HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
DO?UM SONRASI DUYGUSAL DE?????KL?KLER
DO?UM SONRASI DUYGUSAL DE?????KL?KLER

Mucize tutulabilirmi?ž me?°er ellerde,

Mucizeye dokunulabilirmi?ž,

Mucize uyurmu?ž, uyan??rm???ž;

Mucizeye bak??labilirmi?ž,

Mucize "mucizeler" yaratabilirmi?ž gerçekten…

Mucize me?°er kokarm???ž

Cennet kokusu gibi…

Bir bebe?°e hayat vermek ve onu büyütürken att???°?? her ad??mda yan??nda - arkas??nda olmak, ilk ba?žlarda onun her ihtiyac??n?? kar?ž??lamak daha sonraki y??llarda da kendi ihtiyaçlar??n?? kar?ž??layabilmesi için gerekli becerileri ö?°retmek, kaç ya?ž??na gelirse gelsin onu her zaman ilk günkü gibi kar?ž??l??ks??z ve ko?žulsuz olarak sevmek anne olman??n anlam?? ve güzelli?°i bunlarla  özetlenebilir belki...

Anne olmak e?žsiz bir deneyim elbette fakat bazen de ufak bedeller ödetmiyor de?°il:

Bebe?°inizi kuca?°??n??za almak için 9 ay beklediniz. Uzun, zor ve zahmetli hamilelik sürecinde, hep bu an?? dü?žlediniz. Minik bebe?°iniz do?°acak, kuca?°??n??za alacaks??n??z, kokusunu duyacak, öpmeye k??yamayacaks??n??z. Tam da hayal etti?°iniz gibi oldu. Ama sanki hayal edilmeyen bir ?žeyler var gibi... Mutlu olman??z gereken bu günlerde içinizde kötü bir his: s??k??l??yorsunuz, a?°lamak istiyorsunuz, gözleriniz s??k s??k doluyor, biri bir ?žey söylese hüngür hüngür a?°layacaks??n??z. Kendinizi ?ža?žk??n ve çaresiz hissediyorsunuz ama neden böyle oldu?°unu da tahmin edemiyorsunuz. Bende mi bir gariplik var diye dü?žünüyorsunuz? Bu s??k s??k hissetti?°iniz yorgunluk, sanki minik bebe?°inize bir ?žey olacakm???ž gibi garip dü?žünceler, " acaba yeterince bakam??yor muyum?"  sorusunun akl??n??zdan hiç silinmemesi... ??imdilik endi?želenmeyin. Çünkü normal bir süreç ya?ž??yorsunuz.

DO?UM SONRASI SENDROMU

Do?°um sonras?? sendromu do?°um yapt??ktan sonra olu?žan bir depresyondur. Bu durum bazen hamilelik s??ras??nda ba?žlar, ancak do?°um sonras?? sendromu olarak adland??r??labilmesi için, do?°umdan sonra da devam etmesi gerekir. 

Çok yayg??n görülebilen bir durumdur ve do?°um yapan kad??nlar??n %70'nin buna maruz kald???°?? bilinen bir gerçektir. Birçok kad??n bu konudaki duygu ve dü?žüncelerini ba?žkalar?? ile payla?žmad???°??ndan dolay??, gerçek rakam asl??nda bundan daha fazla da olabilir. 

Yard??m istemeli miyim? 

E?°er, do?°um sonras?? sendromu ya?ž??yorsan??z, bunu farketmeniz ve yard??m istemeniz önemlidir. 

?nsanlar genelde bu süreci farketmekte zorluk çekerler. Bu çok büyük de?°i?žikliklerin oldu?°u bir zamanda ortaya ç??kar  ve yeni anne olanlar neyin normal oldu?°unu veya ne beklemeleri gerekti?°ini bilemeyebilirler. Sorun yava?ž yava?ž büyüyebilir ve genelde anneler do?°um sonras?? sendromu ya?žad??klar??n?? anlamakta zorluk çekip, sorunun kendi eksikliklerinden kaynakland???°??n?? dü?žünebilirler. 

Do?°um sonras?? sendromu ya?žad???°??n??z?? ne kadar erken farkederseniz o kadar iyi olur, çünkü tedavi yöntemleri etkilidir ve kendinize yard??m etme yollar?? vard??r.

Do?°um sonras?? sendromuna neler sebep olur? 

Bir bebek sahibi olmak büyük bir de?°i?žikliktir. Yeni anneler, biyolojik, fiziksel, duygusal ve toplumsal de?°i?žiklikler ya?žarlar. Do?°um sonras?? sendromun bütün bunlar??n kar???ž??m??ndan ortaya ç??kt???°?? dü?žünülmektedir. 

Neler yard??mc?? olabilir? 

Unutmay??n, her zaman yard??m istemek mümkündür - ve ayn?? zamanda kendinize yard??mc?? olmak için atabilece?°iniz ad??mlar vard??r. 

?lk ad??mlar 

 • Bir?žeylerin yanl???ž gitti?°ini kabul edin 
 • E?žinizle ve/veya arkada?ž??n??zla veya akraban??zla ne hisseti?°iniz hakk??nda konu?žun 
 • Unutmay??n ?Y?LE??ECEKS?N?Z 
 • Psikolo?°unuzla  veya doktorunuzla  konu?žun.

Kendi kendime nas??l yard??mc?? olabilirim? 

Size kendinizi daha iyi hissettirebilecek baz?? pratik ad??mlar vard??r. 

 • Duygular??n??zla ilgili konu?žmak önemlidir. E?žinizle konu?žmak zor gelebilir, ancak duygular??n??z?? sürekli kendinize saklarsan??z, e?žiniz de kendini soyutlanm???ž hissedebilir.  
 • Her gün, bütün gün boyunca yaln??z kalmamaya çal???ž??n. Arkada?žlar??n??z?? ve ba?žka anneleri görmeye özen gösterin. 
 • Size teklif edilen her türlü pratik yard??m?? kabul edin. Yard??m isterken utanmay??n veya kabul ederken suçluluk hissetmeyin. 
 • Mükemmel ev kad??n?? olmaya çal???žmay??n. Evin mükemmel ?žekilde derli toplu olup olmad???°?? önemli de?°ildir. Yapman??z gereken i?žleri en aza indirmeye çal???ž??n. 
 • Mümkün oldu?°unca çok dinlenin, çünkü yorgunlu?°un depresyonu artt??rd???°?? dü?žünülmektedir. 
 • Sa?°l??kl?? beslenin. 
 • Kendinize zaman ay??r??n. Bu tamamen hayalci gelebilir, ama uzun bir banyo, bir yürüyü?ž, veya yar??m saatli?°ine bir dergi okumak bile dinlenmenizi sa?°layabilir. 
 • Egzersiz yapmaya çal???ž??n. 

Do?°um sonras?? sendromu do?°ru  yöntemlerle  olumlu sonuç al??nan ve tedavi edilebilen bir durumdur. Tedavi sürecini ve yöntemi belirleyecek olan bir uzmand??r, ancak sonuca ula?žacak olan sizsiniz. Kararl?? ve olumlu bir tutumla bütün sorunlar??n??z çözüme kavu?žur. Nede olsa art??k dünyan??n en güzel varl???°?? sizinle…


Blog Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HAM?LEL?KTE BESLENME
DO?UM SONRASI DUYGUSAL DE?????KL?KLER
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın