HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR

Belki çocu?°unuz sebze yemeyi reddediyordur, cipsten ba?žka bir?žey istemiyor veya yeme?°inden 1 kaç ka?ž??k al??p masadan kalk??yordur. Belki hiç nefes almadan verdi?°iniz her?žeyi silip süpürüyor ve hatta daha fazlas??n?? istiyor veya sizin büyük bir özenle haz??rlad???°??n??z her?žeyi yerlere savuruyordur. Sorun ne olursa olsun bu sizin için büyük bir hayal k??r??kl???°??d??r ve yemek zamanlar?? herkes için stresli olabilir. Yine de siz sakin olun: uyumlu ve keyifli bir yemek vaktinin s??rr??, çocu?°unuzun davran???žlar??na verdi?°iniz tepkilerde sakl??d??r. 

YAPIN!

1. ONA ÖRNEK OLUN

Çocuklar??n g??dalara kar?ž?? olan hisleri, dükkanlarda, tv da veya di?°er insanlar??n evlerinde gördüklerinden olu?žur. Ancak en büyük yönlendirme sizin ne yedi?°inizden ve evde nelerin bulundu?°undan gelir.

(E?°er siz yemeleri gerekeni yemiyorsan??z, o g??day?? yemenin ne kadar iyi oldu?°unu onlara anlatman??n bir önemi yoktur. Ara?žt??rmalar annelerin çocuklar??na daha fazla sebze meyve yemesi için yapt???°?? bask??lar??n –e?°er bu tutuma kendileri örnek olmuyorlarsa- hiç bir i?že yaramad???°??n?? gösteriyor. Hatta böylesi bir durumda, çocuklar??n söz konusu yiyecekleri daha bile az yedikleri saptanm???žt??r. Bu saptama yapt??klar??n??z??n söylediklerinizden çok daha önemli oldu?°unu aç??k bir ?žekilde göstermektedir)

2. SA?LIKLI VE DENGEL? B?R BESLENME DÜZEN? KURUN

Sa?°l??kl?? g??dalar tüketmeyi, ara s??ra gerçekle?žen bir istisna de?°il, bir kural haline getirmelisiniz. Belirli bir g??day?? yemesi konusunda fazla u?°ra?ž göstermeniz, çocu?°unuzun onu tamamen reddetmesine neden olabilir. Bunun yerine, hayat??n??z??n normal bir parças?? ?žeklinde sunman??z, o g??day?? çok daha kolay kabul etmesini sa?°layabilir.

(E?°er sa?°l??kl?? g??dalar sunmazsan??z, sa?°l??kl?? beslenme al???žkanl???°?? kazanmalar??n?? bekleyemezsiniz. Hergün et ve makarnadan olu?žan bir menü varsa, sebze yemedikleri için suçlayamazs??n??z. Yeni y??l??n ba?ž??nda yeni çözümler üretmek veya obez çocuklar ilgili sizi ürküten bir hikaye duydu?°unuzda bir gün aniden sebze yeme?°i verirseniz çocu?°unuz yemeyebilir)

3. GIDALAR VE BESLENME KONUSUNDA ÇOCU?UNUZU B?LG?LEND?R?N

Bu konular hakk??nda onunla ne kadar çok konu?žursan??z, beslenmeyle ilgili temel bilgileri o kadar çabuk kavramaya ba?žlar. Ancak bu bilgileri edindi?°i zaman, g??dalarla ilgili daha iyi seçimler yapmay?? ve kendi sa?°l???°??na dikkat etme konusunda sorumluluklar almay?? ba?žarabilir.

(sa?°l??kl?? beslenmenin tak??nt??ya dönü?žmesini veya yasaklanm???ž yiyeceklere tak??l??p kalmas??n?? önlemek için dengeli bir tutum izlemek gerekiyor. Çikolata, cipsi ?žeytanile?žtirmeden meyve,sebze,sütün yararlar??n?? aç??klamak mümkün. Ba?žarman??z gereken belirli baz?? g??dalar?? di?°erlerinden daha fazla yemesi için çocu?°u özendirmektir)

4. BERABER YEMEK Y?Y?N

Ailecek yenen yemeklerin yararlar??:

  • Çok daha iyi beslenirler.
  • Ara?žt??rmalar aileyle yemek yiyen çocuklar??n çok daha fazla meyve, sebze, tah??l tüketti?°ini göstermektedir.
  • Sa?°l??kl?? beslenme için çocu?°unuza rol modeli olabilirsiniz.
  • Yeni yemekler denemek istemeyen çocuklar, ilk önce ba?žka biri tadarsa söz konusu besine çok daha kolay uyum sa?°larlar.
  • Birlikte yemek yemek ileti?žim yeteneklerini geli?žtirir. Bu sayede çocuklar ba?žkalar??n?? dinlemeyi, görü?žlerini ve fikirlerini payla?žmay?? ö?°renir.
  • Harvard Üniversitesi'nin yapt???°?? bir ara?žt??rmas??ya göre ailecek yenen yemek çocu?°un dilsel geli?žiminde kitap okumaktan daha etkili.
  • Birlikte yemek yemek görgü kurallar??n?? ö?°retir.
  • Sizin çatal b??çak kulland???°??n??z?? ve dolu bir a?°??zla konu?žmad???°??n??z?? görürse ayn?? davran???žlar?? çok daha kolay tekrarlar.
  • Aile fertlerinin birlikte geçirdikleri yemek zamanlar??, aile ba?°lar??n??n güçlenmesine yard??mc?? olur.

5. RAHATLAYIN VE ÇOCU?UNUZA GÜVEN?N

Hiç bir zaman tam olarak ne yedi?°ini kontrol edemezsiniz, dolay??s??yla bu durumu kabüllenmeniz stres düzeyinizi dü?žürecektir.

Azarlamak ve etraf??nda dönüp durmak yemeyi sevmesini sa?°lamaz ve hiçbir olumlu etkisi olmad???°?? için bu davran???žlar sadece stresinizi art??r??r.

YAPMAYIN!

1. ZORLA YED?RMEY?N

Asla bir ?žey yemesi için ister fiziksel olarak veya rü?žvet yoluyla, ister korkutarak veya suçluluk duygusunu kullanarak zor kullanmay??n.

Bu yöntemleri kulanmak önce cazip gelir çünkü anne baba olarak iyi bir i?ž ba?žard???°??n??z??n i?žareti olabilir. Küçük çocuklar onlar için neyin yeterli oldu?°unu gayet iyi bilirler. Bir çocu?°a daha fazla yemesi için ??srar etmek, ona vücudunun uyar??lar??n?? görmezden gelmesini söylemekten ba?žka bir anlama gelmez. Ona güvendi?°inizi gösterirseniz çocu?°unuzda kendisine daha fazla güvenmeyi ö?°renecektir.

2. ÇOCU?UNUZA LAKAP TAKMAYIN

* m??zm??z * cips canavar?? * sebze sevmez

Bunlar çocuklar??n zihinlerinde tak??l??p kal??r.

E?°er sizden meyve-sebzeden nefret etti?°ini duyarsa buna daha kolay inan??r ve bu fikir kafas??na yerle?žmi?ž olur. Bunun yerine onun olumlu davran???žlar??na yo?°unla?ž??n ve iyi yapt???°?? ?žeylere yo?°unla?ž??n. Örn; taba?°??ndaki yemedi?°i bezelyeler hakk??nda yorum yapmak yerine yedi?°i havuçlar için onu övün.

3. ÇOCU?UNUZA VE KEND?N?ZE KAR??I ÇOK DA KATI OLMAYIN

Çocu?°unuzun bir alerjisi veya hassasiyeti yoksa hiç bir g??da yasaklanmamal??d??r.

Yasaklamak onlara yönelik ilgilerini art??r??r ve daha çekici k??lar. Dengeli bir beslenme sadece ö?°ünden ö?°üne ?žeklinde i?žlemeyebilir. Baz?? çocuklar hergün de?°ilde ço?°u zaman dengeli beslenebilirler.

4. ÇOCUKLARA ÖDÜL OLARAK VEYA ONLARI RAHATLATMAK ?Ç?N Y?YECEK VERMEY?N

?yi Davran???ž Sa?°l??ks??z G??da!!!!!!!

?yi bir?žey yapt??klar??nda onlara neden sa?°l??ks??z g??dalar veriyorsunuz ki! K??sa dönemde davr.de?°i?žikliklerini sa?°lar ama uzun vadede çocu?°un bu g??daya iste?°i artar ayr??ca sa?°l??kl?? beslenmeye dair söyledi?°iniz sözlerin inand??r??c??l???°?? kalmaz.

Üzgün çocuk Sa?°l??ks??z G??da!!!!

Her can s??k??nt??s??n?? yiyerek giderme ihtiyac?? –duygusal yeme- küçük ya?žlarda ba?žlar. Aç olmad???°?? zamanlarda da yemek yemek ister.

5. ÇOK FAZLA TV ?ZLEMES?NE ?Z?N VERMEY?N

Tv Kilo Sorunu

Ara?žt??rmalargösteriyor ki tv izlerken sa?°l??ks??z abur cubur yerler, izledikleri reklamlarda da bu tür g??dalara özendirilirler. Tv, bilgisayar ba?ž??nda vakit geçirdikçe çok daha az fiziksel aktivite yaparlar. Günde en fazla 2 saat ekran ba?ž??nda geçirilmeli. Süre uzad???°??nda kilo alma riski de artacakt??r. 


Beslenme ve Psikoloji Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
BAYRAMLARDA TATLILARA D?KKAT!!
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON
DUYGUSAL YEME SENDROMU
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın