HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI

Modern ya?žam??n ba?žtan ç??karan lezzetleri ve zaman k??s??tlamalar?? göz önüne al??nd???°??nda çocu?°unuzun sa?°l??kl?? ?žeyler yemesini sa?°lamak gerçekten zor bir i?ž.ne kadar çok uyulmas?? gereken kural oldu?°unu bir dü?žünün. Günde en az 5 porsiyon meyve-sebze yenecek, yeterli miktarda omega 3 içeren besinler al??nacak, tuz kesilecek, ?žekerin sözü bile edilmeyecek tabi birde dikkat edilmesi gereken trans ya?°lar ve kimyasal katk?? maddeleri var. Tabi bir yandan di?°er tehlikeleride unutmamak laz??m. Çocukluk ça?°?? obezitesi ve anoreksiya. Bir yandan çocu?°unuzun kilo almamas?? için u?°ra?ž??rken bir yandan da yeme bozuklu?°u geli?žtirmemesini nas??l sa?°layacaks??n??z?

Çocu?°unuzun yeme al???žkanl??klar??n?? sa?°l??kl?? bir dengeye oturtmak gerçekten imkans??z bir i?ž gibi görünebilir. Ama emin olun ki bu görev ba?žar??labilir. Çocu?°unuzun yeme al???žkanl??klar??n??n pek ço?°unu olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Ancak hiç ho?žlanmasan??zda kabul etmek zorunda kalabilece?°iniz durumlarla da kar?ž??la?žacaks??n??z. Bir çok anne baba çocuklar??n??n gerçekten sa?°l??kl?? bir beslenmeden ho?žlanmas??n?? sa?°larken bir yandan da ailecek stres ya?žanmayan sofralar kurabiliyor. Bu konuda yapmam??z gereken sadece basit baz?? ad??mlar?? takip etmek.

Beslenme al???žkanl??klar??n??n bebeklikte ve çocuklu?°un erken a?žamalar??nda olu?žtu?°u göz önüne al??nd???°??nda çocu?°un gelecekteki hayat??nda sa?°l??kl?? beslenme kal??plar?? olu?žturmas?? için mümkün oldu?°unca erken harekete geçilmelidir. Elbette siz her?žeyi do?°ru yapsan??z bile çocu?°unuzun gelecekte sa?°l??kl?? beslenmeye devam edip etmeyece?°inin hiç bir garantisi yoktur ama bu mücadeleyle olas??l???°?? iyi yönde ve büyük oranda art??rm???ž olursunuz.

ÇOCUKLAR GEL???T?KÇE BESLENMEYE BA?LI DAVRANI??LARI DA AYNI ??EK?LDE DE?????M GÖSTER?R:

Bebekler genel olarak, çe?žitlendirilmi?ž bir beslenmeden keyif al??rlar ve kendi kendilerini beslemeye biraz ortal???°?? bat??ran bir süreçle ba?žlarlar.

Bu a?žamada bebekler verilen g??dalar?? yemekten ho?žlan??r,yeni lezzetler ve dokular ke?žfetmekten haz al??r. Yakla?ž??k 1 ya?ž??ndaki bebekler kendi kendilerini besleme konusunda iyi bir seviyeye gelebirlerler ancak bunun için çok say??da deneme yan??lma egzersizi yapm???ž olmalar?? gerekir. Bebe?°iniz yemek zamanlar??n?? 'bilimsel deneyler' için bir ?žans olarak görmeye ba?žlad???°??nda sofra daha da kar???žacakt??r. Çocu?°unuz bir bezelye tanesinin s??çray??p gitmeden nas??l s??k???žt??r??laca?°??n?? veya patetes püresinin elde nas??l hissedilece?°ini ö?°renirken etraf??n temiz kalmas?? olanaks??zd??r.

Genellikle büyümenin yava?žlad???°?? ve çocuklar??n ba?°??ms??zl??klar??n?? d???žar?? vurmaya çal???žt??klar?? 1-2 ya?žlar??nda, çocuklar yemek yerken m??zm??zlanmaya ve ö?°lenlerde daha az yemeye ba?žlarlar.

Yürümeye ba?žlamalar??yla birlikte çocuklar giderek büyüyen bir ba?°??ms??zl??k duygusu edinmeye ba?žlarlar. Ve içlerinden baz??lar?? da besinlerle olan ili?žkilerini, ba?°??ms??zl??klar??n?? ve sizden ayr?? canl??lar olduklar??n?? ifade etmenin bir yöntemi olarak kullan??rlar. Giyim ku?žam, y??kanma, tv da izleyeceklerini seçmede bunlardan baz??lar??d??r. Dolay??s??yla küçük çocuklar için yeme?°i reddetme ba?°??ms??zl??k mücadelesinin en güçlü arac?? haline gelir. 'Hay??r' en sevdikleri kelimedir ve yemek sava?žlar?? daha s??k ya?žanmaya ba?žlar. Bundan kaç??nmak için bu protestolar?? önemli bir konu haline getirmemek veya çocu?°u yemeye zorlamamak en iyisidir. Aksi takdirde mücadeleye büyük bir keyifle devam eder.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar art??k ba?°??ms??z bir ?žekilde yemek yerler ve art??k kurallar?? kavrama yetene?°ine sahiptirler (örn; sadece 1 bisküviye izin verilmesi gibi)

Bu dönemdeki çocuklar ço?°unlukla anne babalar??n?? taklit ederler ve basit baz?? yöntemlerle onlara yard??m etmekten ho?žlan??rlar. Bu aç??dan çocuklar?? al???žveri?že ve yemeklerin haz??rlan???ž??na yard??m etmeye al???žt??rmak için harika bir zamand??r. Baz?? sebzelerin y??kanmas??na veya pizzan??n malzemesini koymaya yard??m ederek besinler hakk??nda daha fazla ?žey ö?°renmeye ba?žlayabilirler. Bu ayn?? zamanda sorumluluk duygular??n?? harekete geçirmenin de yöntemlerinden biridir. Bu dönemde ayr??ca g??dalarla ilgili basit bilgileri de ö?°renmeyi ba?žarabilirler. Örn; sütün içinde kalsiyum var ve kemiklerin güçlenmesine yard??m eder. 

Okul y??llar?? boyunca, yanl???ž beslenme al???žkanl??klar?? ve fiziksel etkinliklerin eksikli?°i sorun olabilir. Ancak bu ya?žtaki çocuklar giderek daha fazla sorumluluk sahibi olurlar. Beslenme konusunu daha iyi kavrar hale gelirler ve kar?ž??la?žabilecekleri herhangi bir sorunu çözmekle u?°ra?žabilirler.

Art??k sadece besinleri renklerine veya ?žekillerine göre s??n??fland??rmazlar. Bunun yerine karbonhidratlar (ekmek pirinç makarna) gibi g??da gruplar??n?? ö?°renme vakitleri çoktan gelmi?žtir. Ayr??ca bu dönemde çocuklar akranlar??yla uyum sa?°lamaktan ho?žlan??rlar.Ayr??ca evden çok d???žar??da yemek yedikleri için farkl?? izlenimler de edineceklerdir. Böylece baz?? arkada?žlar??n??n cips,çikolata yenilmesine izin verildi?°ini görecektir. ??ansl?? ?žeyler!


Beslenme ve Psikoloji Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
BAYRAMLARDA TATLILARA D?KKAT!!
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON
DUYGUSAL YEME SENDROMU
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın