HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
DUYGUSAL YEME SENDROMU
DUYGUSAL YEME SENDROMU

Yeme iste?°imizin basit olarak iki sebebi vard??r; fizyolojik ve duygusal. 

Fizyolojik ac??kmada temel amac??m??z hayatta kalabilmek için beslenmektir. Bedenimizi sa?°l??kl?? ve zinde tutmam??z da fizyolojik beslenmeyle mümkündür. Fakat bazen yeme iste?°imiz sadece duygular??m??zdan kaynaklan??r: Öfke, üzüntü, can s??k??nt??s?? gibi negatif duygulardan kurtulmak için yeriz. Mutlulu?°umuzu payla?žmak, kutlama veya kendimizi her hangi bir nedenden ötürü ödüllendirmek gibi pozitif duygulardan dolay?? da yeme?°i kullanabiliriz. ??žte, ac??kman??n de?°il de duygular??n tetikledi?°i bütün bu davran???žlar "duygusal yeme" etiketini ta?ž??r. 

Yap??lan çal???žmalar normalin üstünde yemek yeme davran???ž??n??n sebebinin %75′inin duygusal yemek yeme oldu?°unu gösteriyor. . Duygusal yeme e?°ilimi olan ki?žiler önceleri  stres, üzüntü, can s??k??nt??s??, k??zg??nl??k vb. duygularla yerken daha sonras??nda  yedikten sonra hissedilen pi?žmanl??k, suçluluk, ba?žar??s??zl??k dü?žünceleriyle tekrar yemeye yönelebiliyor. Bu durum tam bir k??s??r döngüye dönü?žüp, y??llar boyu devam edebiliyor.  

Duygusal açl???°a ba?°l?? besin tüketimi genelde ?žekerlemeler, çikolatalar, kuru yemi?žler, tatl??lar, makarnalar ve hamur i?žleri gibi enerji içeri?°i yüksek olan besinlerden yana olmaktad??r. Bol karbonhidratl?? besinler beyinde serotonin maddesinin miktar??n?? etkiler. Serotonin düzeyi yükseldi?°inde mutluluk, keyif ve ço?žku artar. S??k??nt??, sorunlar veya stres azal??r. Ancak serotonin seviyesinin yüksekli?°i ba?°??ml??l??k yapar. Dolay??s??yla serotonin ba?°??ml??s?? ki?žiler en ufak bir s??k??nt??, stres ya da sinirlilik durumunda onlar için sakinle?žtirici haline gelmi?ž olan baz?? yiyeceklere sar??l??rlar.

Duygusal yeme nas??l ay??rt edilir?

Duygusal yeme davran???ž??nda ki?žiyi yemeye yönlendiren ?žey asl??nda "açl??k" de?°il, "çözümlenemeyen duygulard??r". Açl??k yava?ž yava?ž geli?žir ve midede hissedilir, buna kar?ž??l??k, duygusal yeme ata?°?? aniden meydana gelir. Tok olsan??z bile, sebep bir duygunun tatmin edilmesi ise muhtemelen yemek yemeye devam edersiniz. Duygusal yemenin ard??ndan suçluluk duygusu hissedebilirsiniz, ama fiziksel açl??kta bunu hissetmezsiniz Aç de?°ilken yiyorsan??z, gizli olarak yiyorsan??z, k??sa zamanda çok yiyorsan??z, yiyince sakinle?žiyorsan??z, stresli yada mutsuz hissetti?°inizde daha çok yiyorsan??z muhtemelen duygusal yeme sendromuna sahipsiniz. 

Ba?ža ç??kmak için:

1-Duygusal yeme sorununun önüne geçmek için ilk yap??lmas?? gereken duygusal yeme bozuklu?°unun asl??nda ne oldu?°unu ö?°renmek ve kendinizi de?°erlendirmektir. Kendinizi gözlemledi?°inizde hangi duygular?? ya?žad???°??n??zda yemek yeme dürtüsüne yenildi?°inizi dü?žünün ve hangi besinlere yöneldi?°inizi tespit edin.

2-Duygusal durumunuza göre ac??kmad???°??n??z halde tüketti?°iniz besinlerin listesini bir diyet uzman?? ile inceleyin.

3-Uzman bir diyetisyene mutlaka ba?žvurun.

4- Duygular??n??z?? ve dü?žüncelerinizi rahatça yaz??ya dökebilece?°iniz bir zaman dilimi ay??r??n kendinize. Duygular??n??z?? içinize gömmedi?°iniz zaman onlar?? yemekle bast??rman??za da gerek kalmayacakt??r.

5- Arkada?žlar??n??zla ve/veya ailenizle daha çok zaman geçirin. Onlarla konu?žun, payla?ž??n. Bazen payla?žmak daha rahatlat??c??d??r.

6- Ba?žka bir ?žeyle me?žgul olarak yemeyi istedi?°iniz ?žeyi dü?žünmeyin. Mesela bir yürüyü?že ç??k??n, ev i?žleriyle u?°ra?ž??n veya telefonla konu?žun. 

7- Evde haz??rda sizi k???žk??rtan yiyecekleri bulundurmay??n. Yemesem de bulunsun diyerek onlar?? sat??n almak, onlar?? yemek için yapt???°??n??z haz??rl???°??n ilk ad??m??d??r!

8- K??sa süreli hedefler koyun. "Sadece bu geceyi çikolatas??z atlatmak" gibi. Sabah uyand???°??n??zda kendinizle duydu?°unuz gurur size iyi gelecektir. 

Ancak, baz?? duygusal yeme ataklar??n??n temelinde kronik stres, depresyon, panik atak, yeme bozukluklar?? gibi psikolojik sorunlar yatabilir ve kendi kendinize yard??m etme giri?žimleriniz büyük olas??l??kla yeterli olmayabilir. Bu tür durumlarda, konusunda uzman bir psikolo?°un yard??m??na ba?žvurman??z, t??bbi destek alman??z gerekiyor ise bir psikiyatri uzman?? ile görü?žmeniz, s??k??nt??lar??n??z?? etkili biçimde çözümlemenizde size yard??mc?? olacakt??r.


Beslenme ve Psikoloji Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
BAYRAMLARDA TATLILARA D?KKAT!!
??OCUKLARDA BESLENME DAVRANI??LARI
??OCUKLARLA STRESS?Z SOFRALAR
TAT?LE G?TMES? G??ZEL D??NMES? DEPRESYON
DUYGUSAL YEME SENDROMU
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın