HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?

Obezite özellikle geli?žmi?ž ülkeler için oldukça büyük bir sa?°l??k sorunudur. Örne?°in ABD'de yap??lan istatistikler obezite ile direk ili?žkili sa?°l??k harcamalar??n??n her y??l için 70 milyar dolar civar??nda oldu?°unu, buna ek olarak zay??flama programlar?? ve özel beslenme ?žekilleri için yine her y??l 30 milyar dolar civar??nda harcama yap??ld???°??n?? göstermektedir. Di?°er bir konu, obezitenin yol açt???°?? komplikasyonlar??n neden oldu?°u i?ž gücü kayb??d??r. Genel olarak obezite di?°er hastal??klar??n yan??nda toplumsal aç??dan büyük bir sorun olu?žturup, ülkelerin geli?žme çabalar??n?? engelleyebilmektedir.

Obezitenin davran???žsal de?°i?žimlerinde belirgin t??bbi komplikasyonlar ortaya ç??kmadan azalm???ž aktivite vard??r. Bunun nedenleri k??sa soluk alma, eklem a?°r??lar??, ödem ve kas zafiyetidir. Bu durumlarda ki?ži sosyal ili?žkilere girmekten çekinir, s??k??lganl??k, utangaçl??k gösterir. Obez gururu olarak savunulan obezlerin negatif imaj?? bu ki?žilere i?ž ve okul ya?žam??nda d???žlanm???žl??k tecrübesiyle yans??maktad??r.  Morbid obezite ile kardiyovasküler hastal??klar ile birlikte diyabet, pulmoner hastal??klar ve safra ta?žlar??n??n s??kl???°??nda art???ž görülür. Kad??nlarda uterus, serviks ve meme kanseri riski artm???žt??r. Apandisitten ölüm oran?? hem erkek hem de kad??nlarda obeziteyle birlikte iki kat artar.

Obezitede vücuttaki ya?° dokusunun artmas??, trigliserit metabolizmas??n??n h??zlanmas??, serum kolesterol düzeyinin yükselmesi, kalp hastal??klar??n??n geli?žmesine neden olmaktad??r. Birçok çal???žmada obezitenin, kalp ve damar hastal???°?? ile ili?žkili ölümlerin önemli bir habercisi oldu?°u bulunmu?žtur. Amerikal?? 111,195 kad??n??n 16 y??l boyunca izlendi?°i bir çal???žma olan Hem?žireler Çal???žmas??nda (Nurses Study) obez (BK? >29 kg/m2) bireylerde kalp ve damar hastal??klar??na ba?°l?? ölüm h??zlar??, zay??f bireylerin (BK? < 21 kg/m2) ölüm h??zlar??n??n dört kat?? olarak bildirilmi?žtir.

Obezite ile kalp damar hastal??klar?? aras??ndaki ba?°lant??ya ili?žkin kan??tlar epidemiyolojik çal???žmalardan elde edilmi?žtir. Di?°er kardiyovasküler risk etmenlerinin kontrolü için yap??lan bir çal???žmada, 26 y??ll??k izlenim sonunda, obezite (BK? > 29 kg/m2) ve hafif ?ži?žmanl???°??n (BK?= 25-29 kg/m2) , kalp hastal??klar?? ile ili?žkisi do?°rulanm???žt??r. Bunun yan?? s??ra koroner hastal??klarda daha az rastlanan, ancak kötü bir risk etmeni olan sol ventrikül hipertrofisi, inme ve kardiyak yetersizli?°in de herhangi bir ya?žta, BK? ile beraber artt???°?? görülmektedir. Vücut a?°??rl???°??, sol ventrikül büyüklü?°ünün ve duvar kal??nl???°??n??n en güçlü belirleyicilerinden birisidiR

Obezite, kalp hastal??klar?? üstündeki riskini, k??smen kardiovasküler risk etmenleri üstündeki etkisi arac??l???°?? ile gerçekle?žtirmektedir. Kardiovasküler risk etmenleri geleneksel olarak, iki katagoriye ayr??lm???žt??r: sigara al???žkanl???°??, dislipidemi (yüksek total kolesterol ve dü?žük yüksek dansiteli lipoprotein -HDL), diabetin kontrolü gibi kontrol edebilen etmenler ve ya?ž??n ilerlemesi, cinsiyet, genetik etmenler gibi kontrol edilemeyen etmenlerdir. Yap??lan bir çal???žmada, bir y??l süreyle kapsaml?? ya?žam tarz?? de?°i?žiklikleri (dü?žük ya?° içerikli vejetaryen diyet, sigaray?? b??rakma, stres ile ba?ž edebilme e?°itimi ve orta dereceli egzersiz), yakla?ž??k 10 kg a?°??rl??k kayb??na yol açm???žt??r. Bu grubun % 82’sinde koroner arter lezyonlar??nda gerileme görülmü?žtür. Ba?žka bir çal???žmada, orta dereceli a?°??rl??k kayb??n??n, kalp hastal??klar?? üzerindeki etkisi gösterilmi?žtir. Önceden geçirilmi?ž miyokard enfaktüsü öyküsü olan hastalara, ya?° içeri?°i azalt??lm???ž, çözünebilir lif ve vitaminlerle desteklenen bir diyet verilmi?žtir. Bir y??l sonra, a?°??rl??k kayb?? 7.1 kg' a ula?žt???°??nda, kardiyak rahats??zl??klar??nda, toplam kardiak rahats??zl??klar??na ba?°l?? ölümlerde anlaml?? bir azalma oldu?°u görülmü?žtür.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın