HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!

Fazla kilolusunuz ama henüz diyabet hastas?? de?°ilsiniz ya da diyabet hastas??s??n??z ve çocuklar??n??z??n da diyabet hastas?? olmas??n?? istemiyorsunuz. Diyabetin kaderiniz olmamas?? için dikkat edilmesi gereken önemli ipuçlar??n?? inceleyelim:
Diyabet tedavisinde amaç, hastan??n yak??nmalar??n?? gidermek, metabolik kontrolü sa?°lamak, komplikasyonlar??n geli?žimini önlemek veya geciktirmek, büyüme ve geli?žmenin devam??n?? sa?°lamak ve hastan??n ya?žam kalitesini art??rmakt??r.

Tedavinin amac??na ula?žabilmesi için ba?žl??ca yöntemler nelerdir?

1. Diyabet e?°itimi
2. Beslenme tedavisi
3. Egzersiz
4. ?laç tedavisi/insülin

Beslenme tedavisinin temel hedeflerine inceleyecek olursak:

1. ?nsülin veya di?°er ilaçlar ve fiziksel aktivite düzeyi ile besin al??m??n?? dengeleyerek normale yak??n kan ?žeker düzeyini sürdürmek,
2. Yeti?žkinler için uygun vücut a?°??rl???°??n?? sa?°layacak ve sürdürecek, çocuk ve adolesanlarda büyüme ve geli?žme h??z??n?? sa?°layacak düzeyde enerji gereksinimini sa?°lamak,
3. Komplikasyonlar?? önlemek ve tedavi etmek olarak s??ralayabiliriz.

Kimler Risk alt??nda?

Tip 2 diyabetli (insüline ba?°??ml?? olmayan diyabet) hastalar??n %80-90’?? obez veya fazla kiloludur. Bel/kalça oran??n??n 0,85’in üzerinde olmas?? abdominal (kar??n bölgesi) ya?°lanmay?? art??rarak abdominal obezite olarak de?°erlendirilir. Abdominal tipte obezite ile insülin direnci birlikte daha fazla görülmektedir. Amerikan Ulusal Sa?°l??k Enstitüsü’ne göre, ABD,de ya?žayan yeti?žkinlerin % 66’s??n??n (yakla?ž??k olarak 133 milyon) obez veya fazla kilolu oldu?°u saptanm???ž. Kilo problemi olanlar sadece yeti?žkinler de?°il, özellikle yeni yüzy??lda çocuk ve adolesan obezitesi de ciddi bir sorun olmaktad??r. Yap??lan çal???žmalarda, 70 milyon Amerikan vatanda?ž??nda insülin direnci, 54 milyonunda da gizli ?žeker tespit edilmi?ž. 

Beslenme Tedavisindeki Püf Noktalar

Tip 2 diyabetli bireylerin %80’den fazlas?? obezdir. Yeterli ve dengeli beslenme ile enerji düzeyi ayarlanarak yap??lan hipokalorik diyetlerle k??sa dönemde kan glukoz düzeyini düzeltir. Uzun dönemde de metabolik iyile?žme sa?°lan??r.

Tip 2 diyabette basit ?žeker tüketiminde k??s??tlama yap??larak, basit ?žeker tüketimi yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Kompleks karbonhidratlar kana daha yava?ž kar???žarak kan ?žekerinin dengelenmesini sa?°lar. Tam tah??ll?? ekmek, kepekli ekmek, çavdar, yulaf ekme?°i, pilav ve makarna grubu, yulaf ezmesi, müsli, cornflakes gibi besinler kompleks karbonhidratlardan olu?žmaktad??r. Beyaz ?žeker, reçel, bal, tatl??, dondurma vb. basit ?žeker içeri?°inden dolay?? diyabetli hastalar??n uzak durmas?? gereken besinlerdir. Bu ürünlerin diyabetik olanlar?? tercih edilebilir.

Karbonhidrat içeri?°inin yan?? s??ra diyetin posa içeri?°i de ayr?? bir önem ta?ž??maktad??r. Karbonhidrat içeri?°i yüksek, yüksek posal?? bir diyetin, bozuk glukoz tolerans?? olan bireylerde olumlu etkisi oldu?°u gözlenmi?žtir. Ayr??ca posadan zengin besinler rafine olanlara göre daha dü?žük enerji yo?°unlu?°u içerirler ve midede hacim olu?žturarak doygunlu?°u art??r??rlar. Diyabetik hastalar için 20-35 gr/gün diyet posas?? önerilmektedir.

Yap??lan ara?žt??rmalar besin al??m?? aral??klar??n??n uzun tutulmas?? yerine; ö?°ün say??s?? art??r??larak besin tüketiminin 6-7 ö?°üne bölünmesinin kan ?žekerinin dengelenmesinde önemli oldu?°unu göstermi?žtir. Uzun süren açl??klar kan ?žekerinde dengesizlik ile hipoglisemiye sebep olabilir. Ayr??ca ara ö?°ünlerde protein grubundan bir besin ile karbonhidrat grubundan bir besin birlikte tüketildi?°inde kan glukoz düzeylerinin daha iyi dengelendi?°i görülmü?žtür.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın