HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
UNUTULAN SEBZE MANTAR
UNUTULAN SEBZE MANTAR

 

Bazen tek ba?ž??na yedi?°iniz bazen de çorbalar??n??za, salatalar??n??za veya etlerinize koyarak yemekleri lezzetlendirdi?°iniz mantar??n faydalar??n?? biliyor muydunuz? %90'n?? su olan mantar??n 1 su barda?°?? do?°ranm???ž miktar??nda 15 kalori olup, B vitaminleri (riboflavin, niasin, pantotenik asit), fosfor, bak??r, potasyum ve selenyum gibi minerallerden ve liften zengin bir yap??s?? vard??r.

 

?çeri?°indeki potasyumla s??v?? ve mineral dengesini sa?°layarak, kan bas??nc??n?? dengeler, yüksek tansiyonun dü?žürülmesinde ve inme/felç riskinin azalt??lmas??nda yard??mc?? olur. 1 su barda?°?? mantar, bir küçük muzdan veya 1 bardak portakal suyundan daha fazla potasyum içerir. Yap??s??nda bulunan B vitaminleri ise vücut için enerjinin sa?°lanmas??nda rol oynad???°?? kadar sinir sisteminin düzenli bir ?žekilde çal???žmas?? için de gereklidir.

 

Antioksidan kapasitesi domates ve havuca yak??n olan mantar??n 70 gram?? günlük al??nmas?? önerilen selenyum miktar??n??n %11'ini kar?ž??lamaktad??r. Selenyum vücudun serbest radikallere kar?ž?? korunmas??nda rol oynar. Ya?žlanmay?? geciktirici ve ba?°???ž??kl??k sistemini art??r??c?? etkisi de vard??r. Hatta düzenli olarak mantar tüketen erkeklerde prostat kanseri riski % 65 oran??nda azald???°?? görülmü?žtür.

 

Kemi?°in yap??s??n?? olu?žturan kalsiyum ve fosfordan zengin olan mantar?? di?°er sebzelerden ay??ran en önemli özelli?°i D vitamininin do?°al bir kayna?°?? olmas??d??r. Bu özelli?°i bitki sterolü ergosterolden kaynaklanmaktad??r. Düzenli mantar tüketimi ile menopoz sonras?? kad??nlarda kemik erimesi riskinin azalt??labilece?°i gibi çocuklarda kemik ve di?ž geli?žiminde de yard??mc?? olmaktad??r. En yüksek D vitaminine sahip olan mantar türleri portabella ve maitake iken en dü?žü?°ü ise beyaz mantarlard??r.

 

Protein içeri?°i di?°er sebzelere göre daha yüksek olan mantar??n protein kalitesinin et ve tavu?°a yak??n oldu?°u da bilinmektedir. Özellikle zay??flamak isteyen ve sporla u?°ra?žan ki?žiler beslenme planlar??ndaki protein kalitesini art??rmak için salatalarda, omletlerde, makarnalarda, etli yemeklerde mantar?? kullanabilirler.

 

Son 30 y??l içinde Japonya, Çin ve Kore ba?žta olmak üzere mantar??n sa?°l??k üzerindeki etkileri daha ayr??nt??l?? olarak incelenmektedir. Hatta ba?°???ž??kl??k sistemini uyar??c?? ve kanser tedavilerindeki etkilerinden dolay?? bitkisel destek (suplement) olarak da kullan??lmaktad??r. Bu destekler için en çok kullan??lan mantarlar aras??nda maitake, shiitake ve reishi bulunmaktad??r.

 

Maitake mantar??nda ba?°???ž??kl??k sistemini uyaran beta-glukan??n yan?? s??ra antioksidan özelli?°i olan askorbik asit, karetonoidler, tokoferoller vard??r. Bu özelli?°i ile tümör büyümelerini ve sa?°l??kl?? hücrelerde kanser geli?žimini engelledi?°i görülmü?žtür. Tip 2 diyabeti olan ki?žilerde ilaçlarla etkile?žime girerek kan ?žekerini dü?žürebilece?°inden dikkatli olunmas?? gerekti?°i belirtilmi?žtir. Fareler üzerinde yap??lan ara?žt??rmalarda ise kan ya?°lar??n?? düzeltebilece?°i, kan bas??nc??n?? olumlu ?žekilde etkileyebildi?°i görülmü?žtür.

 

Shiitake mantarlar??n??n ise ayn?? ?žekilde fareler üzerinde ba?°???ž??kl??k sistemini uyar??c??, enfeksiyonlar?? ve tümör önleyici etkilerinin oldu?°u görülmü?žtür. Özellikle de kolon kanseri hücreleri üzerinde bu etkisi vard??r.

 

Reishinin ise di?°er mantarlardan farkl?? olarak ast??m rahats??zl???°??na iyi geldi?°ine dair ara?žt??rmalar vard??r. Kullan??ld???°?? zaman a?°??zda kuruluk, mide rahats??zl??klar?? ve kanl?? d???žk?? gibi yan etkilerle kar?ž??la?ž??labilir.

 

Yukar??da aç??klad???°??m??z mantarlar??n kanser ve ba?°???ž??kl??k sistemi üzerine etkileri ya laboratuar ya da fare deneylerinde gözlenmi?žtir ve insanlar üzerinde yeterli ara?žt??rma bulunmamaktad??r. ?ddia edilen etkilerinden faydalanmak için kullanaca?°??n??z bu mantar ilaçlar??n??n, s??v??lar??n??n di?°er ilaçlar??n??zla etkile?žimi veya ciddi yan etkilere neden olabilece?°i unutulmamal??d??r. Her zaman biz diyetisyenler olarak her ?žeyin do?°al??n?? öneririz ama do?°al olarak dü?žündü?°ünüz bitkisel haplar veya ilaçlar size yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle bu tarz ürünleri kullanmay?? dü?žündü?°ünüzde doktorunuza dan???žmal??s??n??z.

 


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın