HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
BCA Nedir?

Vücut Kompozisyon Analizi (BCA) nedir? Neden önemlidir?

Vücut kompozisyon analizi el ve ayaklara temas eden elektrotlar ile vücuda hafif elektriksel ak??m göndererek, vücudumuzun ya?° dokusu, kas dokusu, vücut suyu, yumu?žak dokusu gibi ölçümleri vücut analiz cihaz?? kullan??larak yap??lmas?? i?žlemidir. Vücudumuzun yap?? ta?žlar?? olan ya?°, su, kemik, kas de?°erleri insanlarda belli oranlardad??r. Çe?žitli problemlere ba?°l?? olarak bu bile?ženler aras??ndaki oranlar??n de?°i?žimi vücut deformasyonu ile seyreden çe?žitli hastal??klar??n ortaya ç??kmas??na sebep olabilir. Bu nedenle ki?žinin doku bile?žen durumlar??n??n saptanmas??; sa?°l??kl?? doku düzeyleri hakk??nda fikir sahibi olmak, olas?? beden ihtiyaçlar??n?? ö?°renmek ve yap??lacak diyet programlar??n?? ve di?°er tedavileri belirlemek aç??s??ndan son derece önemlidir.

Vücudumuzdaki ya?°-kas dengesi, ya?žam tarz??m??z??n vücudumuza yans??mas??n??n ne derece do?°ru oldu?°unu görmemize yard??mc?? olur. Kilo kaybetti?°imiz veya kilo ald???°??m??z zaman tart??ya ç??kt???°??m??zda gördü?°ümüz sadece bizim toplam vücut a?°??rl???°??m??zd??r. Ya?°-kas dengesinde nas??l bir de?°i?žiklik oldu?°unu görmemiz mümkün de?°ildir. Bu sebeple vücut analizi yapt??rd???°??m??zda vücudumuzdaki ya?° miktar??n?? ve hangi bölgelerde ço?°unluk olarak topland???°??n??, kas miktar?? ve su miktar??n?? ayr??nt??l?? olarak görebilmemiz mümkündür. Bu ?žekilde uygulad???°??m??z diyet uygulamalar??n??n do?°rulu?°unu görmü?ž oluruz. Analiz sonuçlar??ndan ç??kacak de?°erleri inceledi?°imizde önemli olan öncelikle ya?° kayb??n?? sa?°lamakt??r. Özellikle ya?° kayb?? sa?°lad???°??m??z zaman, verdi?°imiz kilolar bizim için kal??c?? olacakt??r. Bu sebeple, vücut kompozisyon analizinin ve takibinin bu konuda uzman diyetisyen kontrolünde yap??lmas?? en uygunudur.

Tanita BC 418 MA Vücut Analizi Tart??s??

Cihaz??m??z Tanita BC 418 MA vücuda hafif elektriksel ak??m göndererek bölgesel vücut analizi yapmaktad??r. 5 ayr?? bölge için ( kollar, bacaklar, kar??n bölgesi) ya?° kayb?? / kas kazan??m?? oran?? rahatça görülebilir.  Cihaz??m??zdan alaca?°??m??z vücut kompozisyon bilgileri, hayat standard??m??z ve kalitesi aç??s??ndan bize önemli ipuçlar?? vermektedir.

 

 

Cihaz??m??z ile de?°erlendirdi?°imiz analizler; 

1. Toplam Vücut A?°??rl???°?? (kg),
2. Body Mass Indeks(BKI),
3. Vücut Ya?° Oran?? (%),
4. Vücut Ya?° Kütlesi (kg),
5. Vücut Ya?°s??z Kütlesi (kg),
6. Protein bilgileri (kg),
7. Mineral bilgileri (kg),
8. Empedans (ohm),
9. Vücut S??v?? Oran?? (%),
10.Bölgesel Kas A?°??rl???°?? (kg),
11.Bel ve Kalça Oran??,
12.Kemik Mineral A?°??rl??klar?? (kg),
13.Bazal Metabolizma H??z?? Bilgileri (kcal),
14.?deal Kilo (kg),
15.Obezite Derecesi (%),
16.Ki?ži için ?deal De?°erler ile k??yaslama (Kilo,Ya?°,Ya?°s??z A?°??rl??k,BKI,Bel-Kalça,S??v??,Protein,Mineral),
17.Hücre ?çi S??v?? (kg),
18.Hücre D???ž?? S??v?? (kg),
19.Hücre D???ž?? S??v??/Toplam S??v?? (Ödem) (%),
20.Vücut Tipi,
21.?skeletsel Kaslar (kg),
22.Toplam S??v?? Miktar?? (kg),
23.Metabolizma Ya?ž??
24. ?ç Organlar Çevresi Ya?°lanma Ratingi (Visceral Fat)

 

 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın