HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON

??že, okula ara verip, ?žehrin bunalt??c??l???°??ndan kaçt??n??z. Üstelik denizin, sakinli?°in, sabahlar?? deliksiz uykunun, kahvalt?? sofralar??n??n, gece hayat??n??n ve kafan??zda hiçbir dü?žüncenin olmad???°?? bir yere: Tatile!

Süreniz doldu ve gerçek hayata geri döndünüz. ??žte tam da bu noktada ba?žl??yor tatil sonu depresyonu...

Konsantrasyon güçlü?°ü, sabah yorgun kalkma, gece uyku sorunu, bezginlik, karamsarl??k, fiziksel ?žikayetler ve sosyal ili?žkilerde bile zorlanmayla kendini gösteriyor.

Önce bu durumun nedenlerini ortaya koyal??m:

Bireyler normalde yapamad???°?? birçok aktiviteyi tatil zamanlar??nda gerçekle?žtirerek ya?žamlar??nda bir de?°i?žim gerçekle?žtirir. ??žiyle veya okuluyla ilgili birtak??m problemler ya?žayanlar bu ortamdan uzakla?žt???°?? için sorunlar?? k??sa süreli de olsa unutuverir. Ama mutlu geçen tatilden sonra s??k??ld???°?? ayn?? mekana geri dönmek i?žkence haline dönü?žecektir. Üstünüze pek al??nmay??n ama i?žini veya okulunu sevmeyenler depresyonu çok daha ?židdetli ya?ž??yorlar.

Baz??s?? ise tatilde yakalam???ž oldu?°u tempoyu gündelik ya?žam??na aktarabilece?°ine inanacak kadar temiz yakla?ž??r konuya. Dönü?žte sigaray?? b??rakaca?°??, spora ba?žlayaca?°??, bol bol kitap okuyaca?°?? gibi birçok yeni karar?? ayn?? anda almak ve ayn?? anda uygulamaya geçirmeye çal???žmak gibi…

Gelelim 5 y??ld??zl?? tatil köylerine… Burada insanlara masals?? bir dünya sunulur. Çocukluk y??llar??na dönmesi istenir. Çocuklar??n yapt??klar?? özetle 3 i?ži yapman??zd??r tek beklenen: yemek yemek, oyun oynamak ve uyumak.  Çocukluk y??llar??nda oldu?°u gibi ne bir sorumluluk vard??r ne de parasal meseleler.

Tatil rehavetini ortadan kald??rman??n kesin bir reçetesi yok ama etkisini azaltmak mümkün. En az zararla durumu atlatmak için önerilerimizi s??ralamaya ba?žlayal??m art??k.

- Tatil dönü?žü kendinize bo?ž bir gün ay??rabilirsiniz. Bu günlük ya?žant??n??za daha kolay al???žman??z?? ve haz??rlanman??z?? sa?°layacakt??r. Maillerinizi kontrol etmek, ev için al???ž veri?ž yapmak ve k??yafetlerinizi düzenlemek için bu bo?ž günü kullanabilirsiniz.

- Tatile ç??karken evinizi temiz ve düzenli b??rak??n. Hatta dönü?žte gördü?°ünüzde sizi sevindirecek bir iki detay ekleyebilirsiniz.

- Evinizde bir süre dinlendikten sonra kendinizi soka?°a at??n. ?nsanlarla kayna?ž??n ve oturup sohbet edin. Tiyatro, sinema vb. yerlere gidin. 

- E?°er ev han??m??ysan??z günlük ya?žam??n??z?? renklendirecek aktiviteler planlay??n.

- ??žini veya okulunu delicesine sevmeyen gruptansan??z s??k??nt?? olu?žturan olaylar??n üzerine gidin. Depresyonu yenilgi olarak görmeyin. Hatta bu durum sizin için var olan sorunlar?? sorgulama aç??s??ndan bir f??rsat olabilir. 

-  Kendinizi i?ž ortam??na haz??rlamak için ofisten sevdi?°iniz birini aray??n hal hat??r sorun. ??ž ortam??nda durumlar??n neler oldu?°unu ö?°renin. De?°i?žikliklerden haberdar olarak da kendinizi i?že haz??rlam???ž say??l??rs??n??z. 

E?°er ki tatil sonu depresyona en ba?ž??ndan müdahale etmek isteyenlerdenseniz e?°er;

Bunun yolu tatilin bir y??l içindeki önemini azaltmaktan geçiyor. Mümkünse tatil haklar??n??z??n hepsini ayn?? zamanda kullanmay??n. Uzun tatiller yerine k??sa süreli tatil kaçamaklar??n??, i?ž saatleri d???ž??nda ya da hafta sonlar?? zihnini rahatlatacak aktiviteler yap??lmas??n??, spor yapmay?? hayat??n bir parças?? haline getirmeyi, hobiler edinmeyi öneriyoruz 

Tatil hissi verecek küçük rahatlamalar biriken gerilimi önleyecektir. Ya?žad???°??n??z hayata kendinizi bu kadar kapt??rmay??n. Arada bir kendinizi de hat??rlay??n 


Beslenme ve Psikoloji Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
BAYRAMLARDA TATLILARA D?KKAT!!
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON
DUYGUSAL YEME SENDROMU
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın