiydik. 3 ay kadar devam ettim. Her g??r???×memde konu?×mas??, davran???×lar, ilgi s??perdi.7/24 arayabilirsiniz dedi. Her ?×eye i?žtenlikle cevap verdi. Do?░ru olan?? her ?×eyi anlatt??. Sonsuz te?×ekk??rler. Ba?×ar??lar??n??z??n bir ??m??r devam etmesini dilerim.

Yorum Sahibi Francesca Rossi
Yorumu Diyetisyen Elif Didem han??mla akrabalar??m??n sayesinde tan???×t??k. Akrabalar??m y??ksek kolesterol, diyabet ve hipertansiyon hastal??klar??ndan kilo kontr??lunun ??nemini anlad??klar??nda uzman deste?░i almaya karar verip Luigi Sacco hastanesinde kendisinden ba?×vurdular ve ?žok memnun kald??lar. Bende zay??flamak istedi?░imi dile getirdi?░imde beni kendisine y??nlendirdiler. Bana ?žok yard??mc?? oldu, diyetisyenim Elif DidemÔ??im sayesinde 6 kg verdim ama en ??nemlisi kendime ??zg??venim artt?? ve sa?░l??kli beslenmeyi ???░rendim. Ayr??ca onun sayesinde s??rekli ?×i?×kinlik sorunum da ge?žti. Elif Didemin profesyonelligi, ki?×ili?░i, bilgisi ve ilgisi i?žin bu sorunlar?? olarak memuniyetle herkese diyetisyen olarak tavsiye ediyorum... Mi sono rivolta ad Elif Didem dopo aver sentito parlare di lei da dei miei parenti, che volevano perdere parecchio peso per via di problemi di diabete, ipertensione e colesterolo alto. Sono rimasti molto soddisfatti del suo lavoro svolto presso lÔ??ospedale Luigi Sacco, quindi sapendo della mia volont?á di perdere parecchio peso, mi hanno indirizzata a lei. Devo ammettere che mi ha aiutato tantissimo, sono riuscita a perdere 8kg, ma soprattutto mi ha aiutato a riacquistare la sicurezza di cui avevo bisogno per avere l'equilibrio alimentare giornaliero. Risolvendo anche i miei problemi di gonfiore addominale frequenti. Dunque consiglio Elif Didem come dietista, perch?Ő grazie alla sua professionalit?á, alle sue conoscenze e alla sua umanit?á, pu?? rappresentare un ottimo punto di riferimento per chiunque abbia questo tipo di problema...

Yorum Sahibi Emel DEM?ŁR
Yorumu HDL'ye arkada?× tavsiyesi ile gittim. ????nk?? arkada?×??m y??llard??r yerle?×mi?× kilolar??n?? veremiyordu. Sonras??nda neredeyse v??cudunun yar??s?? gitmi?×ti. ?Łlk randevunuzda asl??nda korkulacak bir ?×ey olmad???░??n?? anl??yorsunuz. Orada e?░lenerek kilo verilece?░ini, arada ??d??ller olabilece?░ini, bazen listeye uymad???░??mda su?žluluk duymamay?? ???░rendim. ?Łleti?×imin s??rekli olmas?? i?žin telefonunu verdi?░inde ?žok mutlu oldum. Sayesinde 5 kilo verdim. Ayr??ca arkada?×??m 20 kilo verdi. HDL ?žok ba?×ar??l??, nice ba?×ar??lara imza ataca?░??na eminim. Her ?×ey i?žin te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Manel Nasr
Yorumu Merhaba, Diyetisyen Elif Didem han??mla tan???×mak hayat??m?? de?░i?×tirdi diyebilirim. ??ok b??y??k bir sab??rla ve samimiyetle, b??t??n korkular??m?? payla?×arak beni takip etti. Yasaks??z bir beslenme program??yla derecede kendimi k??s??tlamayarak 14 kg verdim ve bunun her zaman mutlu, ne?×eli ve kendimi severek yapt??m. Ona sonsuz minnettar??m!.. Ciao, conoscere Elif Didem posso dire che mi ha cambiato la vita. Con una pazienza e una gentilezza che pochi hanno, ha seguito il mio caso condividendo le mie paturnie. Ho perso 14 kg senza mille privazioni o sacrifici e come dice sempre lei con il sorriso, l'allegria e volendomi bene. Le sar?? per sempre riconoscente!..

Yorum Sahibi ?Łlknur ??zg??nelel
Yorumu Ben Ondokuzmay??s ??niversitesinde ?Łngilizce okutman??y??m. Gen?žlerle beraber olunca insan ister istemez gen?ž kal??yor ama ayn?? zamanda da onlar??n enerjilerine yeti?×mek i?žin daha formda kalmak gerekiyor. Yo?░un ?žal???×ma temposundan ???░??nlerime dikkat edemedi?░im i?žin son zamanlarda bir hayli kilo ald??m. Vaktim olmad???░??ndan ve tek ba?×??na ??stesinden gelemeyece?░imi d???×??nd???░??mden ara?×t??rd??m sevgili diyetisyenimle diyete ba?×lad??m. Ben ?žok ?žabuk kilo verebilen bir insan de?░ilim. Ya?×??m itibariyle de metabolizmam da ?žok iyi ?žal???×m??yordu. Gerekli testlerden sonra diyete ba?×lad??m. Daha ??nceleri de diyetisyene ?žok gittim. Ancak sab??rs??z ki?×ili?░imden dolay?? k??sa s??rede ?žok kilo vermeyi istedi?░imden bir t??rl?? ba?×ar??ya ula?×amam???×t??m. ?Łkinci haftadan sonra g??zle g??r??l??r bir kilo kayb?? ve akabinde mutlu sona eri?×tim. ???░rencilerimden ve arkada?×lar??mdan ?žok olumlu tepkiler ald??m ve birka?ž arkada?×??m?? da y??nlendirdim. G??ler y??zl??, cana yak??n ve i?žten tav??rlar??, samimiyetti ve kendinden emin halleriyle ba?×ar??y?? k??sa s??rede yakalamam?? sa?░lad??. Her ?×ey i?žin te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Leila O.
Yorumu Elif DidemÔ??i Politecnico di MilanoÔ??da m??hendis b??l??m??nde ara?×t??rma g??revlisi bir arkada?×??m??n sayesinde tan???×t??m. ??niversitenin yo?░un akademik temposundan dolay 13 kg alm???×t??m, ders ?žal???×??rken bilgisayar ba?×??ndan s??rekli abur cubur yiyordum. Daha fazla kilo almaktan korktu?░um i?žin ve g??ndelik hayat??mda ald???░??m kilolar kolay ?×eyleri bile zorla?×t??rd???░?? i?žin arkada?×??ma gitti?░i diyetisyeni sordum ve o bana ?žok memnun oldu?░u uzman diyetisyen Elif Didemi ??nerdi. Ve b??ylelikle ser??venimiz ba?×lam???× oldu. 3 ayda program??m??z bitti ama iki senedir ara ara g??r???×meye, hala akl??ma tak??lan ?×eyleri ona sormaya devam ediyorum. B??t??n bu koruma s??recimin sonunda kilo almad???░??m gibi iki kilo daha verdim. Diyetisyenime sadece kilo problemimi ?ž??zmede de?░il, yasaks??z dengeli beslenmeyi bana ???░retti?░i i?žin minnetar??m. Yeni yolunda benim ba?×ar?? dileklerime asl??nda hi?ž ihtiyac?? olmad???░??n?? biliyorum ?ž??nk?? Elif Didem zaten ?žok ba?×ar??l?? bir diyetisyen ve Health Diet Life tam ona uyu?×an ve onu anlatan tam bir isim olmu?×. Health Diet Life ekibiyle yolun a?ž??k olsun. Sevgiler, Leila... Ho conosciuto Elif Didem grazie ad una mia amica che lavora alla facolt?? di ingegneria al Politecnico di Milano. A causa dei tempi accademici impegnativi di lavoro ero ingrassata di 13 kili, perch?Ę studiando seduta al computer mangiavo solo merendine. Avendo paura di ingrassare ancora di pi?? e notando che questi kili mi rendevano tutto pi?? difficile ho chiesto alla mia amica di farmi conoscere la sua dietista Elif Didem di cui mi ha sempre parlato e cos?ş ?Ę iniziata la nostra avventura. In 3 mesi ho perso tutti i kili presi, ma da due anni di tanto in tanto ci vediamo e se ho ancora qualche dubbio continuo a chiederle consiglio. In tutto questo periodo di mantenimento del peso non sono ingrassata e inoltre sono dimagrita di altri due kili. Ringrazio infinitamente la mia dietista che non mi ha fatto solo dimagrire, ma mi ha insegnato ad alimentarmi in modo eqilibrato e senza divieti. Elif Didem non ha bisogno di fortuna per questo suo nuovo lavoro, perch?Ę ?Ę una dietista brillante e Health Diet Life ?Ę un nome che la rappresenta perfettamente. In bocca al lupo con il team di Health Diet Life. Con affetto, Leila...

Yorum Sahibi Murat ?Łlhan
Yorumu Ciddi ?×ekilde horlama sorunum vard??. Doktor ameliyat olmal??s??n deyince zay??flamaya karar verdim. HDL\'yi arkada?×lar??n tavsiyesiyle ve biraz ara?×t??rmayla tercih ettim. Cana yak??n ve g??ler y??zl?? kar?×??land??m. Akl??n??za tak??lan sorulara her zaman cevap verebiliyorlar. Bu y??zden ileti?×imsizlik ve ?žekingenlik ya?×amad??m. S??k seyahat etti?░imden ve n??betli ?žal???×t???░??mdan yemek yeme ve uyku d??zenim yoktu. Buna ra?░men diyetisyenimin yard??m??yla 93 kilodan 81 kiloya d???×t??m. Hem kilo verdim hem de horlama sorunum d??zeldi. Et ve bitter ?žikolata benim i?žin vazge?žilmezdi, diyetisyenim bu konuda ?žok k??s??tlama yapmad??. Hatta eskisinden daha ?žok yemek yeme?░e ba?×lad??m. A?ž kald???░??m?? hat??rlam??yorum. HDLÔ??yi sa?░l??kl?? bir ?×ekilde kilo vermek isteyen herkese tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi Fabiana Delfrate
Yorumu Merhaba, benimle birlikte VanzagoÔ??da olan WWFÔ??de ?žal???×an arkada?×??m??n sayesinde kurtar??c??m?? diyetisyenim Elif DidemÔ??i tan??d??m. Kurtar??c??m diyorum, ?ž??nk?? onun sayesinde art??k b??t??n kulland???░??m ila?žlar?? b??rakt??m ve kendimi enerji dolu hissediyorum. Bir y??ld??r hep yorgundum, tek yapmak istedi?░im ?×ey uyumakt?? ve bu sorun ne yaparsam yapay??m ortadan kalkm??yordu. Diyetisyenimin sayesinde bunlar??n demir eksikli?░inden kaynakland???░??n?? bulduk ve doktor ??nerisiyle takviye kullanarak ve daha dikkatli beslenerek yine ben eski ben oldum. Te?×ekk??r ederim can??m. Salve, grazie alla mia amica che lavora con me come educatrice ambientale preso il WWF di Vanzago ho conosciuto la mia salvatrice Elif Didem. Dico salvatrice, perch?Ę grazie a lei ora non uso pi?? nessuno dei mille farmaci che usavo e mi sento piena di energia. Da un anno ero sempre stanca, lÔ??unica cosa che volevo fare era dormire e nonostante il mio medico mi avesse prescritto diversi farmaci la situazione non cambiava. Grazie alla mia dietista abbiamo scoperto che era dovuto ad una carenza di ferro e dopo aver usato un integratore di ferro e facendo pi?? attenzione alla mia alimentazione ora sono di nuovo me stessa. Grazieee caraaa.

Yorum Sahibi Fato?× H.
Yorumu HDL'ye 2016 Ocak ay??nda gittim. Hedefim 5 kilo vermekti, sempatik ve samimi davran???×lar?? ile beni motive etmeleriyle a?ž kalmadan sa?░l??kl?? ve d??zenli beslenmeyi ???░rendim. ??ok k??sa s??re i?žinde hedefime ula?×t??m. Her istedi?░inde ula?×??l??r olmas?? ayr??ca g??ven verici idi. HDLÔ??den memnuniyetimi ?ževremdeki dostlar??ma anlatarak kilo sorunu olanlara tavsiye ettim. E?×imin de ayn?? sorunu vard?? ama diyet uygulamas??nda ba?×ar??l?? olaca?░??na inanm??yordu. Tavsiyem ??zerine e?×imde HDL ile tan???×t??. K??sa zamanda 9 kilo verdi. Diyetisyenim, sempatik yakla?×??mlar?? ve ileti?×im becerisi ile diyet yapmak isteyenleri motive etmektedir. Bir e?░itimci olarak bu tutumunu ?žok ??nemli bulmaktay??m. Sayg??lar??mla.

Yorum Sahibi Haluk MELEKO?ÉLU
Yorumu HDL ile e?×imin tavsiyesi ile tan???×t??m. ?Łl?že Milli E?░itim M??d??r?? olarak g??rev yapt???░??mdan dolay?? gerek ?žal???×ma ortam?? gerekse beslenme d??zeninden kaynaklanan kilo sorunum bulunmakta idi. Uygulanan diyet program?? sayesinde zorlanmadan 10 kilo verdim. Kilo vermenin gerek sa?░l??k gerekse fiziki etkisini g??rd??m. S??rekli kulland???░??m tansiyon ila?žlar??n??n dozaj??n?? % 50 azaltt??m. Diyetisyenimin sempatik yakla?×??mlar?? diyet yapmak isteyenlere motivasyon sa?░lad???░?? kan??s??nday??m. Diyet s??ras??nda uzun s??redir kar?×??la?×mad???░??m arkada?×lar??m fiziki g??r??n??m??mdeki de?░i?×ikli?░i hemen fark ettiklerinde nedeni olarak, HDL'yi s??ylemekten mutluluk duymaktay??m. Sayg??lar??mla.

Yorum Sahibi Nursevin Bekar
Yorumu Bir arkada?×??m??n ??nerisiyle tan???×t???░??m HDL ile ba?×lad???░??m diyet ser??veni, i?×ini ger?žekten ba?×ar??yla yapan, samimi ve profesyonel i?× anlay???×?? sonucunda ba?×ar??yla sonlanm???×, hedefledi?░imiz sa?░l??kl?? kilo kayb??n?? tam da ??ng??rd???░?? zamanda tamamlam???× bulunmaktay??m. Diyet konusunda herkesin bir ?×eyler s??yledi?░i bu zamanda do?░ru bilgi ve size ??zel ??nerileriyle i?×inin uzman?? HDL'yi kesinlikle tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi Neziye Duran
Yorumu Merhaba. HDL ile tan???×t???░??mda ben meme kanseri tedavisini bitirmi?×, bu s??re?žte ?žok kilo alm???×t??m. Bu zaman s??recinde bana diyet yapmam konusunda ?žok yard??mc?? oldular. Daha do?░rusu bilin?žli ve sa?░l??kl?? beslenmeyi ve a?ž kalmadan kilo verildi?░ini ya?×ayarak g??rd??m. Hastal???░??mdan dolay?? da ayr??ca h??zl?? kilo vermemem gerekiyordu. Sonu?ž olarak 3 ayl??k zamanda 10 kg verdim. 83 kg dan 73 kgÔ??a d???×t??m. Takip eden s??re?žte kilomu koruyabildim ve 15-20 g??n i?žinde de kalan 3 kilomu da verdim. Bu d??nemde beni hi?ž yormadan isteklerime g??re diyetimi ?×ekillendirmesi ve sormak istedi?░im her soruda her an ula?×??labilir olmas??, ula?×amad???░??m??zda mutlaka en k??sa zamanda geri d??n???× yapmas?? s??reci kolayla?×t??ran ad??mlard??r. Benim gibi meme kanseri ve di?░er onkoloji hastalar??na rahatl??kla HDL'yi tavsiye edebilirim. HDL sayesinde bundan sonraki d??nemde de destek alarak sa?░l??kl?? beslenebilece?░imi ???░rendim. ??ok te?×ekk??r ederim.

Yorum Sahibi G??lin H.
Yorumu Merhaba. HDL ile ??ubat ay??nda tan???×t??k. Hamilelik sonras??, emzirme s??reci derken kilo veremedi?░imi fark ettim. Ve hayat??mda ilk kez bir diyetisyene gitmi?×tim. Dinamik, heyecanl??, cana yak??n, ho?× sohbetli, mesle?░ine a?×??k gen?ž bir bayanla tan???×ma f??rsat?? buldum. Emzirme s??recimi de etkilemeden ve d??zenli beslenmenin ne demek oldu?░unu anlat??p, bunu rutin bir ?×ekilde hayta ge?žirmeme etken olmu?× de?░erli insan. Halen dediklerini uygulamaktan ve etraf??ma tavsiyelerimi yaymaktan vazge?žmiyorum. 63 kilo ile ba?×lay??p 54 kilo olmu?×tum. Yani hamilelik ??ncesi kiloma d??nd??m. Kendisini ?žok seviyorum ve tabiki tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi Buket Kaplan
Yorumu HDL ile a?░ustos ay??nda tan???×t??k. Ablam gibi bir ilgisi vard??. Ben diyet konusunda internetten buldu?░um diyetleri denemi?×tim ama hepsi Pazartesi diyeti olmu?×, Sal?? g??n?? bitmi?×ti. Sonra anneme diyetisyen kontrol??nde denemek istedi?░imi s??yledim. Annem de daha ??nce gitmi?× HDL'ye. Bana dengeli beslenmenin p??f noktalar??n??, ac??kmay?? engellemeyi ve nas??l kilo verece?░imi anlat??p hedef koydu. Diyet listeme d??rt ele sar??ld??m. Kontrole gitti?░imde ?žok kilo veremediysem ger?žekten bir abla gibi sitem ediyorlard?? uymam???×s??n diyete diye. ??ok ho?×tu. Beni motive ediyordu. Toplamda 13 kilo verdim. HDL'ye ?žok ?×ey bor?žluyum. Ben bu diyet sayesinde haz??r g??dalardan da uzakla?×t??m. Sa?░l??kl?? ya?×am i?žin ?žok iyi oluyor. Diyet sadece zay??flamak i?žin de?░il, sa?░l??k i?žinde ??nemli. Her ?×ey i?žin te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Birg??l Sa?░??r
Yorumu HDL'ye art??k kilolar??mla ba?× edemedi?░imde ba?×vurdum. Dan???×manl???░??ndan memnun olan arkada?×lar??m vard?? fakat ben bu kadar??n?? tahmin etmiyordum. ?Łlk randevumuzda rutin kontrolleri yapacak bir diyet yazacak ve g??nderecekler diyordum fakat benim b??t??n ??nyarg??lar??m?? daha ilk randevumuzda y??kt??lar. ??ok cana yak??n ve s??cakt??. Benim ruhsal durumumu g??z ??n??ne alarak, yemeyi sevdi?░im g??dalarla, beni hi?ž yormadan, a?ž b??rakmadan ve b??kmadan usanmadan, en ula?×??lmaz olacak zamanlarda bile telefonla ula?×arak tatl?? krizlerimde ?ž??z??m sunmas??yla 4 ayda 18 kilo verdim ve bu ?×ekilde kendimle bar???×t??m. Peki bitti mi hay??r, sonras??nda hamile kald??m ve yine kendisine dan???×t??m. Sa?░l??kl?? ve do?░ru beslenmekle beraber her zamanki ilgisiyle hep yan??mdalard??. Ben ?žok az bir kiloyla bu s??reci ge?žirdim. HDL'de i?×e g??sterilen sayg??, dan???×anlara sunulan samimi ortam sayesinde sa?░l??kl?? ve do?░ru beslenmeyi ???░rendim. Bundan sonraki d??nemlerimde de ?žok ba?×ar??l?? olaca?░??na inan??yorum. HDL'ye bana yard??mc?? oldu?░u i?žin ?žok te?×ekk??r ediyorum.

Yorum Sahibi Zerrin Yurtta?×
Yorumu HDL ile 2016 y??l??n??n May??s ay??nda tan???×t??m. Daha ??nce ablam dan???×anlar??ndan biriydi. Tavsiyeleri ??zerine ben de ba?×lamaya karar verdim. Ba?×larda isteksiz ba?×lamama ra?░men kendisinin ilgili tav??rlar?? neticesinde istekli devam ettim. K??sa bir s??rede toplamda 12 kilo verdim. Bu zorlu s??re?žte kendisinin g??ler y??zl?? ve te?×vik edici tav??rlar?? bana ?žok yard??mc?? oldu. Diyetleri sevdi?░im yiyeceklerden mahrum kalmadan ve ac??kmadan dengeliyordu. Dan???×anlar??na de?░er verdi?░ini hissettiriyordu. B??yle diyetisyenlerle tan???×maktan ve kendilerine dan???×maktan mutluluk duyuyorum. Benim i?žin yaln??zca diyetisyen kimli?░inin ??tesinde aileden biri gibi oldular. HDL'yi herkese g??n??l rahatl???░??yla tavsiye ediyorum ve ilgisinden dolay?? te?×ekk??r ediyorum.

Yorum Sahibi Bennur Apak
Yorumu HDL ile tan???×t???░??mda 10 kilo kadar bir fazlam vard??. Ne yaparsam yapay??m bir t??rl?? kilo veremiyordum. Ancak HDL ile tan???×t??ktan sonra hem kilo verebilece?░ime inand??m hem de do?░ru beslenmeyi ve bunu ya?×am bi?žimi edinmeyi ???░rendim, benimle yapt???░?? ne?×eli ve motive edici sohbetler aras??nda zay??flaman??n mant???░??yla ilgili verdi?░i t??yolar motivemi daha da artt??rd??. Haftada bir yap??lan kontrolleri iple ?žeker oldum ?ž??nk?? her tart??ya ?ž??kt???░??mda ya?░dan kilo kaybetti?░imi g??rmek ger?žekten ?žok g??zeldi. Ayr??ca istedi?░imiz zaman telefonun di?░er ucundan bizleri yan??tlayacak oldu?░unu bilmek ayr?? bir ayr??cal??kt??. Te?×ekk??rler HDL, iyiki sizleri tan??m???×??m, iyiki diyetisyenim olmu?×sunuz.

Yorum Sahibi Suna S.
Yorumu Hayal bile etmedi?░im sa?░l??kl?? bir kiloya ula?×mamda bana hi?ž zorlamayan bir programla yard??mc?? oldu. Diyetisyenimin deste?░i ile 8 ayda 84 kilodan 55 kiloya d???×t??m. ideal kiloma ula?×t??m. Yakla?×??k 1 y??ld??r da ayn?? kilomu korumaktay??m. Bu sonucu ald??ktan sonra bir ?žok arkada?×??m??n da Hdl ile tan???×mas??na ve onlar??n da harika sonu?žlar almas??na vesile oldum. ?Łsteyen herkesin karar verdikten sonra Hdl ekibi gibi do?░ru uzmanlarla a?ž kalmadan ideal kilosuna ula?×abilece?░ine inan??yorum. ??ok te?×ekk??rler:)

Yorum Sahibi Didem T.
Yorumu Kendimi bildim bileli kilo problemim olmu?×tur. Kilo vermek ad??na bir ?žok y??ntem denemi?× olmama ra?░men ya sonu?ž alamad??m ya da verdi?░im kilolar?? fazlas??yla geri ald??m. Art??k bu konuda umudumu tamamen kesmi?×ken bir arkada?×??m??n ??srar??yla randevu ald??m. Pozitif enerjisi ve olumlu tutumu ilk g??r???×memizde ??n yarg??lar??mdan kurtulmam?? sa?░lad??. Kendisi ile birlikte kilo verdik?že diyetisyenime g??venim ve kendime inanc??m daha da artt??. Bug??n hedefledi?░imiz kiloya ula?×t???░??m??za hala inanam??yorum. Koruma program??nday??z ve benim o kilolar?? tekrar almaya hi?ž ama hi?ž niyetim yok. Hayat??ma katt???░??n??z t??m iyilikler i?žin binlerce kez te?×ekk??rler...

Yorum Sahibi Selen T??rk
Yorumu Diyetisyenim ile tavsiye ??zerine tan???×t??m. 14 kg vermem gerekiyordu; kendisine gitmeden ??nce iki farkl?? diyetisyen ile ba?×ar??s??zl??kla sonu?žlanan denemelerim olmu?×tu. Ancak di?░erlerinden farkl?? olarak beni mutlu eden, keyifle kilo verdiren bir beslenme plan?? haz??rlad??. Bunu da programa ba?×larken al???×kanl??klar??m??, neleri sevip sevmedi?░imi ?žok ayr??nt??l?? bir ?×ekilde sorgulayarak ve tam benlik bir diyet haz??rlayarak ba?×ard??. ??imdi hedef kiloma ula?×t??m ve koruma program??nday??m. G??ler y??zl?? ve ba?×ar??l?? diyetisyenimi ?×iddetle tavsiye ediyorum :)

Yorum Sahibi Orhan S.
Yorumu HDL ekibiyle art??k kilo vermeye kesin olarak karar verdikten sonra yak??n aile dostlar??m??z??n tavsiyesi ??zerine tan???×t??m.Diyetisyenim aha ilk g??nden itibaren insana g??ven veren,ayaklar?? yere sa?░lam basan,mesle?░ine olduk?ža hakim bir profil ?žizdi.Ve 9 ay ??nce ba?×lad???░??m bu s??re?žte sonunda ger?žekten de harikalar yaratt??.Her ne kadar her ?×ey ki?×inin kendisine ba?░l?? dese de kendisinin yard??mlar?? ve bilgisi sayesinde bu sonuca ula?×t??m.En ba?×ta insan??n ki?×isel zevklerine son derece sayg??l??.?Łnsan?? asla ?×unu \"yapmak zorundas??n\" ve \"yapmamal??s??n\" ?×eklinde zorlam??yor.Her zaman ikinci bir yolu var.Bu da her hafta kontrole isteyerek ve hevesle gitmenize sebep oluyor.Ben ara d??nemlerde farkl?? farkl?? zamanlarda 1er ay Ankara d???×??nda kald??m.O zamanlarda da kontrollerini hi?ž aksatmadan beni hi?ž bo?× b??rakmad??.Surekli olarak ileti?×im halindeydik ve ben h??zla kilo vermeye devam ettim.Ger?žek anlamda kar?×??s??ndaki ki?×iye nas??l ula?×mas?? gerekti?░ini bilen muhte?×em bir diyetisyen.Ben hi?ž bir zaman bir listeyi haz??rlay??p uygulamam i?žin elime verdi?░ini hat??rlam??yorum.B??t??n diyet listelerini sizinle beraber sevip sevmediklerinizi ???░renerek haz??rlar.Mutsuz olaca?░??n??z hi?ž bir ?×eyi o listeye eklemez.San??r??m hep olumlu sonu?ž almas??n??n nedenlerinden biri de bu olsa gerek.Benim hayat??m??n d??n??m noktas?? oldu.Onunla beraber \"Ben kilo veremem\" korkular??m?? yendim.Onun sayesinde do?░ru zamanlarda do?░ru ?×eyleri yiyerek sevdi?░im hi?ž bir ?×eyden vazge?žmeden sa?░l??kl?? beslenmeyi ???░rendim. Sonu?žta da 9 ay gibi bir s??rede 30 kilo vererek bamba?×ka biri oldum.Kilo vermeye ger?žek anlamda karar vermi?× herkes diyetisyenim ile g??r???×meli.Yan??ndan ?ž??kt???░??nda kendini harika hissedecek ve \"Yapabilirim\" diyecek.

Yorum Sahibi Emine C.
Yorumu Merhaba, asl??nda buraya ilk yazmak istedi?░im ?×ey kocaman bir te?×ekk??r HDL ye. Ben tesad??f eseri tan???×t??m. ?Łlk gitti?░imde bi hayli endi?×eliydim ama b??y??k bi sab??rla t??m endi?×emi kaybettirerek bana diyetimde yard??mc?? oldu, diyet s??ras??nda beni en memnun eden ?×ey istedi?░im zaman ula?×??p soru sorabiliyordum ve diyetim her zaman hayat ak???×??ma g??reydi o al???×??la geldik ??rk??t??c?? diyetlerden olmad?? hi?žbir zaman. HDL diyet merkezi bana kilolar??m?? kaybettir di ve bununla birlikte bana hayata dair, ya?×ama dair, kendi ki?×ili?░ime dair bir?žok ?×ey kazand??rd??. Diyet s??ras??nda ve sonras??nda herzaman motivasyon verici ge?žti g??r???×melerimiz. Bence HDL NIN en ?žok tercih edilme sebebi atmosverin s??cakl???░??, ?žal???×anlar??n profesyonelli?░i bunun gibi bir?žok ??zelliklerinin d???×??nda HDL nin dan???×anlar??n zihninden diyetin o akla ilk gelen ??rk??t?? d???×??nceleri silmesi ve dan???×anlar??na kilolar??n?? kaybett??r??rken, onlar?? hayata kazand??rmas??. Te?×ekk??rler HDL nin t??m ?žal???×anlar?? Bunuda belirtmeden ge?žemiyecem beni polikistik over olmama ra?░men beni zay??flatt??. :)))

Yorum Sahibi ??a?░la Cant??rk
Yorumu belkide hdlnin nimetlerinden yararlanamadan tavsiye eden tek benim galiba imkan??m olmad???░?? i?žin maalesef oradaki g??zel insanlarla tan???×amad??m bende buradaki arkada?×lar gibi ??zerimdeki 40 kilo fazlal???░?? at??p tavsiye etmek isterdim daha ilk aray??p fiyat sordu?░umda bile s??cac??k bir konu?×ma ile kar?×??la?×??yorsunuz tekrar bana d??n???× yap??p yakla?×??k 25 dk s??ren bir konu?×ma m???×teri bulmak i?žin yap??lmay??p i?žten oldu?░u o kadar belliydiki her?×eyin sadece para olmad???░??n?? ticari bir ama?ž de?░il insanlara yard??m onlar??n hayat??nda bir d??n??m noktas?? olduklar?? o kadar belliki umar??m birg??n tan???×??p bende ??zerimdeki fazlal??klardan kurtulurum te?×ekk??rler...

Yorum Sahibi Selen ??.
Yorumu Merhabalar... Ben diyetisyenim ile do?░um sonras??nda tan???×t??m. Zaten y??ksek kilo ile ba?×lam???×t??m hamileli?░ime ve do?░um yapt??ktan sonra ancak 80 kg.ye gerileyebildim. Emzirme s??reci bittikten sonra hemen solu?░u hdl'de ald??m. ?Łyiki de alm???×??m. Birincisi, kendisi ve sevgili ??zlem Hn. moralimin en d???×??k oldu?░u g??nlerde bile beni s??rekli desteklediler ve g??ler y??zlerini hi?ž eksik etmediler. Ayr??ca, bana diyeti de?░il do?░ru ve dengeli beslenmeyi a?×??layarak verdi?░im 18 kg.yi bir daha almamay?? nas??l ba?×araca?░??m?? ???░rettiler. Program?? bitireli yakla?×??k 4 ay oluyor ve ben hala ayn?? kiloday??m. Program?? bitireli diyorum ama ??zlem Han??m ve ekip ile dialo?░umuz hi?ž bitmedi. Yine akl??ma bir ?×ey tak??ld???░??nda hemen onlar?? aray??p soruyorum. Bir de tavsiyesine uyarak yeni ya?×am d??zenimde spora da ba?×layabilsem \\\"kaymakl?? ekmek kaday??f??\\\" olacak :) Neyse, uzun laf??n k??sas?? sevgili dostlar; ben bir vesile ile tan???×m???×t??m kendisi ile her i?×te bir hay??r varm???×. Benim tan??d???░??m ?žo?░u meslekta?×?? halt etmi?×. T??m ekibe ?žok te?×ekk??r ederim.

Yorum Sahibi Bahad??r E.
Yorumu Tan???×t???░??m??zda spor yapmama ra?░men kilo veremiyor ve hatta kilo al??yordum.Bu nedenle profesyonel yard??m almaya ihtiya?ž hissetim ve 1 y??ll??k bir programa ba?×lad??k.??nceleri verdi?░i diyet program?? bana kilo verdiremeyecek gibi hissettirdi bana ancak dengeli ve d??zenli beslenerek yada ba?×ka deyi?×le hayat ve yeme tarz??m??z?? de?░i?×tirerek bir y??l i?žinde ortalama 25 kilo vermeme (hi?ž kas kaybetmeden) vesile oldu. ??u an koruma program??nday??z ve yakla?×??k 7 ayd??rda bu kilomu korumaktay??m. Mesleki a?ž??dan i?×ine cok hakim ve bilgili, istedi?░iniz t??m bilgilere do?░ru olarak ula?×abiliyorsunuz. Kesinlikle hastalar??na hayallaer vaad etmiyor hersey cok gercek?ži. Her?×eyden ??nemlisi cok canayak??n, samimi ve i?×inde ba?×ar??l?? bir insan. T??m meslek hayat??nda ba?×ar??lar dilerim kendisine. Bu arada benim hala vermem gereken 10 kilo daha var (kendisi bu art?? 10 kilo vermeyi fazla buluyor ama) in?×allah bu 10 kiloyuda onunla birlikte verece?░im

Yorum Sahibi Helin ?Ł.
Yorumu Merhaba, HDL ekibi ile iki kez calistim.Iki yil arayla iki kez calisma firsatimiz oldu.Ikisinde de istedigim kadar kiloyu hakikaten hic zorlanmadan verdim. Kendisi son derece guleryuzlu ve profesyonel bir diyestisyen. Diyet listelerini tamamen sizin ihtiyaclariniz dogrultusunda hazirliyor.Oncelikle neden vazgecemeyeceginizi anliyor ve yaptigi listeyle herseyi yiyebiliyorsunuz.Ayrica cok fazla diyet listesi alternatifine sahip. Bu konudaki gelismeleri de son derece yakindan inceledigini dusunuyorum. Ben kendisini gonul rahatligiyle tavsiye ederim.

Yorum Sahibi Saadet
Yorumu Uzun y??llard??r sa?░l??k s??n??rlar??m?? zorlamasa da fazla kilo problemi ya?×amaktayd??m. Yoyo sendromu denilen s??rekli kilo al??p verme k??s??r d??ng??s??ne tak??l??p kalm???×t??m. Ancak bu s??re?žte hi?ž profesyonel yard??m almad??m. Kendi kendime yapt???░??m ara?×t??rmalar oradan buradan okuyup ???░rendi?░im veya duydu?░um bilgilerle bu seneye kadar geldim. Nedense diyetisyenlere kar?×?? bir g??vensizli?░im vard?? hep, benim sorunumu ?ž??zebileceklerine inanm??yordum bir t??rl??. Ama bu sene pes ettim ?ž??nk?? bu k??s??r d??ng??den ?žok yorulmu?×tum art??k. B??ylece bir araya geldik. Kendisine g??ven sorunumdan hi?ž s??z etmedim ama zor bir hasta oldu?░umu belirttim. Bug??ne kadarki beraberli?░imizde zaman zaman bu zorluklar?? ya?×ad??k ama onlar?? a?×may?? da ba?×ard???░??m??za inan??yorum. Onun kontrol?? alt??nda olmay?? seviyorum, huzurlu oluyorum. Kafam rahat, s??rekli ne yiyeec?░imi i?žece?░imi d???×??nm??yorum art??k. Program sona erdi?░inde ciddi bir bo?×luk ya?×amaktan da korkuyoram a?ž??k?žas?? :) Hen??z ?žok gen?ž olmas??na ra?░men tecr??beli ve disiplinli bir diyetisyen. Son derece g??le y??zl?? ve ho?× sohbet, ayr??ca kesinlikle sonu?ž odakl??. Sonu?ž alamad???░?? bir hastas?? oldu?░unu hi?ž sanm??yorum. Kendisine bir kez de buradan te?×ekk??r ediyor ve ba?×ar??lar??n??n devam??n?? diliyorum.

Yorum Sahibi Gonca
Yorumu Ben diyetisyenim ??le arkada?×??m arac??l???░?? ile tan??st??m ve kend??s??nden profesyonel yard??m almaya baslad??m. daha onceler?? yapm??s oldu?░um basar??s??z d??yet denemeler??nden sonra ben??m muc??zev?? sagl??k dan??sman??m hal??n?? ald??. k??lo vermen??n, ??deal k??lomda kalab??lmey?? saglaman??n bu kadar key??f vereceg?? h???ž akl??ma gelmezken hem sevd???░??m seylerden mahrum kalmayarak, hem ac ve s??n??rl?? ortada gez??nmeyerek, hem de kend??m?? cok ama cok ??y?? h??ssederek k??lo vermem??, kend??mle bar??smam??, sagl???░??m ??c??n yed??kler??me d??kkat etmem?? o?░rettt?? bana,kendisi sayes??nde yeme al??skanl???░??m?? terb??yeled??m. h???ž b??r randevumda kend??s??ne yed??kler??mle ??lg??l?? yalan soylemed??m cunku guler yuzlu ve sam??m??yet?? buna meydan vermed??. bazen d??yet d??s??na c??k??p k??lomda oynamalar olsa b??le, bunlar??n ben??m can??m?? s??kmamas??n??, eger ??stersek bunu tekrar dengeleyeb??leceg??m??z?? soyleyerek hep ben?? olumlu yonde mot??ve ett??. ben olumsuz elest??r??ler?? h??rs yapacak b?? m??zacta olmad???░??m ??c??n kend??s??n??n bu yaklas??m?? ben?? her zaman once kend??m ??c??n k??lomu dengede saglamam gerekt??g?? f??kr??ne adapte ett??. eger ??lerk?? yasant??mda da b??r d??yet??syenle cal??smam gerek??rse(do?░um vs) bu asla b??r baskas?? olmayacakt??r. kend??s??ne sonsuz tesekkurler??m?? ??let??yorum.3 kel??meyle ??fade etmem gerek??rse, d??s??pl??nl??, sam??m??, sab??rl??. bu arada k??s??sel ozell??kler??ne gel??nce kes??nl??kle cok guler yuzlu, cana yak??n ve en oneml??s?? sam??m??. cal??st???░?? yer ??se, k?? ben o kurumun b??r uyes??y??m, kes??nl??kle cok guzel ve cok kal??tel??. umar??m hayat??nda her sey gonlune gore olur, cunku o ben??m g??b?? b??r cok ??nsan??n hayata daha poz??t??f bakmas??n?? saglam??st??r.??ner??ler??n?? s??ddetle tavs??ye ed??yor, kend??s??ne basar??lar d??l??yorum.

Yorum Sahibi G??l H.
Yorumu ??e?×itli sa?░l??k sorunlar??mla birle?×ince daha da zorla?×an diyet sorunumda, bana ??zel ?ž??z??mler ??nererek, sa?░l???░??m?? koruyarak kilomu kontrol etmem konusunda bana ?žok faydal?? olmu?×tur. Mesleki bilgisinin yan?? s??ra hastas??yla kurdu?░u olumlu ve motive edici insani diyalog, benim bu zorlay??c?? ?žabay?? yorulmadan s??rd??rmemde en ??nemli etkendir. Kendisini, sa?░l??kl?? bir ?×ekilde kilo sorununu ?ž??zmek isteyen, tiroidi al??nm???× hastalar dahil, t??m hastalara tavsiye ederim.

Yorum Sahibi A.K.
Yorumu Asl??nda uzun zamand??r kilo problemim vard?? ama ?žok fazla ??zerinde durmuyordum, ne zaman ki doktorum kan de?░erlerimin vehameti konusunda uzun bir konu?×ma yapt?? ve bunlar?? d??zeltmemin tek yolunun kilo vermem oldu?░unu s??yledi i?×te o zaman bir arkada?×??m??n tavsiyesi ile HDL'de buldum kendimi. Ve ?×u anda tek d???×??nd???░??m ?×ey bu i?×e ba?×lamak i?žin neden bu kadar bekledi?░im! O kadar g??z??mde b??y??tm???×t??m ki diyet listelerini, zay??flama programlar??n?? hep ertelemi?×tim bir diyetisyene dan???×may??. Diyete ba?×lamam ile birlikte t??m hayat??m??n k??s??tlanaca?░??n?? ve mutsuz olaca?░??m?? d???×??n??yordum. Ancak diyetisyenim bu endi?×elerimin tamam??n?? g???žl?? motivasyona ?ževirmeyi ba?×ard?? ve tahmin etti?░imden ?žok daha k??sa s??rede kilo vermeyi ba?×lard??m. Her hafta bir sonraki haftan??n program??n?? anlat??yordum, o da program??ma uygun olacak ?×ekilde (s??k ?×ehir d???×?? seyahatlerim ve uzun toplant??lar??m gibi) beslenme program??m?? haz??rl??yordu, dolay??s??yla hi?žbir s??rprizle kar?×??la?×madan ve zorlanmadan program??m?? uygulayabiliyordum. E?░er siz de benim gibi yo?░un bir i?× temposuna sahipseniz bunu kilo vermenizin ??n??nce bir engel olarak g??rmemenizi ve Hdl ekibyle mutlaka tan???×man??z?? tavsiye ederimÔ??

Yorum Sahibi Filiz S.
Yorumu Diyetisyenim ile ge?žirdi?░im bilateral meme mastektomi ameliyat?? sonras??nda tan???×t??m. O s??re?žte kullan??lan ila?žlar nedeniyle birdenbire kiloal d??m. Kilolar?? vermem gerekti?░inden doktorum beni Hdl merkezine y??nlendirdi. Hem ameliyat sonras?? oldu?░u i?žin hemde hayat??mda ilk defa diyet yap??yor oldu?░umdan stresli bir d??nemdi benim i?žin. G??ler y??z??, arakada?×l???░??, yakla?×??m?? ile bilgisi birle?×ince bende stresten ar??nm???× ve normal hayat??ma d??nmeye ba?×lam???×t??m. Hem de yeni bir arkada?× kazanarak. Kilo problemim ?ž??z??l??rken, yeni hayat??ma uyum sa?░larken, kendisi gibi bir diyetisyenim oldu?░u i?žin ?×ansl??yd??m. Beslenme, kilo kontrol??, diyet konular??nda kendisini tavsiye ediyorum. Hele ameliyat ge?žirmi?×seniz, yada ag??r bir travma ya?×am???×san??z, ve kilo verme zorunlulu?░unuz var ise kesinlikle ??neririm. Yakla?×??m?? ve bilgisi sayesinde yolunuz hemen ayd??nlan??yor. Kendisine ba?×ar??lar diliyorum

Yorum Sahibi T??rkan g.
Yorumu Bana verdi?░in bilgiler, notlar, listelerÔ?? Her ?×ey i?žin sana ?žok ama ?žok te?×ekk??r ederim. Senin sayende kar??n b??lgemdeki ya?░lardan kurtuldum ve art??k sevmedi?░im pantolonlar??n hepsinin belleri bol :) 2 ayl??k program s??resince hedefledi?░imiz 6 kiloyu vermeyi birlikte ba?×ard??k. Senden hi?žbir zaman s??k??lmad??m ve hi?ž kimsede senin kadar rahat olamad??m. Seninle anlad??m ki diyet yaparken psikoloji ger?žekten kilo vermeyi etkiliyormu?×. Ne kadar rahat olursan, ne kadar sab??rl?? olursan hedefine ula?×man da o kadar kolay oluyor. Kendimi yeniden do?░mu?× hissediyorum. ??nc??l???░??n??z ve ???░retileriniz i?žin te?×ekk??r ederim

Yorum Sahibi SEVG?Ł B.
Yorumu Merhabalar benim HDL ile tan???×mam siteniz arac??l???░?? ile oldu bir arkada?×??m uzman yard??m?? almak istedi?░inde bu siteden ara?×t??rma yapt???░??ndan ve sonu?žtan da hep memnun kald???░??ndan bahsetti.Bende ba?×lad??m sitenizden Ankaradaki diyetisyenleri ara?×t??rmaya ve ilk s??radan herkesi aramaya 1,2,3.....Sonra HDL bir anda i?×te buras?? dedim telefondaki enerjileri konu?×ma ve hitaplar?? akl??mda tamam buras?? dememi sa?░lad?? ve ald??m randevumu tan???×ma g??r???×mesinin ard??ndan o kadar i?žime sindiki 2.bir uzmanla g??r???×meye bile gerek duymadan programa ba?×lama karar?? ald??m.Ben hamilelikte 25 kilo alm???× do?░um yapt??ktan sonrada ??st??ne 9kilo daha alarak 90 kiloya varm???× bir bayan??m psikolojik olarak ya?×ad???░??m depresyon fiziksel g??r??nt??mden mutsuzlu?░um g??vensizli?░im sosyal ve ??zel hayat??m ??zerindeki etkileri size hangisini yazsam i?žinde bulundu?░um hayat?? anlatamam. HDL ve sihirli deynekleri....Bilgisi,g??lery??z?? her ko?×ulda yan??mda olu?×u profesyonelli?░i kadar i?žtenli?░i b??kmak usanmak bilmeyen ilgisi...??uanda ben ka?ž kilomuyum evet i?×te buan en sevdi?░im k??sm?? bu yaz??n??n :) 58 K?ŁLOYUMMMMMM sa?░l??kl??y??m g??venim psikolojim fizi?░im her?×eyim de?░i?×ti ben de?░i?×tim.??u anda 2 kuzenim,e?×leri,1 arkada?×??m da devam ediyorlar bir s??re sonra onlar??nda ba?×ar?? ??yk??leri burda olucak biliyorum.Ben ??ncelikle sitenize tavsiyeediyorum.com\'a beni muhte?×em diyetisyenimle bulu?×turdu?░u i?žin te?×ekk??r etmek istiyorum.Veeeee tabiki te?×ekk??r??m??n ve minnetimin en b??y???░?? HDL ekibine eme?░i ge?žen herkese sonsuz te?×ekk??rler.Tavsiyeediyorum.com\'u uzman aray???×??nda olan Ankara\'da diyetisyen yard??m?? almak isteyen herkese ?×iddetle tavsiye ediyorum.Sevgiler...

Yorum Sahibi G??LTEN A.
Yorumu Diyetisyenim milad??m oldu desem san??r??m az bile yazm???× olurum bendeki de?░i?×imi d???×??nd???░??mde. 115,6 kilo ile ba?×lad???░??m??z programam??z?? 75 kg ile tamamlad??k.40,6 kg verdik birlikte.??nceleri diyetisyene gitmeye ne gerek var kendi kendime yapamad???░??m bir i?×i bana ba?×kas?? nas??l yapt??rabilir ki diye d???×??nd???░??m bir uzman yard??m?? alma fikri i?×yerinden arkada?×??m??n diyetisyenimi ve HDL yi anlata anlata bitirememesiyle de?░i?×meye ba?×lad??.Birg??n tan???×ay??m bakal??m en az??ndan diyerek s??rf merakla ald??m randevumu ve al???× o al???×.... Diyet deyince a?ž kal??cam bir sayfay?? g??n boyu takip edicem elimde yemek ta?×??mak zorunda kal??cam saniyordum ama yok boyle birsey her?×eyi yiyerek ne yapmam gerekti?░ini ???░renerek i?×in i?žinden ?ž??kamad???░??mda telefon, mail art??k o anda hangisi uygunsa sevgili diyetisyenimi arayarak biz bu i?×i beraber yapt??k.Herkese tavsiye ediyorum sadece fiziksel g??r??n??m i?žin de?░il psikolojiniz i?žin de?░il sa?░l???░??n??z i?žin, arkada?× ve dost canl??s?? g??lery??zl?? misafirperver profesyonel bir ekiple bu yolu y??r??meniz i?žin.2 ayd??r koruma d??nemindeyiz kilo almad???░??m gibi vermeye devam ediyorum.Psikolog Emel han??m, sevgili ??zlem han??m sizi can?? g??n??lden kutluyorum sizi ?žok seviyorum.Ve kesinlikle tavsiye ediyorum...

Yorum Sahibi E.T.
Yorumu Merhaba, benim hikayem asl??nda burdakilerden ?žok da farkl?? de?░il, yakla?×??k 7 y??ld??r denedi?░im say??s??z yanl???× diyet tecr??belerinden hi?žbir sonu?ž alamad??m, arkada?×lar??m??n zay??flama ba?×ar??lar??n?? dinleyerek ve onlara imrenerek ge?žirdi?░im uzun zamandan sonra HDL ekibiyle tan???×mam tamamen bir tesad??f sonucu oldu ve binbir teredd??tle gitti?░im randevumda, daha kap??dan girdi?░im andan itibaren i?žimi ??s??tan g??lery??zl?? insanlarla , ayn?? s??cakl??kta zevkle d???×enmi?× g??zel bir ortamla kar?×??la?×t??m. ?Łlk g??r???×memizde yediklerimi yazmam?? istedi ve sevdi?░im ve sevmedi?░im yiyecekler hakk??nda uzun bir g??r???×me yapt?? benimle. Bu g??r???×meler neticesinde 10 kilo kadar fazlam oldu?░u ve bunun fazla yemekten ??te, yanl???× bir beslenme d??zeninden kaynakland???░??n?? saptad??k(??rne?░in, bir g??n i?žinde sabah po?░a?ža, ???░len pizza, ak?×am makarna yeniliyor ve meyve ve sebze nerdeyse hi?ž t??ketilmiyor) Ard??ndan verdi?░i diyette benim yemekte ya da yapmakta zorlanaca?░??m hi?žbi yiyece?░e yer verilmedi ve ilk 10 g??nde 2,5 kilo verdim, elbette gerisi geldi. 3 ay i?žinde 7,5 kilo verdim, ?×u an 36 bedenim. Meyve ve sebze yemeye ??zen g??steriyorum. ??unu bi kez daha anlad??m ki, ?žok istedi?░imiz bi?×iye ula?×mak, onu ba?×armak evet tamamen bize ba?░l??, ancak bu esnada do?░ru ara?žlar kullanmak, do?░ru se?žimler yapmak da en az istemek kadar ??nemli ve farkediyorum ki, benim i?žin bu s??re?žteki en do?░ru se?žimdi. Bu arada diyet program??m bitti ancak ??nce 15 g??nde bir kez, daha sonra da ayda bir kez mutlaka g??r???×??yoruz. Bir kez daha HDLÔ??ye ?žok ?žok te?×ekk??r ederim, hayalimdeki Ô??BENÔ?Łe ula?×makta bana yard??mc?? oldu?░u i?žinÔ??

Yorum Sahibi naz
Yorumu Diyete Ekim ay??nda ba?×lad??m. Kendisine ba?×vurmam??n nedeni 2 ayd??r spor salonuna gitmeme ra?░men hi?ž kilo verememi?× olmamd??. Art??k ?žektirdi?░im foto?░raflarda da kendimden nefret eder hale geldim. Verdi?░i beslenme plan??n?? uygularken, haftada 2 g??n g??r???×melerle beraber ne yedi?░ime daha ?žok dikkat etmeye ba?×lad??m. 1-2 hafta i?žinde de kendimde olan farkl??l??klar?? hissetmeye ba?×lad??m ve 1 ay??n sonunda 4 kilo verdim. Dayanamay??p 1 ay sonras??nda yapt??rd???░??m kan tahlillerimde kolesterol??m??n 245Ô??lerden 208Ô??lere, trigliseridim 275Ô??lerden 228Ô??lere d???×t??. ??u anda b??t??n de?░erlerim s??n??rlar i?žinde. 3 ayl??k program sonunda toplam 15 kilo vermenin rahatl???░??n?? hissediyorum. En son olarak kolesterol??m 154, trigliseridim ise 106. Deste?░in ve motivasyonun i?žin te?×ekk??r ederim, bunu tek ba?×??ma ba?×aramazd??m. Tabi unutmadan diyetisyenimin ne kadar eme?░i varsa, HDLÔ??nin y??neticisi ??zlem Han??mÔ????n da i?žtenli?░inin ve payla?×??mc??l???░??n??n etkisini de atlamamak gerekir.

Yorum Sahibi M.K.
Yorumu Genellikle her kad??n??n derdi kilo vermektir o y??zden de kimse beni anlayamam???×t??r bunca zaman ?ž??nk?? benim sorunum kilo alamamak yani a?×??r?? zay??fl???░??m. Bu inan??n kilolu olmakla ?žok farkl?? olmayan bir sorun istedi?░ini giyememek kat kat giyinerek ho?× bir g??r??nt?? yaratmaya ?žal???×mak beden sorunu ya?×amak .....Etraftan internetten duydu?░um her?×eyi yaparak tart??da kilo ald???░??n?? g??rmeyi isteyen o g??zlerle bekleyi?× mutsuzluk kendine olan g??venini kaybetme.....K??sacas?? ben ?žok zay??f oldu?░um i?žin bir diyetisyenden yard??m almak istedim.Siteniz arac??l???░?? ile yapt???░??m ara?×t??rma sonucu ula?×t??m kendilerine. Bana verdi?░i beslenme program?? sayes??nde sagl??kl?? bir ?×ekilde kilo almaya ba?×lad??m.3 ay gibi k??sa bir s??rede ba?×ka bir ben oldum.Fiziksel de?░i?×imim yan??nda psikolojim kendime olan g??venimde her?×eyyyy her?×eyyy de?░i?×ti. Kendisi ?žok sevecen ve g??ler y??zl?? bir insan olmas??n??n yan??nda ?žok profesyonel bir uzman. Bu site arac??l???░??yla kendisine ve HDL ekibine kucak dolusu sevgilerimi ve te?×ekk??rlerimi yolluyorum.?Łyiki vars??n??z iyiki sizleri tan??m???×??m ve KES?ŁNL?ŁKLE TAVS?ŁYE ED?ŁYORUM ;)

Yorum Sahibi brc
Yorumu Eyl??l ay??nda ailede genetik olan diyabet sorununa benim de yakaland???░??m ortaya ?ž??k??nca yapt???░??m ara?×t??rmalar sonucunda diyetisyenim ile tan???×t??m. Ba?×larda ne yapmam gerekti?░ini ve ne yemem gerekti?░ini bilmiyordum. ?Ł?×te sevgili diyetisyenim de bana tam bu konuda yard??mc?? oldu. Benimle o kadar i?žten ve arkada?×?ža ilgilendi ki, bir anda hayat??mdaki en b??y??k destek?žim haline geldi. Bu yakla?×??m?? sayesinde motivasyonum g??nden g??ne artt??. 90 g??n i?žinde 11 kilo verdim. Bu kilo kayb??yla ?×ekerimi kontrol alt??na alabildik . ??imdi 15 kilo daha vermeye ihtiyac??m var. Ayr??ca bana s??yledi?░i en ??nemli ?×ey ise her g??n spor ad??na bir hareket yapmam gerekti?░iydi. Bende ??nce 20 dakikal??k y??r??y???×lerle ba?×lad???░??m sporu, bir spor merkezine kay??t olarak devam ettiriyorum. Art??k el titremelerim, uyku sorunum, kan ?×ekerimin d???×mesi gibi durumlarla kar?×??la?×m??yorum ve kendimi daha enerjik, daha rahat y??r??rken buluyorum. Hayat??m?? de?░i?×tirdi?░in i?žin te?×ekk??r ederim :)

Yorum Sahibi A.Y.
Yorumu 3 y??ld??r kendi ?žap??mda diyet yapmama ragmen bir t??rl?? veremedi?░im, vermeyi ba?×ard???░??mda birka?ž ay i?žerisinde fazlas??yla ald???░??m kilolar??mla sava?× halindeydim.Sava?× diyorum evet belki biraz sert ama do?░ru ?ž??nk?? bir noktadan sonra fiziksel oldu?░u kadar psikolojik olarakta kendimle kavga eder oldum.Sosyal ya?×ant??m kadar i?× hayat??m da etkilenmeye ba?×lad???░??nda art??k yeter bir diyerek internetten yapt???░??m k??sa bir ara?×t??rma sonucu tan???×t??m HDL ekibiyle.Bilgili,deneyimli,g??lery??zl??,profesyonel oldu?░u kadar dost, arkada?× canl??s?? bir ekip.4 ay s??rd?? bizim program??m??z 14 kg verdik 2 ayd??r koruma s??recindeyiz ve ayn?? kiloday??m.Bana verdi?░i emek, hayat??ma yeniden katt???░?? ???×??k, g??ven,bilgi, sonsuz destek ....her?×ey i?žin te?×ekk??rler ortam??n??z, g??zel g??len y??z??n??z her kontrole gelirken i?žimde yaratt???░??n??z pozitif enerji i?žin sonsuz te?×ekk??rler HDL.Herkese g??n??lden tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi esra d.
Yorumu Hdl Merkezini internet ??zerinden buldum ve iyi ki de bulmu?×um diyorum. Lisans ???░renimim boyunca d??zenli spor yapan ve hareketli bir insanken, lisans?? bitirip akademik hayatla beraber yerle?×ik d??zene ge?žince ve d??zenli sporu da b??rak??nca kilolar da beraberinde geldi. ??zellikle tez yazma s??recimde yakla?×??k 10 kilo kadar ald??m. Sonras??nda ise internette rastlay??nca neden olmas??n dedim ve arad??m HDL\'yi, ser??venimiz ba?×lam???× oldu. ?Łlk ba?×ta ?žok korksam da ger?žekten 5 ay??n sonunda program??m??z?? bitirdi?░imizde yakla?×??k 2 y??ld??r giyemedi?░im elbiselerimi yeniden giyebilmek, yorulmadan yeniden spor yapabilmek, en ??nemlisi sa?░l??kl?? hissetmek ?žok g??zel bir duyguydu. ?Łlk ba?×larda kafam??zda olu?×turulmu?× ??nyarg??lar y??z??nden \"a?ž kalaca?░??m, aman i?×e yaramayacak\" diye diye gitsem de sonunda insanlara kendimi \"hi?ž a?ž kalmadan, d??zenli bir ?×ekilde, zorlanmadan kilolar??m?? verdim\" diye anlat??rken buldum. En g??zeli ise bu s??re?žte bir s??r?? kalori hesaplamalar??yla, kar???×??k diyetlerle u?░ra?×mak yerine, beslenmemi nas??l d??zenleyebilirim onu ???░renmek oldu. HDL ekibi ile ?žal???×mak ger?žekten ?žok g??zeldi, ?žok do?░ru bir se?žim yapm???×??m, herkese g??n??lden tavsiye ederim! (Bu arada kilolar??m??n hemen hepsini verdim:))

Yorum Sahibi haluk
Yorumu 100 Kiloyu a?×maya adayken, merdivenleri ?ž??karken nefes nefese kalan ve kilolar nedeniyle pek k??m??ldamamay?? tercih eden bir insanken ?×u anda 80 kiloyum ,merdivenlerden korkmak yerine s??rt?žantam?? al??p d??nyay?? gezen ,spora ,farkl?? d??nya mutfaklar??n?? ???░renmeye vakit ay??ran ve her ald???░??m nefesin tad??n?? ?ž??karan bir insan olman??n re?žetesi Hdl'nin dan???×an?? olmaktan ge?žiyor.Kendisinden yakla?×??k 2 y??ld??r dan???×man deste?░i al??yorum. Diyet yapmak, bu konuda bir disipline girmek en fazla g??z??m?? korkutan olay iken diyet program??na uymay??, g??nl??k ya?×ant??mda beni zorlamayan bir sistem haline getirdi diyetisyenim. Ayr??ca sayesinde sa?░l??kl?? beslenmeyi de ???░rendim. Ancak kendisinin Diyetisyenli?░ini tavsiye etmemdeki ba?×l??ca sebeplerden bir di?░eri de mesle?░indeki uzmanl???░??n?? her g??n geli?×tiriyor olmas?? ,??nerilerinin her zaman g??ncellenmi?× bilgilerle dolu olmas??d??r. Bu nedenle art??k sadece ben de?░il ailemle birlikte kendisinden destek almaya devam edece?░iz. Sa?░l??kl?? kilo vermek ve ya?×amak isteyen herkese Ailemizin Diyet uzman?? teredd??ts??z tavsiye ediyorum...

Yorum Sahibi necla y.
Yorumu Do?░um nedeniyle yakla?×??k 30 kilo ald??m. Sonras??nda ortaya ?ž??kan Ha?×imato rahats??zl???░??m nedeniyle de kilolar??m?? veremedi?░im gibi ??zerine eklenmeye ba?×lam???×t??. Do?░umdan 6 ay sonra ba?×vurdu?░um diyetisyenim ile yava?× ama kal??c?? kilo vermeyi, bu konuda aceleci olmamay??, bundan sonraki ya?×amda da dikkat etmem gereken p??f noktalar??n?? tespit ve uygulama konusunda ?žok ba?×ar??l?? bir ?žal???×ma ger?žekle?×tirdik. Ayr??ca hem profesyonel hem samimi yakla?×??m?? nedeniyle kendinizi cenderede hissetmeden bir arkada?× bulu?×mas??na gider gibi gidebiliyorsunuz g??r???×melerinize... Tekrar te?×ekk??rlerimi sunuyorum

Yorum Sahibi Leyla Y.
Yorumu Ben HDL merkezini internette buldum.asl??nda ilk defa bir diyetisyene gidiyordum zaman zaman kendim bir?×eyler denemeye ?žal???×??yordum fakat ba?×ar??l?? olam??yordum.bu y??zden uzman birisinden yard??m almaya karar verdim iyi ki gitmi?×im.?Łlk ??nce70-71 kilo civarlar??dayd??m ?×u an 63.5 kiloyum daha bir 4 kilo kadar vermeye ihtiyac??m var.5 ay gibi bir s??rede h??zl?? de?░il ama yava?× yava?× vermek istedim.Kendisi benim i?žin ?žok g??zel hi?ž a?ž kalmadan benim metabolizmama uygun diyetler verdi.Asl??nda en ??nemlisi de hangi yiyece?░in hangi yiyecekle ikame edilebilece?░ini,kalorisini ve miktarlar??n?? duygu han??m sayesinde daha iyi ???░rendim.Eskiden do?░ru yapt??g??m ?×eylerin asl??nda yanl???× oldugunu anlad??m. HDL ekibinin sizi s??cak kar?×??lamalar??,samimi,g??lery??zl?? ve sevecen davran???×lar??yla sizi daha ?žok motive ederek diyetinizi s??k??c?? olmaktan uzakla?×t??r??yorlar.E?░er ki?×ide tam kararl?? olursa ba?×ar??l?? olman??n ?žok zor olmad???░??n?? d???×??n??yorum.Herkeze mutlaka uzman birisinden yard??m almalar??n?? ve sa?░l??kl?? g??nler dilerim.

Yorum Sahibi Ebru K.
Yorumu Merhabalar s??rekli olarak verip fazlas??yla almay?? ?žok k??sa surede ba?×ard???░??m kilolar??m y??z??nden i?×yerinden bir arkada?×??m??n tavsiyesiyle randevu ald??m diyetisyenimden.3 ayda hedefledi?░imizin daha alt??nda kilolara ula?×t??k 1 ayd??r koruma program??nday??z ve ben kilo alm??yorum. Benden sonra i?× yerindeki iki arkada?×??m da kendisine devam ediyorlar. Tabi bu arada ailemdeki de?░i?×imi de s??ylemeden ge?žemeyece?░im. Sizde benim gibi s??rekli verip ald???░??n??z kilolar??n??zdan ?×ikayet?žiyseniz kendinizi ve bedeninizi daha fazla yormadan HDL ekibi tan???×??n.

Yorum Sahibi Canan
Yorumu Hamileli?░im ve sonras??nda ald???░??m 24 kilo ile art??k vedala?×ma iste?░imdi bizi bir araya getiren. Bildi?░im bir?žok do?░runun asl??nda yanl???× oldu?░unu ???░rendim.3 ayd??r ya?×ad???░??m de?░i?×im inan??lmaz.Her ?×eyden ??nce sa?░l??kl?? ve do?░ru beslenmeyi ???░rendim.Sadece zay??flama ??zerine de?░il emziklilik d??nemimde bebe?░im beslenmesi ve ek besinler konusunda da bana ?žok ?×ey katt??.Biz yolumuza devam ediyoruz.Biliyorum ki istedi?░imiz kilolalara ula?×t???░??m??zda da g??r???×meye ve konu?×maya devam edece?░iz. Profesyonellikleri inan?žlar?? i?žtenlikleri g??lery??z ve samimiyetleri i?žin te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Sultan Y.
Yorumu O?░lumun okulunun kapanmas??na yak??n s??nav stresiyle beraber ba?×layan sa?░l??ks??z beslenmesini d??zeltmek ve kontrol edemeden ald???░?? 5 kilosunu vermek sebebiyle uzman deste?░i olarak internette yapt???░??m ara?×t??rmalar sonras?? ula?×t??m kendilerine. Yaz d??nemi boyunca sadece o?░lumda de?░il e?×im ve bende yani ailemiz ??zerinde bize verdi?░i destek ile takdirimizi kazand??lar. G??rsel olarak kulland???░?? foto?░raflarla yenilmesi gereken miktarlar?? daha iyi anlad??k. O?░lum onun sayesinde salata ve meyve al???×kanl???░?? kazand??. Okul d??nemi i?žinde o?░lumun beslenmesine destek vermesi i?žin d??zenli kontrollere devam edece?░iz. Samimi, i?žtenli?░i ve g??ler y??zl??l???░??yle o?░lumu kazand??. ?Łyiki tan??m???×??z kendisini. HDL ekibine sonsuz te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Ne?×e B.
Yorumu Ba?×lay??p b??rak??lan diyetler,ac??mas??zca yapt???░??m spor,2 diyetisyen denemesi olmad?? ila?ž yada akapunkturumu denesem dedi?░im k??sacas?? art??k vazge?žti?░im s??rada e?×imin bu site yani tavsiye ediyorum.com da yapt???░?? ara?×t??rma sonras?? ??srar??yla son deneme olarak tan???×t??m sevgili diyetisyen??m ile.?Łyiki tan???×m???×??m iyiki e?×im beni zorlam???×. 4.5 ay i?žinde yakla?×??k olarak 11 kg verdim ve tamam??na yak??n??n?? ya?░dan kaybettim. ??ncelikle motivasyonu,yak??n ilgisi sonras??nda bilgisi ve profosyonelli?░iyle bende yaratt???░?? de?░i?×im i?žin ne kadar te?×ekk??r etsem az. Butun i?žtenli?░imle kilo konusunda deste?░e ihtiyac?? olan herkese tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi Nurg??l U.
Yorumu HDL ve diyetisyenim ile yolculu?░umuza bir arkada?×??m??n sosyal ya?×ant??s??n?? de?░i?×tirmeden sa?░l??kl?? bir ?×ekilde kilo verdi?░ini ??st??ne bunu korudu?░unu g??r??nce bi cesaret randevu alarak ba?×lad??m.5 ayl??k program suresince 16 kilo verdim. Her?×eyiyle sa?░l??kl?? ve dengeli beslenip nas??l bu i?×i devam ettirece?░imi ve diyetimi zenginle?×tirmenin yollar??n?? beni surekli motive ederek ???░retti. Haftada iki g??n beni s??k?? bir ?×ekilde takip etti?░i,yetmedi telefonla mesajla maille yan??mda olduklar?? i?žin bir dan???×an de?░il arkada?×lar?? gibi g??lery??zle i?žtenlikle kar?×??lad??klar?? ve daha bir?žok ?×ey i?žin k??sacas?? her?×ey i?žin sonsuz te?×ekk??rler.Koruma program??m??z devam ediyor ve ben koruma program??mda da kilo vermeye devam ediyorum.Pozitif,olumlu,g??lery??zl?? bir o kadar ger?žek?ži,profosyonel diyetisyenime ve HDL ekibini herkese tavsiye ederim...

Yorum Sahibi Zeynep K.
Yorumu Merhaba tan???×mam??z i?×yerinden bir arkada?×??m ve e?×inin ald???░?? sonu?žlar ve memnuniyetleri sonras??nda oldu.Sayesinde hamilelikte ald???░??m ve bir t??rl?? kendi ba?×??ma veremedi?░im kilolar??m?? zorlanmadan yasaklar olmadan ya?×ant??m?? de?░i?×tirmeden verdim.Dondurma veeee vazge?žemedi?░im ?žikolata da dahil :)) Anlay???×l??, ba?×ar??l??, disiplinli. g??lery??zl?? ve mesle?░inde de son derece profesyonel bir uzman. Kendisine ruhumda ve bedenimde,akl??mda ger?žekle?×tirdi?░i de?░i?×im i?žin ?žok te?×ekk??r ediyorum.HDL do?░ru adres.

Yorum Sahibi Suna S.
Yorumu HDL ile tan???×mam??z,Ankara\'daki diyetisyenler aras??nda internette yapt???░??m ara?×t??rma sonucunda telefondaki samimi ve ayr??nt??l?? bilgilendirme konu?×mas??ndan etkilenerek ilk randevumu almamla ba?×lad??. Ayn?? etkiyi merkeze girdi?░im andan itibaren ba?×ta y??neticileri ??zlem Han??m olmak ??zere fazlas??yla ya?×ad??m. Diyetisyenim ile 4 ayl??k program??m??z s??resince verdi?░im 14,5 kg\'nun 12,7kg\'sunu ya?░dan vererek ideal kilom olan 58 kg\'lara ula?×t??m. Bu s??re i?žinde ?žocuklar??m ve ailemle beraber sosyal ya?×ant??m??zdan ve isteklerimizden hi?ž ??d??n vermeden yasaks??z ve do?░ru beslenmeyi ???░rendik.??u anda koruma program??nday??z ve bendeki bu de?░i?×imi g??ren ???ž arkada?×??m da HDL'ye ba?×lad??. Onlar da en az benim kadar mutlular. K??sacas?? ben ne kadar do?░ru bir se?žim yapt???░??m?? g??rd??m. HDL ekibini herkese tavsiye diyorum.

Yorum Sahibi Senay Y.
Yorumu Ben tavsiye uzerine gittim ba?×lad??m ve iyiki de gitmisim. Uzun zamandir fazla kilolarimdan kurtulmak icin cok seyi denemis ama basarili olamamistim. 10 kilo verdim ve cok saglikli ve duzenli bir beslenmeyi hayat tarzi haline getirdim. Normalde cok zor ve hatta imkansiz gibi gorunen bu kilo kaybini kendilerinin sayesinde cok kolay ve keyifli bir sekilde basardim. Kendisiyle tanistigim icin cok mutluyum ve tekrar tekrar tesekkur ediyorum.

Yorum Sahibi AYBERK
Yorumu :) ) Gerek benimsetti?░i diyet y??ntemi gerekse dengeli beslenme al???×kanl???░?? ile asl??nda kilo vermekten daha ??nemli olan ve t??m ya?×ant??m boyunca unutmayaca?░??m sa?░l??kl?? ya?×ama felsefesini bana ???░retti. Eski bir sporcu olan ve hayat?? boyunca bu tarz bir diyete ihtiyac?? olmayan ben sporu b??rakt??ktan sonra ald???░??m fazla kilolar?? vermeye ?žal???×??rken her zaman bo?×lu?░a d???×m???×t??m taa ki diyetisyenim ile tan???×ana kadar:) Her ?×ey gibi bu hayatta diyet de keyifli bir ?×ekilde yap??lmal?? keyifli bir diyet olmaz diyenlerin ba?×ka kap?? ?žalmamas?? kendileri a?ž??s??ndan yararl?? olacakt??r:) ben b??t??n kilo problemi olanlara tavsiye ediyorum ve ger?žekten bana katland???░?? i?žin te?×ekk??r ediyorum:)

Yorum Sahibi Evrim Y.
Yorumu Y??llard??r spor yapan biri olarak b??lgesel olarak ya?░lanmalar??mdan kurtulmak ve kas kitlemi kaybetmemek i?žin HDL ile ?žal???×maya ba?×lad??m. Kendisi spor bilgisi olan bir diyetisyen oldu?░u i?žin yeme d??zenimi antreman ?×eklime g??re ayarlad?? ve hi?ž g???ž kaybetmeden, a?ž kalmadan, kas kitlemde herhangi bir azalma olmadan kilo verdim. Bana haz??rlanan beslenme program?? beni hi?ž zorlamayan, g??ndelik hayatta ?žok rahat bulabilece?░im besinlerden olu?×an kolay uygulanabilir nitelikteydi. Bu sayede diyette olma ve mahrum kalma psikolojisine hi?ž girmedim, hatta arada ka?žamaklara bile izin vard??. Kilo vermemin yava?×lad???░?? ya da programa uymakta zorluk ?žekti?░im d??nemlerde g??lery??zl?? ve pozitif bir ?×ekilde bunlar??n olmas?? normal biz do?░ru yolday??z gibi telkinlerle beni hep motive etti. Ayr??ca kilo verdikten sonra da mevcut kilomu koruyabilece?░im, beslenme al???×kanl???░?? haline gelebilecek bir program haz??rlad?? ve destek olmaya devam etti. ??zetle kendisi i?žin i?×ine ?žok hakim, motive etmekte ba?×ar??l?? ve ?žok pozitif biri oldu?░unu s??ylemek isterim

Yorum Sahibi emre do?░an
Yorumu S??re:2.5 ay verilen kilo:13 ??stelik 11 kilosu da ya?░dan. Nas??lm?? i?×te cevab??... ??ncelikle di?░er ki?×ileri benim gibi aray??p ta vakit kaybetmeyin.E?░er d??zenli bir ?×ekilde kilo vermek istiyorsan??z bir ba?×kas??na gitmenize gerek yok.Hi?žbir yasak olmadan,hi?žbir ?×ekilde a?ž kalmadan benim s??z dinlemeyen insana:) 13 kilo verdirdi.?Ł?×im gere?░i s??rekli il de?░i?×tirmekteyim.Bu y??zden dolay?? d??zg??n beslenme al???×kanl???░??m yoktu.Ama,bana ve gitti?░im ile ??zel haz??rlad???░?? diyet listeleri sayesinde bu kilolar?? vermi?× bulunmaktay??m,vermeye de devam ediyorum. Bu s??re?žte(tabikii s??re?ž devam ediyor:) benim isteklerimi k??rmadan,samimi,i?žten davran??p,bana katlan??p:) bu kilolar?? verdirdi?░i i?žin sonsuz te?×ekk??rlerimi sunuyorum.Zay??flamak anlat??lmaz ya?×an??r:)

Yorum Sahibi ??ZLEM
Yorumu Sevgili diyetisyenim ile tan???×mam??z yeni say??labilir ama enerjisi ve motive etme y??ntemi ger?žekten hayranl??k verici. ??imdiye kadar farkl?? diyetisyenlere gitmi?× olsam da ,kendisi ile k??sa s??rede iyi bir yol ald??m. Daha ??nceki seferlere benzemeyen bir motivasyonday??m.3 haftada 3 kg vermenin mutlulu?░unu ya?×??yorum.Yeme d??zenim de?░i?×meye ba?×lad??, en g??zeli zorlanm??yorum.T??m kilo vermek isteyenlere tavsiye ediyorum.Benim yolculu?░um hala devam ediyor.

Yorum Sahibi Hakan S.
Yorumu Kendisinden 6 ay s??resince diyetisyen deste?░i ald??m. ??ok klasik bir c??mle olacak ama kendisi ile ?žal???×t???░??m??z s??re boyunca hi?ž ac??kmadan ve zahmetsizce kilo 6 kilo verdim. Yo?░un i?× program??n nedeniyle d??zenli beslenme olana?░??m olmamas??na ra?░men ki?×iye ??zel haz??rlad???░?? diyet re?žeteleri ile zay??flad??m daha da ??nemlisi verdi?░im kilolar?? 1 sene ge?žmesine ra?░men geri almad??m. Beslenme al???×kanlar?? konusunda aktard???░?? bilgiler sayesinde sadece diyet s??resince de?░il ilerleyen g??nlerde de kolayl??k ile formunuzu koruyorsunuz. Herkese samimiyetle tavsiye ederim

Yorum Sahibi HANZADE
Yorumu Yemek yapmakla aram hi?žbir zaman iyi olmad?? fakat konu yemek yemeye gelince benden iyisini bulamazs??n??z:) ye i?ž yat konseptli ya?×am??n bana geri d??n???×?? , ??zellikle kar??n b??lgemde olmak ??zere v??cudumda yeni ve kat kat bir olu?×umun varl???░?? ve ??nlenemez b??y??mesi ile aynalardan ka?žt???░??m?? farketmem ile oldu ve b??ylece diyetisyen aray???×??m ba?×lad??. Ba?×larda diyetisyenin kim oldu?░unun de?░il de asl??nda insan??n kendi iradesinin daha ??nemli oldu?░unu d???×??nd???░??mden internette ge?žirdi?░im k??sa bir s??re sonucunda karar??m?? verdim. Asl??nda bu g??r???×??m??n ne denli yanl???× oldu?░unu diyetisyenim ile tan???×t???░??m zaman anlad??m. Farkl?? bir diyetisyen ile ba?×lad???░??m kilo verme s??recinden bir ?×eyler yanl???× gidiyor hissiyat?? ile tamda vazge?žmek ??zereyken, pek sevilesi b??nyemin t??m direnmelerine ra?░men beni hi?ž zorlamadan, ??zmeden hatta ben bile anlamadan 9 kilo vermemi sa?░lad??. Asl??nda vedala?×t???░??m kilolardan ??te bu s??recin en b??y??k kazanc??, nas??l do?░ru beslenmemiz gerekti?░ini konusunda verdi?░i de?░erli bilgiler oldu. Mesleki becerileri haricinde g??ler y??z??, tatl?? dili ve cana yak??n tavr?? ile mutfaktan su almaya bile hi?žbir zaman hali olmayan benim gibi bir ?×ahsiyetin her hafta yapt???░?? d??zenli kontrollere hoplaya z??playa gelmemi sa?░lad??:) ?Łnanc??,gayreti ve bana katt???░?? t??m g??zellikler i?žin sonsuz te?×ekk??r ediyorum..Ve ayn?? dertten m??zdarip herkese ?×iddetle!!! tavsiye ediyorum.. Sevgiler, Hanzade

Yorum Sahibi Meltem ??.
Yorumu Dogum sonrasi 6 ay ugrasmama ragmen uzerimden atamadigim 4-5 kiloyu vermek icin gittim. Bilenler bilir, az kiloyu vermek daha sancilidir. 2 ay gibi bir surede kilolarimdan kurtuldum. hic spor yapmadan, ac kalmadan uzulmeden, 4 kilo YAG\'i vucudumdan attim, hic kas kaybim olmadi, ki bence bu kilo vermekten daha onemli. konunun sadece kilo fazlaligi sorunu olmadigini, dogru nasil beslenilecegini de sayesinde ogrendim. Bu sayede sadece ben kilo vermedim, esimin de saglikli beslenmesine araci oldum, kucuk bebegimin diyetini de kendisinin tavsiye ve onerileri ile sekillendirdim, duzelttim. Boylece ailecek saglikli ve dogru beslenmeye basladik. Bu surec boyunca kisinin isteklerine son derece saygili, son derece profosyonelce ve ozveri ile sundugu desteginden ve hizmetinden oturu kendisine cok tesekkur ederim. Yemek aslinda cok kisisel ve ozel bir konu, bu surecte gelisen dostlugumuz icin de ayrica cok tesekkur eder, ve diyetisyen arayanlara tavsiye ederim.

Yorum Sahibi Bilgen
Yorumu Zay??flamak i?žin de?░il, sa?░l??kl?? beslenmeyi ???░renmek ve bu sayedede ??zerinizde bulunan fazla kilolardan kurtulmak istiyorsan??z kesinlikle HDL do?░ru adres diyebilirm.Duygu han??m olsun ??zlem han??m olsun ve de Ayla Han??m tam bir ekip ?žal???×mas??, g??lery??zleri ve samimiyetleriyle bu i?×i ?ž??zm???×ler.Duygu han??m??n ???░rettikleri sayesinde ideal kiloma ula?×m???× bulunuyorum.ve en g??zel yan?? ise gece g??nd??z ne zaman ihtiya?ž duyarsan??z ula?×abiliyorsunuz.Herkese tavsiye ediyorum iki kere d???×??nmeyin do?░ru adres buras?? diyorum.Emekleri i?žinde hepsine sonsuz te?×ekk??rlerimi sunuyorum....

Yorum Sahibi saliha
Yorumu Diyetisyen arayan arkada?×lar; Benim yaz??m?? okuduktan sonra arad???░??n??z diyetisyeni bulmu?× olacaks??n??z.??ncelikle ?×unu s??yleyim 4 ayda 13 kg verdim. O y??zden yazd??klar??m?? dikkatle okuyun. Ben internette ara?×t??rma yaparken buldum diyetisyenimi. Hi?žbir fikrim yoktu ilk g??r???×meye tedirgin gittim ama kap??dan i?žeri girdikten sonra her ?×ey bitti benim i?žin. Tamam dedim kesinlikle arad???░??m yerdeyim. ?Łnan??n ne desem az ne anlatsam az. Yazaca?░??m o kadar ?žok ?×ey var ki hepsini buraya s???░d??rabilir miyim bilemiyorum. Zay??flayaca?░??ma hi?ž inanm??yordum. Hani hep tv de de duyar??z \\\"her ?×eyden yiyerek zay??flad??m\\\" diye.. Yalan s??ylediklerini d???×??n??rd??m ama ger?žekten i?×i bilen birine gitti?░in zaman istedi?░ini yiyerek de kilo vermek m??mk??nm???×. Mesleki a?ž??dan tam donan??ma sahip.Bildi?░i her ?×eyi dan???×anlar??yla payla?×maya ?žal???×??yor. Her hafta bana yeni yeni ?×eyler ???░retiyor. Diyetle hi?ž alakas?? olmayan ben ?×imdi diyet ve beslenmeyle ilgili bir ?žok ?×ey biliyorum hepsi tabiki diyetisyenim sayesinde. Ayr??ca kendisine sadece diyetisyen demek do?░ru olmaz. Ayr??ca bir psikolog gibi. Gitti?░im zaman her ?×eyi payla?×??yorum kendisiyle. Beni sab??rla, ??zveriyle dinliyor.Hep g??ler y??z??yle kar?×??l??yor. Ben hala devam ediyorum program??ma. 2 kg daha verdikten sonra koruma program??na ge?žece?░iz. S??ylediklerime inanmakta teredd??t edenler HDL ye gelsin ne demek istedi?░imi anlayacaklar. Sizlere birazda diyetisyenimin ?žal???×t???░?? yerden bahsedeyim. HDL Beslenme ve Diyet Merkezi. Kap??dan girdi?░iniz anda kendinizi ?žok ??zel hissediyorsunuz, ?ž??nk?? ??yle davran??yorlar.?Łnsan odakl?? ?žal???×??yorlar. Orada her ?×ey sizin i?žin yap??l??yor. Y??netici asistan?? Ne?×e Han??m Genel Koordinat??r ??zlem Han??m onlarda hep g??ler y??zl??, s??cak kanl?? ve samimi davran??yorlar. En ba?×??nda dedim ya ne yazsam az diye aynen ??yle yaz yaz anlat anlat bitiremem ben HDL Diyet Merkezini. Diyetisyenime, ??zlem Han??ma, Ne?×e Han??ma sonsuz te?×ekk??rler. K??yafetlerim XL iken ?×imdi XS a indim. ?Łnan??n ?žok g??zel bir duygu. Vakit kaybetmeyin kilolar??n??zla ya?×amak zorunda de?░ilsiniz her 1 kg ya?░ fazlas??n??n 4 paket margarin oldugunu konusmustuk. Ben ?×imdi v??cudumdan neredeyse 52 paket margarin attim inanabiliyor musunuz??? Bu ilk yaz??md?? koruma program??mda da bilgilendiririm sizleri. Ama l??tfen bana kulak verin. Daha fazla vakit kaybetmeyin...

Yorum Sahibi Burcu
Yorumu Kendisiyle ?žok eskiye dayanan bir ili?×kimiz olmas??na ra?░men ilk defa 5 y??l ??nce diyet ve zay??flama konusunda ayr?? bir ili?×kimiz oldu. 5 y??l ??nce kendimi sa?░l??ks??z ve kilolu hissediyordum . Hayat??mda daha ??nce hi?ž diyet yapmam???×t??m .??zlem Han??m??n te?×vi?░i ile ba?×lad???░??m??z zayflama ser??veni benim ve ?ževremdekiler i?žin bir imkans??z??n ba?×ar??lmas?? idi. Diyetisyenim bana g??n g??n saat saat ne yemem gerekti?░ini yazd?? bunu bir ka?ž ay yapt??k. Sonra bana dengeli ve d??zenli beslenmeyi ???░retti . Bir sure sonra kendim ne ile ne yenmeyece?░ini ,neden ne kadar yiyece?░imi ???░rendim En enteresan olan ise hi?ž a?ž kalmadan ve isted?░im her ?×eyden yiyerek zay??fl??yor olmamd?? . Yakla?×??k 8 kg kadar verdim . G??n??n her saati , gece yar??s??, sabah??n ilk saatleri, ?žo?░unlukla mesai saatleri d???×??nda ,,, her zaman arad???░??mda a?ž??lan bir telefon ve talebimin mutlaka olumlu kar?×??lanarak yiyebilme izninin verilmesi Ô?? ?×imdi ben bunu yemek istiyorum napay??m dedi?░imde an??nda ?ž??z??m bularak, bir sonra ki ???░??n i?žin alternatifler sunarak hem istediklerimi yedim hem de zay??flad??m. ?Łki hamilelik sonras??nda yollar??m??z yine diyet konusunda kesi?×ti  ?×u an yine birlikte hareket ediyoruz. ??u an emzirme ser??venimiz devam etmesine ra?░men zay??fl??yorum ve emziriyorumÔ?? b??ylece emzirmenin bitmesini beklemeye gerek kalmadan eski formuma kavu?×mam i?žin bana yard??mc?? oluyor. Sa?░l??kl?? beslenmeyi ???░renmeme ra?░men onunla birlikte hareket etmek psikolojik olarak beni rahatlat??yor . Her zaman g??ler y??zl?? , pozitif ve aramak i?žin bahane bulmaya ?žal???×aca?░??n??z Ankara\'n??n en iyi merkeziÔ??

Yorum Sahibi Sinem
Yorumu Her g??n kendimi ?žok daha iyi hissediyorum. Diyetisyenimin verdi?░i beslenme plan??n?? takip ederek hayat??mdaki en ??nemli de?░i?×ikli?░i yapt???░??m?? d???×??n??yorum. 3 ayl??k s??re?ž i?žinde 10 kilo verdim. Diyetle beraber egzersize ba?×lad??m ve daha sa?░l??kl??-dengeli beslenmenin yolunu buldum. Sordu?░um sorulara verdi?░i sab??rl?? ve mant??kl?? cevaplarla her hafta kendimi diyete de?░il de sa?░l??kl?? beslenme sohbetlerine geliyormu?×um gibi hissediyordum. Tabi bazen de beslenme d???×??nda da konu?×tuklar??m??zla bana psikologluk y??n??n?? de g??steriyordu. ??imdi 2 ayd??r korumaday??m ve her ?×ey ?žok g??zel gidiyor. Her ?×ey i?žin ?žok ama ?žok te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Mg
Yorumu HDL ile tan???×mam??z benim farketmeden ald???░??m ve kurtulmaya karar verdi?░im kilolar??mla sava?×a ba?×lamak i?žin spor merkezine kay??t olmamla oldu. Ya?×ad???░??m duygusal problemler sonras??nda kendimi yenilemek istedi?░imde ilk akl??ma gelen spor yaparak kilolar??mdan kurtulmak oldu ve bana g??re d??zenli spor yaparak k??sa s??rede kurtulabilecektim fakat ne yaz??kki ger?žekler hayallerle uyu?×muyor herzamanÔ?? Kilo verebilmem i?žin sa?░l??kl?? ve d??zenli olarak beslenmem de gerekti?░ini birlikte ke?×fettikten sonra birlikte ?žok g??zel, samimi, i?žten ve verimli bir ?žal???×ma d??nemine ba?×lad??k. Sizi ??yle g??zel motive ediyorlar ki, hi?ž daralmadan kendinizi k??s??tlamadan t??k??r t??k??r kilo veriyorsunuz. Verdikce de daha y??reklenip fazlas??n?? vermek istiyorsunuz. Pozitif enerjisi, s??cakkanl??l???░??, ilgisi ve i?×ine olan heyecan?? do?░ru yere geldi?░ime inanmama yetti bile. Sa?░l??kl?? bir ?×ekilde kilo vermenizi ve kilo verirken kendinizi iyi hissetmenizi en az sizin kadar ??nemseyen bir diyetisyen olmas?? onu hayat??n??z??n bir par?žas??na d??n???×t??r??yor ve sadece onu g??rmek i?žin bile randevunuzu iple ?žeker hale geliyorsunuz. Uygulad???░??m??z diyet program?? ile 82 kilodan 65 kiloya a?ž kalmadan ve diyet yapt???░??m?? fark etmeden sa?░l??kl?? ve d??zenli bir ?×ekilde yemek yiyerek 17 kilo verdim:))Kilo verece?░inize ??yle inan??yorsunuz ki diyetlerde hi?ž problem yasam??yorsunuz ki zaten verdi?░i diyetlerle hemen hemen her ?×eyi yiyip hi?ž ac??km??yorsunuz ve g??zelce kilo veriyorsunuz :) g??lery??zl??l???░?? ve s??cac??k sohbetiyle sizin her zaman yan??n??zda, en iyi morali bizzat kendisi veriyor. Sa?░l???░??m??, d??zenli bir beslenme al???×kanl???░??m?? sayesinde kazand??m. Elbette zorland???░??m d??nemler oldu ancak kendisinin motivasyonu sayesinde ba?×ar??ya ula?×t??m.

Yorum Sahibi Bengisu
Yorumu San??yorum kendisinin ??ne ?ž??kan en ??nemli ??zelli?░i, son derece profesyonel olarak s??rd??rd???░?? mesle?░inde dan???×anlar??yla kurdu?░u dostluk ba?░??. B??ylelikle kendinizi bir arkada?×??n??zla sohbet eder gibi rahat hissediyorsunuz ve ya?×am temponuza uygun tavsiyelerini uygularken hi?ž bask?? alt??na girmiyorsunuz. Bu da elbette ki ki?×inin do?░ru beslenmeyi bir hayat tarz?? haline getirmesinde kilit bir unsur. Uzun y??llar boyu s??rekli kilo al??p verme d??ng??s??ne tak??lm???× ve zaman zaman uygulad???░?? ?žok kat?? diyetlerden bile sonu?ž alamad???░?? i?žin hem kendine hem de diyete olan inanc??n?? kaybetmi?× biri olarak dan???×maya ba?×lad??ktan sonra beslenme konusundaki d???×??ncelerim ve al???×kanl??klar??m tamamen de?░i?×ti. Kendisinin her an ula?×??labilir olmas??, sab??rl?? yakla?×??m??, g??ler y??z?? ve daha da ??nemlisi izlemesi kolay tavsiyeleri ve do?░ru beslenmeye ili?×kin aktard???░?? temel bilgiler sayesinde ?žok daha sa?░l??kl?? ve s??rd??r??lebilir bir beslenme d??zenini hayat??m??n bir par?žas?? haline getirmeyi ba?×ard??m. Bu nedenle kendisine ?žok te?×ekk??r ediyorum. Sa?░l??kl?? bir beslenme d??zeni edinme s??recinde hem bir profesyonel hem de bir arkada?× olarak deste?░ini hi?ž esirgemeyen diyetisyenimi herkese tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi Hande G.
Yorumu Diyetisyenim ile uzun zamand??r arkada?×l???░??m??z devam etmektedir. Kendisinden prof??syonel destek ald??m. ?Łyi e?░itim alm???×, tecr??beli ve i?×inde son derece titiz bir ki?×i. En ??nemlisi cana yak??n ve iyi anla?×??l??r bir dille bildiklerini sizinle payla?×??yor olmas??. ??ok dinamik, geli?×meleri yak??ndan takip ediyor. Ki?×isel bak??mda en ba?×ta gelen do?░ru ve d??zg??n beslenme i?žin, iyi ve anlay???×?ž?? bir destek?ži, hatta bir ya?×am ko?žu!! Ba?×ar??lar??n??n devam?? diliyorum ayr??ca herkese de tavsiye ediyorum..

Yorum Sahibi Mert ??.
Yorumu Her ?×eyden ??nce g??ler y??z?? ve i?žtenli?░i, konusuna hakimiyeti ve ??zverili ?žal???×malar??, kendilerini ??nermem i?žin yeterli san??r??m. Ancak detay verecek olursam , beni son derece sa?░l??kl??, faydal?? bir beslenme al???×kanl???░??na sahip olma konusunda desteklemi?× ve bunu bir hayat tarz?? haline getirmemde yard??mc?? olmu?×lard??r. K???ž??kl???░??nden beri ?že?×itli sporlar ile ilgilenen biri olarak, ya?×am kalitemi art??rd???░??, bana, s??n??rlar ?žizmeden ve en ??nemlisi a?ž kalmadan sa?░l??kl?? beslenmenin m??mk??n olabildi?░ini g??sterdi?░i i?žin kendilerine te?×ekk??r?? bor?ž bilirim. A?×??r?? olmayan ancak vermek istedi?░im kilolar??m?? acele etmeden, zamana yayarak sa?░l??kl?? bir bi?žimde yok ettim. Ne kadar te?×ekk??r etsem az

Yorum Sahibi G??lay
Yorumu Diyetisyenim ile arkada?×??m??n tavsiyesi ??zerine tan???×t??m. Kendisi ?žok g??ler y??zl?? bir insan olmas??n??n yan??nda ho?× sohbet birisidir de. Hayat??mda ilk defa uzman birisinden kilo y??netimi hakk??nda bilgi al??yordum ve ?žok karamsard??m.Sevdi?░im hi?ž bir ?×eyi yasaklamadan sadece azaltarak g??nl??k hayat??mdan uzakla?×madan diyet yapmam?? sa?░lad??. ??ehir d???×??nda oldu?░umda veya akl??ma tak??lan sorularda telefonla b??t??n sorunlar?? gidermemi sa?░lad??. Hatta ??yeli?░imin dolmu?× olmas??na ra?░men benimle ilgilendi ve sayesinde 3 ayda 9 kg verdim ve bu i?×in disiplinini ???░rendim. Kendisine kocaman te?×ekk??rler ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum..

Yorum Sahibi Okay k.
Yorumu Merhaba HDL ekibiyle gecen senenin sonunda bir arkadasimin tavsiyesi uzerine tanistim.iyiki de tanismisim.kaliteli saglikli yasamayi ogretti bana.tanismadan onca 128 kiloydum. yemek kulturumun, yemek yeme aliskanligim ne kadar kotu oldugunun farkina vardirdi bana.simdi 93 kiloyum ve artik ne zaman ne yiyecegimi biliyorum.kendimi daha saglikli hissediyorum ve isin en guzel tarafi da artik saglikli ve mutlu bir hayatim var.HDL'yi gercek anlamda tavsiye ediyorum.saygilarimla

Yorum Sahibi ??zcan K.
Yorumu Merhabalar.Benim Diyetisyenim ile tan???×mam gecen sene olmu?×tu.??ok sa?░l??ks??z ve dengesiz beslenmeden olu?×an problemlerim vard??,ama duygu han??mla birlikte 3 ay gibi bir s??rede vucudum toparland?? ve sa?░l???░??m d??zeldi,??stelik a?ž kalmadan:) Kendisinin m??kemmel ki?×ili?░inden bahsetmeme gerek bile yok.??ok g??lery??zl?? ve arkada?×?ža bir insan.Diyetisyen ihtiyac?? olmad???░??n?? d???×??nenlere bile tavsiye ederim.Kendisi bir ?že?×it hayat ko?žu gibi denebilir.Onu tan??d???░??m i?žin ?žok memnunum...

Yorum Sahibi saniye
Yorumu 2 ay ??nce arkada?×??m??n arac??l???░??yla HDL ile tan???×t??m. Belli besinleri yemeye iten bir ?žok diyette oldu?░u gibi, sadece sevdi?░im besinleri yemek istiyordum. ?Ł?×te! Diyetisyenim tam istedi?░imi yapt??. Diyet g??r???×memizin ba?×??nda sevdi?░im besinlerin adlar??n?? verdim ve bu do?░rultuda bana ??zel ?žok g??zel bir beslenme plan?? ortaya ?ž??kard??. Hi?žbir zaman sevmedi?░im besinleri yemem i?žin bask?? yapmad??. ??u anda sevdi?░im besinleri yemeye devam ediyorum ama daha dengeli ve sa?░l??kl?? bir ?×ekilde. B??t??n bunlar??n ??zerinde yo?░unla?×t??ktan sonra bana besin de?░i?×imlerini anlatarak kafelerde, toplant??larda yemek yerken nas??l se?žimler yapmam gerekti?░ini ???░retti. Kilo veriyorum ve v??cudumu seviyorum. Art??k kendime da daha ?žok g??veniyorum. Kendisinin sayesinde daha dengeli yedi?░imi biliyorum. Onunla ?žal???×maya devam ediyorum. Onunla konu?×mak ve rahatlamak ?žok g??zel. Rehberli?░in i?žin te?×ekk??r ederim

Yorum Sahibi C.??
Yorumu Profesyonel olarak sporla u?░ra?×??yorum. Diyetisyenim bir antren??r??m??n arac??l???░?? ile tan???×t??m. Sporcu beslenmesi ile ilgili tecr??besi, bilgisi ve deneyimlerinin yan?? s??ra g??ler y??zl??, konu?×kan ve hi?ž de yabanc?? olmad???░?? bu spor s??recinde payla?×??mlar??n da fazla olmas??yla programa sad??k kalmak hi?ž de zor olmad??. Kilo vermek i?žin de?░il aksine kilo almak i?žin ama bunu da kas art???×??n?? sa?░layarak nas??l yapabilece?░imi ???░renmek i?žin gittim. Art??k antrenman ??ncesi-sonras?? neler yemem gerekti?░ini, ne kadar protein-karbonhidrat almam gerekti?░i ???░rendim. Bu arada 2 ay i?žinde 3kg ald??m. Art??k v??cudumu daha iyi tan??yorum. Sezon sonunda g??r???×mek ??zere ?ž??nk?? bu seferde ?žok fazla ya?░lanmak istemiyorum haberin olsun.

Yorum Sahibi AYTEN PINAR K.
Yorumu Kendisiyle, yak??n arkada?×??m??n g??r???×meye gitti?░i bir g??n tan???×t??m. Arkada?×??m 4 kilo vermi?×ti ama onunda zorland???░?? kilolard??. Bende uzun s??redir vermeye ?žal???×t???░??m kilolar??mdan bir t??rl?? kurtulam??yordum; defalarca diyet uygulay??p, sonunda hi?žbir diyete inanmad???░??m ve hi?žbir zaman zay??flayamayaca?░??m dedi?░im d??nemde beni ikna ederek zay??flama program??na ba?×lad??k. Yak??nl???░?? ve deste?░i ile birlikte ger?žekten zay??flayabilece?░ime ve bunu da her g??n diyet listesine bakarak de?░il, besin miktarlar??yla i?×in ne kadar kolay olabilece?░ine inand??rd??. Buna da ??ncelikle kelime haznemizden Ô??diyetÔ?Ł kelimesini ?ž??kart??p yerine Ô??beslenme plan??n??Ô?Ł koyarak ba?×lad??k. Eski yapt???░??m diyetlere g??re daha fazla yiyerek, hangi ???░??nde ne miktarda ve yan??nda ne yemem gerekti?░i ???░renerek yani mant???░??n?? bilerek kilo vermeye ba?×lad??m. Zorlanmad??m m??? Evet, zorland??m ama bu da benim su?žumdu ?ž??nk?? zaman??nda o kadar d???×??k kalorili diyetler yapt??m ki metabolizmam?? yava?×latt??m. 4 ay i?žinde 10 kg verdim belki yava?×t?? ama bu sefer ba?×ar??l?? oldum ve bunu koruyaca?░??ma da eminim. Kendisine te?×ekk??r ediyorum. Ba?×ar??lar??n??n da devam??n?? diliyorum

Yorum Sahibi HAT?ŁCE U.
Yorumu Diyetisyenimin profesyonel deste?░i ile 17 kilo verdim. Kaybetti?░im fazla kilolar??m??n yan??nda y??ksek olan kolesterol ve karaci?░er de?░erlerim normal s??n??rlara ula?×t??. Sa?░l???░??m?? kazanmama yard??mc?? oldu. Art??k g??rsel olarak da g??zellim gard??robumdaki k??yafetlerle birlikte b??t??n ya?×am??m?? de?░i?×tirerek beni ba?×tan yaratt??. A?ž kalmadan zorlanmadan 6 ay i?žinde bu kilolardan kurtuldum. Gerek y??z y??ze gerek telefonla motivasyonumu hep y??kselterek benden ?žok inanarak yan??mda olan sevgili diyetisyenim, yaratt???░??n??z eser i?žin sonsuz te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi AY??EG??L
Yorumu Diyetisyenim ie tan???×mam??z i?× arkada?×lar??m??n tavsiyeleri ??zerine olmu?×tur. 1 senedir d??zenli olarak spor yaparak kilomu d???×??rmeye ?žal???×??yordum Tabi kendimce uygulad???░??m diyet program??mla birlikte.Kendisinin yard??m?? ile uygulad???░??m??z beslenme program?? ve deste?░i ile kas y??zdemden kaybetmeden ya?░ oran??m??n azalmas??yla hedefledi?░imiz kiloya ula?×t??k. Profesyonel yakla?×??m??, bilgisi, g??ler y??z?? ve samimiyeti ile ba?×ard??k. Yard??mlar??ndan dolay?? kendisine te?×ekk??r ediyorum.

Yorum Sahibi T.K.
Yorumu HDL merkezine i?× yerimdeki 3 arkada?×??m??n tavsiyesiyle gittim. Kendisi ?žok g??ler y??zl??, yard??m sever ve konusunda uzman birisi. ald???░??m 2 ayl??k bir diyet program?? ile hamilelik sonras?? ald???░??m kilolar??m?? hi?ž a?ž kalmadan verebildim. Ayr??ca sadece ???░??nlerdeki ana yap??lar?? verip(meyve, sebze..vb.)yiyecek se?žimini bana b??rakarak bundan sonra daima uygulayabilece?░im do?░ru beslenme al???×kanl???░??n?? bana kazand??rd??. Kendilerine yard??mlar??ndan dolay?? ?žok te?×ekk??r ediyorum.

Yorum Sahibi H.K.
Yorumu Sa?░l??kl?? beslenmek ve sa?░l??kl?? kilo vermek ne kadar do?░ru bir ?×eymi?×. 43 ya?×??nda kendimi tan??yamaz, mutsuz, yapamayaca?░??m?? bir daha asla istedi?░im gibi g??r??nemeyece?░imi d???×??nd???░??m anda anlad??m bu do?░ruyu ke?×ke ke?×ke diyorum ?ž??nk?? o kadar zarar verdim ki kendime v??cuduma. ?Łla?žlar kulland??m. Akl??mca diyetler yapt??m, evet sonunda kilo verdim ama geri d??n???× olarak misli misli fazlas??n?? da ald??m. Daha sonra HDL ile kar?×??la?×t??m. 3 ay??n sonunda istedi?░imiz kiloya ula?×d???░??m??z gibi moralimi de psikolojimi de d??zeltti, asl??nda b??t??n olarak beni ba?×tan yaratt??. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

Yorum Sahibi E.K.
Yorumu K??sa s??rede hi?ž a?ž kalmadan ve ?×ok diyetlere gerek kalmadan fazla kilolar??nizdan kurtulmak ??stelik bunun ge?žici de?░il kal??c?? olmas??n?? istiyorsan??z, kesinlikle do?░ru adrestesiniz. Ba?×larda arkada?×??ma dokundurdu?░u o sihirli de?░nekti beni de ba?×tan ?ž??karan bunu itiraf etmeliyim. Peki ya sonras?? derseniz ya?×ay??p g??rmelisiniz her haftay?? iple ?žekmeyi, g??n i?žinde telefonda olmad?? mesajla y??z??n??ze gelen g??l??msemeyi. Katt???░?? b??t??n g??zellikler i?žin diyetisyenime minnettar??m. Katk??lar??n??z ve i?žtenli?░iniz i?žin te?×ekk??rler.

Yorum Sahibi Ebru s.
Yorumu Asl??na bakarsan??z o?░lumun do?░umundan sonra ald???░??m kilolarla art??k napaca?░??m dedi?░im bir d??nemde, k??sacas?? hem sa?░l???░??m??n hem psikolojimin bozuldu?░u, hi?žbir k??yafetimi giyemedi?░im, ??zel yerlere giderken oturup a?░lad???░??m bir d??nemde daha ??nce kendisinden yard??m alan bir yak??n??m??n tavsiyesi ??zerine profesyonel yard??m almaya karar verdim. ?Łlk haftalarda ben ba?×arabilecekmiyim diye kendime ?žok sordum ama tam 15 kilo verdim, ?×imdi d???×ardan ald???░??m tepkiler kendime olan g??venimi yeniden kazand??rd?? ve kendi kendime daha ??nce neden bu yard??m?? almad???░??m?? sormad???░??m tek bir g??n olmad?? diyebilirim. Sizde ayn?? durumdaysan??z benim yapt???░??m hatay?? yapmay??n ve vakit kaybetmeyin.Kaybetti?░iniz zaman de?░il kilolar??n??z olsun.

 
Sizin de Yorumlarřnřzř Almaktan Memnuniyet Duyarřz

HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın