HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
PERFORMANSINIZ ????N SIVI ?HT?YACINIZI ??NEMSEY?N
PERFORMANSINIZ ????N SIVI ?HT?YACINIZI ??NEMSEY?N

Susama hissi vücudunuzdaki su kayb??n?? gösteren yeterli bir kriter midir?Bir ki?žinin susama ihtiyac??n??n, vücut suyunun 1.5 litresini kaybettikten sonra hissedebildi?°i dü?žünülürse; susama sporcu için gecikmi?ž bir uyar??d??r. Bu su kayb?? sporcunun performans??n?? hem h??z hem de güç aç??s??ndan olumsuz olarak etkilemektedir. Buna kar?ž??n yap??lan ara?žt??rmalarda sporcunun s??v?? ihtiyac??n?? kar?ž??lamak için bir saatte içece?°i 1,5 litre ve üzerindeki s??v??n??n gastrointestinal rahats??zl??klara neden olabilece?°i de belirtilmektedir. Bu nedenle al??nmas?? gereken s??v??n??n zamana yay??larak tüketilmesi gerekmektedir.  

Elektrolit (sodyum-potasyum) dengesi sporcu performans??n?? nas??l etkiler?Dehidrasyonun, yorgunlu?°un ortaya ç??kmas??n??n azalt??lmas??nda, kas kramplar??n??n engellenmesinde elektrolit dengesinin önemi çok büyüktür. Kas kramplar??n??n fizyolojik-psikolojik birçok nedeni olsa da, sodyum ve s??v?? kayb??n??n kramplar üzerindeki etkisi yok say??lmamal??d??r. Maç/antrenman s??ras??nda terleme ile sodyum (tuz) kayb??n??n, potasyum kayb??ndan daha fazla oldu?°u göz önünde bulundurulursa; gerek maç s??ras??nda gerekse maç sonras??nda sodyum aç??s??ndan yüksek s??v??lar??n tüketilmesi gerekir. Maç s??ras??nda ve sonras??nda sporcu içece?°i tercih edilebilece?°i gibi maç sonras??nda ayran veya soda da içebilir.   

Hangi s??v??n??n tüketilmesi gerekir? Kortlarda hangi s??v??n??n daha iyi oldu?°una dair fikirler tart???ž??la dursun, "su", en favori içecek olarak gösterilmektedir. Ancak yap??lan ara?žt??rmalarda karbonhidrat (glukoz) ve elektrolit içeren "sporcu içeceklerinin" suya göre s??v?? emilimlerinin daha iyi oldu?°u bulunmu?žtur. Unutulmamas?? gereken nokta ise haz??r veya taze meyve suyu gibi yüksek miktarda glukoz içeren içeceklerin gastrointestinal rahats??zl??klara neden olabilece?°i, dolay??s??yla glukoz oran?? %4-8 (500 ml'sinde 20-40 gram glukoz) olan içeceklerin tercih edilmesi gerekti?°idir.   90 dakikadan k??sa süren antrenman/maçlarda suyun yeterli olabilece?°i görülürken; 90-120 dakika veya daha fazla süren egzersizlerde karbonhidrat-elektrolit içeren bir s??v?? ve suyun tüketilmesi önerilmektedir.  

Ne kadar s??v?? al??nmas?? gerekir?Ara?žt??rmalarda her 15 dakikada bir 200 ml s??v??n??n vücut s??v?? dengesini koruyabilece?°i ama 270C'nin üzerindeki s??cakl??klarda bu miktar??n 400 ml'ye kadar art??r??lmas?? gerekti?°i de belirtilmektedir.  Tüketilmesi gereken s??v?? miktar??, ki?žinin a?°??rl???°??na, terleme oran??na, antrenman??n yo?°unlu?°una ve çevresel faktörlere ba?°l?? olarak de?°i?žiklik göstermektedir. Bu faktörlerin etkisi ile ne kadar s??v?? kaybetti?°inizi ve tüketmeniz gerekti?°ini bulmak isterseniz, maç/antrenman öncesi ve sonras?? a?°??rl???°??n??zdaki farka bakarak kaybetti?°iniz su miktar??n?? saptayabilirsiniz. Bu sonuca göre de kaybetti?°iniz her 1 gr ba?ž??na 1 ml su içerek,  s??v?? kayb??n??z?? kar?ž??lam???ž olursunuz.  

NOT ED?N: Maç öncesi s??v?? ihtiyac??n??n kar?ž??lanmas?? için çay, kahve ve süt gibi içecekler tercih edilmemelidir.  


Egzersiz Spor ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
PERFORMANSINIZ ????N SIVI ?HT?YACINIZI ??NEMSEY?N
EGZERS?Z VE BESLENME ?L???K?S?
YET???K?NLER?N EGZERS?Z RE??ETES?
G??NDE 10 BARDAK SU ?LE FAZLA K?LOLARDAN KURTULUN!!
HAREKETL? YA??AM, SA?LIKLI YA??AM
YA??AM TARZINIZDAN OLUMSUZ FAKT??RLER? ??IKARTIN
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın