HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?

S??k?? bir kahve tiryakisisiniz ve kahveden vazgeçemiyor musunuz?  Sabahlar?? kahve içmeden uyanamayanlardans??n??z ya da yemeklerden sonra kahve keyfi yapmadan i?žinizin ba?ž??na dönemiyorsunuz. Brezilyal??lar kahvelerini sert, cehennem kadar s??cak, a?žk gibi tatl?? sever. ?talyanlar günde 38 milyon fincan espresso tüketir. Kübal??lar kendi kahveleri d???ž??ndakilere prim vermez, k??sacas?? petrolden sonra dünyan??n en de?°erlisine geldi?°inde herkesin fikride zikri de de?°i?žir. Öyle ya kimi için kahve ?žekerli güzeldir, kimi ?žekerden haz etmez, kimi için filtre kahve makbuldür.

Dünyada her gün 1.5 milyar fincana yak??n kahve tüketilmekte ve bu rakam giderek artmaktad??r. Kahve, bir taraftan t??bbi amaçla kullan??l??p « sihirli meyve » olarak adland??r??l??rken, bir taraftan « ?žeytan??n içece?°i » olarak görülmü?žtür.

Kahve, Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya gibi tropik ülkelerde yeti?žen coffea arabica, coffea caneford gibi kahve a?°açlar??n??n tohumlar??ndan elde edilir. Dünyada tüketilen kahvenin yar??s??ndan fazlas?? Brezilyada üretilir. Yeti?žtirildi?°i bölgenin özelli?°ine göre de?°i?žik türde kahve vard??r. Coffea a?°ac??; çiçekleri beyaz ve ho?ž kokuludur. Kahve meyvesi; büyüklü?°ü, ?žekli ve rengindeki benzerlikler nedeniyle kiraza benzetilmektedir. Kahve tohumlar?? kullan??lmadan önce kavrulur. Kavurma esnas??nda kahve tohumundaki gazlar aç???°a ç??kar, su kaybolur, tat veren aromatik esanslar olu?žur. Ortaya ç??kan bu ö?°eler kahveye kendi özelli?°ini kazand??r??r.

Kahve ve Sa?°l??k


·    Yap??lan baz?? çal???žmalarda kafeinin metabolik h??zda %2-12’lik art???ž yaratt???°?? gözlenmi?žtir. Metabolizmay?? h??zland??r??c?? etkisinin, vücut ??s??s??n?? artt??rmak suretiyle gerçekle?žti?°i belirtilmi?žtir.
·    Orta düzeyde kafein tüketiminin art??k herhangi bir sa?°l??k riskiyle ili?žkili olmad???°?? pek çok çal???žmayla gösterilmi?žtir. Örne?°in, günde 1-2 fincan kahve tüketimi sak??ncal?? bulunmamaktad??r.
·    Özellikle ilerleyen ya?žlardaki kad??nlar için, günde 3 fincandan fazla kahve tüketimi kalsiyum kayb??na yol açaca?°??ndan kemik erimesi riskini artt??rd???°?? dü?žünülmektedir.
·    Yap??lan bir çal???žmaya göre kahve, ya?žl?? bireylerin daha h??zl?? dü?žünmesine sa?°lamakta ve hat??rlama yetene?°inin artmas??na yard??mc?? olmaktad??r. 80 ya?ž??n üstünde bulunan bayanlar üstünde yap??lan çal???žmada, önceden kahve tüketimi olanlar??n mental fonksiyon testlerinde daha iyi performans gösterdikleri, küçük çapta yap??lan bir ba?žka ara?žt??rmaya göre ise günde 3 fincan kahve tüketmenin Alzheimer hastal???°?? geli?žim riskini % 60 oran??nda azaltt???°?? bulunmu?žtur.
·    Houston Kanser merkezinde yap??lan bir çal???žma kahve için erkeklerde prostat kanseri riskinin % 60 azald???°??n?? gösterdi.
·    Sayg??n t??p dergisi Archieves of Internal Medicine'de yay??nlanan yaz??da kahve, dekafeine kahve ve çay kullan??m??n??n Tip 2 diyabet riskini azaltt???°?? belirtildi.
·    Japonya'da yap??lan yeni bir çal???žmaya göre kahve içen kad??nlarda rahim kanseri riski azald???°?? belirtildi.
·    Yap??lan ara?žt??rmalara göre kahve ya da çay içenlerde felç geçirme riski azal??yor.
·    Genelde diyet önerilerine bakt???°??n??z zaman genel anlamda kahve ile ilgili bir k??s??tlamaya rastlamazs??n??z. Bu da do?°ald??r, çünkü kahve kendi ba?ž??na kalorisiz ve ya?°s??z bir içecektir. Ancak kafelerde sunulan sütlü, kremal?? kahvelere gelince i?ž de?°i?žir. Kahve seçimlerinizde ?žuruplu, kremal??, yo?°un miktarda çikolatal?? ve ?žekerli kahveler yerine, sade türk kahvesi, espresso, latte, americano gibi kahve çe?žitlerini tercih etmeniz sa?°l???°??n??z için daha do?°ru bir seçim olacakt??r.


Baz?? Besinlerin ?çerdikleri Kafein Miktarlar??


Kahve ve Enerji ?çecekleri:

Starbucks Latte, 480 ml.: 150 mg
Filtre kahve 240 ml. : 95 mg
Red Bull 250 ml:  76 mg
Espresso, 240 ml: 64 mg
Haz??r kahve, 250 ml.: 64 mg
Kahve decaf, 250 ml.: 2 mg

Çay:

Siyah çay, 240 ml.: 47 mg
Ye?žil Çay, 240 ml.: 30-50 mg
Bitki çay??, 240 ml.: 0 mg

Gazl?? içecekler:

Coca-Cola Klasik, 330 ml.: 35 mg
Diyet Kola, 330 ml.: 47 mg
Pepsi, 330 ml.: 38 mg
Diyet Pepsi, 330 ml.: 35 mg
7Up/Sprite, 330 ml.: 0 mg

Di?°er:


Çikolata bar, 50 g.: 9 mg
S??cak Kakao, 240 ml.: 8 mg
Sütlü Çikolata, 240 ml.: 6 mg

 


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın