HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI

Dünya nüfusunun h??zla artmas??, geli?žen teknolojiye ba?°l?? çevre kirlili?°i, ekonomik güçsüzlük ve e?°itim yetersizli?°i beslenme sorunlar??n?? derinle?žtirmekte ve güvenli g??da ve su teminini zorla?žt??rmaktad??r. Son günlerde gündeme gelen kaçak çaya domuz kan?? kar???žt??r??lmas?? ile g??da maddelerine kat??lan yabanc?? maddelerin ve katk?? maddelerinin sa?°l???°??m??za olan zararlar?? tekrar ön plana ç??km???žt??r. Özellikle g??dalara eklenen katk?? maddeleri, kimyasal gübre, tar??m ve veteriner ilaçlar??n kullan??lmas??n??n az??msanmayacak yüksek boyutlara ula?žmas?? nedeniyle çevre ve insanlar üzerindeki olumsuzluklar?? gün geçtikçe artmakta, birçok hastal???°a davetiye ç??kartmaktad??r.

G??dalara eklenen yabanc?? madde örnekleri nelerdir?

Ø    A?°??rl???°??n?? art??rmak için çaylara ot, saman kar???žt??r??lmas?? ve de?°i?žik yan maddelerle renk verilmesi
Ø    Üretim tarihi geçmi?ž, küflenmi?ž peynirin yeniden eritilip kal??plara dökülerek ka?žar ve krem peynire dönü?žtürülmesi
Ø    Boyanm???ž iç ya?°dan k??yma yap??lmas??
Ø    Salam, sosis ve sucuklar??n içine deri, sakatat, kemik parçalar??, etsel at??klar ve soyan??n kar???žt??r??lmas??
Ø    Zeytinlerin kimyasal boya ile siyahla?žt??r??lmas??
Ø    Sütün ya?°??n??n al??narak ya?° yerine margarin kar???žt??r??lmas??
Ø    Sahte pekmez ve sahte çikolatalar üretilmesi
Ø    Toz ve pul biberlere kiremit tozu kar???žt??r??lmas??
Ø    Baharatlar??n içerisine ot ve saman kar???žt??r??lmas??
Ø    Tatland??r??c?? kar???ž??ml?? sahte bal yap??lmas??
Ø    Metil alkol içeren sahte içkiler üretilmesi
Ø    Deri, ba?°??rsak, paça ve sakatatlar??n ‘tavuk döner’ haz??rlanmas??nda kullan??lmas??

Katk?? maddelerinin, hormonlar??n ve kimyasallar??n insan sa?°l???°?? üzerinde neden oldu?°u olumsuz etkiler, kalp hastal??klar??ndan kansere, cilt hastal??klar??ndan sindirim bozukluklar??na kadar birçok hastal???°??n yan?? s??ra, uykusuzluk, ka?ž??nt??, sinirlilik ve alerji gibi rahats??zl??klar?? da etkilemektedir. Dünya Sa?°l??k Örgütü, 2020 y??l??na kadar kanser hastal??klar??n??n % 60 oran??nda artaca?°??na i?žaret etmektedir. Bu art???žtan, % 35 oran??nda g??dalara kat??lan veya bula?žan yabanc?? maddelerin sorumlu olaca?°??n?? belirtmi?žtir.

Nelere dikkat edilmeli?

Ø    Özellikle ülkemizde yayg??n olan merdiven alt?? g??da üretimi kontrol alt??na al??nmal??d??r.
Ø    Özellikle gebe ve çocuk emziren anneler ve çocuklar, katk?? maddelerinin zararlar?? konusunda bilgilendirilmeli ve risk gruplar?? içeren g??dalar?? tüketmemelidir.
Ø    Haz??r g??da tüketimi en aza indirilmeli, mümkünse hiç tüketilmemelidir.
Ø    G??da sat??n al??rken g??dan??n raf ömrüne ve içeri?°ine mutlaka dikkat edilmelidir.
Ø    Adresi ve üretim kalitesi belirli olmayan g??dalar sadece fiyat avantaj??ndan dolay?? tüketilmemelidir.
Ø    Aç??kta sat??lan g??dalar tercih edilmemeli, güvenilir sat???ž noktalar??ndan g??da temini yap??lmal??d??r.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın