HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
DO?UM SONRASI BESLENME
DO?UM SONRASI BESLENME

Mucize Gerçekle?žti. Can??n??z??n Can?? Geliyor...

Hamileli?°inizin son günlerinde misiniz?
Yeni bir bebek mi geliyor?
??žte size do?°um sonras?? emziklilik dönemi için 14 ayl??k bir anneden 😉 ve uzman??ndan çoooook önemli öneriler…

👍Özellikle ilk 6 ayl??k süreçte bebe?°iniz, kendiniz ve ya?žad???°??n??z bu tarifsiz anlar??n keyfinden ba?žka hiçbir ?žey dü?žünmeyin. Psikolojik durumunuz sütünüz için en önemli faktördür. Ailenizin yeni üyesinin her an??n??n keyfini ç??kar??p moralinizi yüksek tutun. Sizi negatif etkileyen bütün etmenleri olabildi?°ince çevrenizden uzakla?žt??r??n.Unutmay??n do?°umdan emzirmeye kadar her?žey hormonlar??n??z??n dolay??s??yla beyin gücünüzün kontrolü alt??nda. Emzirme süresinde sakin ve rahat ortamda bebe?°inizle ba?° kurun.

👍Günde 2.5-3 litreye yak??n s??v?? almaya dikkat edin. ?htiyaç hissettikçe, yeterince su, taze s??k??lm???ž meyve sular??, ayran, komposto gibi s??v??lar tüketin. Kompostoyu ?žekerli yapman??za gerek yok. Meyvenin kendi ?žekeri yeterli olacakt??r. Her emzirme seans??nda bir bardak, yani 200-250 ml.su için. Ayr??ca s??v?? kayb??n??n yan??nda elektrolit dengesini sa?°lamak için gün içinde 1-2 ?ži?že do?°al maden suyu da tüketebilirsiniz.

👍Bulabildi?°iniz her f??rsatta dinlenin ve uyumaya çal???ž??n.Unutmay??n annenin huzurlu, dinlenmi?ž, uykusunu alm???ž olmas?? sütünüzün verimlili?°i için önemlidir.

👍Ba?žlarda gö?°üs a?°r??s?? olabilir ve süt az yada geç gelebilir; ancak sabretmek gerekir. Endi?želenmeyin sakin olun moral en önemli etken bunu hiç unutmay??n. Bu konuda kendinize ne kadar güvenirseniz ve ne kadar emzirirseniz sütünüz de o kadar artacakt??r. E?°er erken do?°um yapt??ysan??z sütünüzün geç gelme olas??l???°?? artabilir bu durumda kesinlikle umutsuzlu?°a kap??lmay??n bebe?°inizle sürekli denemelerde bulunmaya ve süt pompas?? ile de süt gelmese de gö?°üslerinizi çal???žt??rmaya devam edin. S??cak kompreslerle gün içinde s??k aral??klarla gö?°sünüze masaj yaparak alaca?°??n??z ??l??k du?žlar bu süreci h??zland??rmaya yard??mc?? olacakt??r.

👍Gece, gündüz, bebe?°iniz açl??k gösterdi?°i her an bebe?°inizi emzirin. Unutmay??n ki ne kadar çok emzirirseniz sütünüzün miktar?? da o kadar artacakt??r. Bebe?°iniz doydu?°unda zaten emmeyi b??rakacak ve uykuya dalacakt??r. ?lk zamanlar bebe?°iniz henüz çok küçükken kolay yorulduklar?? için karn?? doymamas??na ra?°men uyuyakalabilir, bu durumda emzirmeyi tekrar deneyin. Bebe?°inizin 2 saatten fazla uyumas??na izin vermeyin. Biliyoruz çok zor ancak kan ?žekerinin dü?žmesini önlemek için 2 sAatten fazla uyuyan bebeklerin uyand??r??larak beslenmesi gerekmektedir.

👍E?°er sütünüz henüz gelmedi yada yeterli miktara ula?žmad??ysa bebe?°iniz mama almak durumunda kal??rsa üzülmeyin bu birçok annenin ya?žad???°?? bir süreç. Ac??kan beslenme vakti gelen bebe?°inizle önce emzirme denemesi yap??p sonras??nda gö?°sünüzde yat??rmaya devam edip emziriyormu?ž gibi yaparak ?ž??r??nga yard??m ile doktorunuzun önerdi?°i miktarlarda mama ile besleyin. Maman??n miktar?? doktorunuz ve beslenme uzman?? taraf??ndan bebe?°inizin kilosu ve boyuna göre ayarlanmal??d??r. Bu süreç içinde biberon kullan??lmas?? bir çok uzman taraf??ndan bebe?°in kolay??na gelece?°i için gö?°sünüzde zaman kaybetmek u?°ra?žmak yerine gö?°sünüzden uzakla?žmas??na neden oldu?°u dü?žünüldü?°ünden önerilmemektedir. Sütünüz yeterli miktara ula?žt???°??nda bebe?°inizin kilo al??m?? normale döndü?°ünde mama takviyesini b??rakarak tek ba?ž??na sadece anne sütüyle devam edin.

👍Emzirme döneminde beslenmeniz bebe?°inizin gelecekteki sa?°l???°?? ve anne sütü verimlili?°i için çok önemlidir. Hamileli?°inizdeki sa?°l??kl?? beslenme al???žkanl???°??n??za emzirirken de devam edin. De?°i?žik besin gruplar??ndan beslenmeye ve ö?°ün aralar??nda sa?°l??kl?? at???žt??rmal??klar yapmaya özen gösterin. Protein içeri?°i yüksek,kab??zl??k ihtimaline kar?ž?? bol lif içeren,vitamin yönünden zengin ,demir içer?°i olan kalsiyum yönünden zengin bir beslenme plan?? olu?žturun.Haftada en az 2kez bal??k tüketmeye çal???ž??n. Ara ö?°ünlerde f??nd??k,ceviz gibi ya?°l?? tohumlardan mutlaka tüketin. Her gün kahvalt??n??zda yumurtay?? ihmal etmeyin.Kulland???°??n??z tuzun iyotlu tuz olmas??na dikkat edin.Bebe?°ini emziren anne ne iki ki?žilik yemeli, ne de h??zla kilo vermeye çal???ž??p diyet yapmal??d??r. Emzirme s??ras??nda normal kalori ihtiyac??n??za ek olarak 300-500 kalori daha fazla beslenmeniz yeterlidir. Bu süreçte ilk 6 ay kesinlikle diyet yapmay??n.Dü?žük kalorili ve k??s??tl?? beslenme tarz?? sütünüzü etkileyecektir.Bunun yerine mümkün oldu?°unca hareketli olmaya gayret gösterin.

👍Emzirme döneminde kullanaca?°??z her türlü takviye,ilaç ,krem….mutlaka doktorunuza dan???ž??n.Etken maddeler sütünüze ve bebe?°inize geçebilir.

👍Bebe?°iniz sizin ald???°??n??z baz?? g??dalara hassasiyet gösteriyor, emzirme sonras??nda huzursuz oluyorsa, bir süre o g??dadan uzak kalmay?? deneyebilirsiniz. Bebe?°inizin rahatlad???°??n?? fark ederseniz, emzirme süreci boyunca o g??day?? beslenmenizden ç??karman??zda yarar vard??r. Ailede belli baz?? g??da alerjileri varsa, bu g??dalar?? tüketirken de dikkatli olman??zda yarar vard??r. Kesin kan??tlanm???ž olmasa da, lahana, karnabahar, kuru baklagiller, so?°an, sarm??sak gibi keskin kokulu g??dalar s??kça suçlanmakta, bebekte gaz sanc??s??n?? art??rd???°?? ileri sürülmektedir. Böyle bir durum gözlemlerseniz, bir süre bu g??dalardan uzak kalmay?? deneyebilirsiniz.

👍Emzirme dönemi de hamilelik gibi hayat??n??zda ba?ž??n??za say??l?? gelecek dönemlerden biri.Hamilelik döneminde ald???°??n??z kilolar?? dü?žünmeyin strese girmeyin. Bu dönemi, hem kendiniz hem de bebe?°iniz için en sa?°l??kl?? ve güzel ?žekilde geçirmeye çal???ž??n. Düzenli olarak emzirmek gün içinde yakla?ž??k 300-500 kalori daha fazla yakman??z?? , bu da ayda yakla?ž??k 1-2 kilo kaybetmenizi sa?°layacakt??r..Unutmay??n bu ya?žad???°??n??z 9 ayl??k bir sürecin sonucu bir anda normale dönmesini beklemek büyük bir yanl???ž olur.6 ay ila 1 y??l aras??ndaki bir süreçte her?žeyin yoluna girece?°i konusunda ?žüpheniz olmas??n.

👍Bu konuda daha yaz??lacak çok ?žey var biliyoruz bu öneriler bizden size sadece bir ba?žlang??ç. Devam??n?? sevgiyle ilerleyen günlerde payla?žmay?? sürdürece?°iz…

 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın