HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?

1. Bireyin günlük enerji al??m??, enerji harcamas??ndan daha az düzeyde, haftada 0.5- 1kg a?°??rl??k kayb??na neden olacak ?žekilde düzenlenmelidir. Kaybedilen a?°??rl???°??n tekrar kazan??lmamas?? için uzun sürede verilen ya?° kayb?? önemlidir.
2. Enerjinin % 12-15'i proteinden, % 55-60'?? karbonhidrattan ve % 20-30'u ya?°lardan sa?°lanmal??d??r. Al??nan karbonhidrat??n büyük bir k??sm??n??n kompleks karbonhidratlardan sa?°lanmas?? önerilmektedir. Önerilen miktardaki ya?°??n diyetle al??nmas??; bireyde tokluk hissinin sa?°lanmas??n??, tüketti?°i besinlerden lezzet almas??n??, bireyin diyeti kabullenmesini ve verilen diyeti uzun süreli uygulayabilmesini; proteinin yeterli miktarda al??nmas?? ise, bireyde tokluk hissinin sa?°lanmas??n??, yüksek termik etkiyi, ya?°s??z vücut kitlesinin korunmas??n?? sa?°lar.
3. Vitamin ve mineraller günlük önerilen miktarlarda al??nmal??d??r. Ancak dü?žük enerjili diyetlerde özellikle B grubu vitaminleri, demir ve kalsiyum yönünde yetersizlikler söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle kad??nlarda 1200 kkal/gün. Erkekler de ise 1500 kkal / gün ve daha dü?žük enerjili diyet uygulamalar??nda vitamin ve mineral eklemesi gerekebilir.
4. Diyet posas?? yüksek (25-35 g/gün) olmal??d??r. Posa; açl??k hissini geciktirir, midenin bo?žalma h??z??n?? yava?žlat??r ve barsak hareketlerini art??r??r. Böylece zay??flamay?? destekler. Bu nedenle haz??rlanan diyette sebze ve meyve miktarlar?? yeterli olmal??, kabuklu yenebilen besinler kabuklu olarak tüketilmeli, meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmeli, beyaz ekmek yerine tam tah??ll??, çavdar, kepekli veya yulaf ekme?°i tercih edilmeli, ve haftada en az 1-2 porsiyon kurubaklagil tüketilmelidir.
5. Ö?°ünler günde en az 5- 6 ö?°ün olacak ?žekilde düzenlenmeli ve birey 2-2.5 saat ara ile yemek yemelidir. Bu ?žekilde azar azar ve s??k s??k düzenlenen ö?°ünler bireyin çok ac??karak bir defada a?ž??r?? yemek yemesini ve gereksiz at???žt??rmalar yapmas??n?? önlemektedir.
6. Günde 2- 3 litre su tüketilmelidir. Özellikle her ö?°ünde yeme?°e ba?žlamadan önce su içilmelidir.
7. Diyetin özelli?°ine görev sak??n??lmas?? gereken yiyeceklerin tüketimine dikkat etmek gerekmektedir
8. Diyette alkol kullan??lmamal??d??r. Ancak birey al???žkanl??klar??ndan vazgeçemiyorsa az miktarda, dü?žük enerji içeren içkiler (bira, ?žarap) tercih edilerek enerji içeri?°ine göre tüketilmesi gereklidir.
9. Diyet bireyin al???žkanl??klar??na, ya?žam biçimine, inançlar??na, sosyal ve ekonomik ko?žular??na uygunlu?°u sa?°lanmal??d??r. Diyetin birey taraf??ndan kabul edilmesi ve iyice ö?°renilmesi önemlidir. Diyet tedavisi ile uzun sürede birey yeterli ve dengeli beslenme al???žkanl???°??n?? kazanmal??d??r.
10. Diyet yaparken enerji içeri?°ini art??rmayacak yöntemler ve de?°i?žimler bireye ö?°retilmeli ve al???žt??r??lmal??d??r.


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın