HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1

EKMEK YEMEZSEM ZAYIFLARIM.

Sa?°l??kla ve kal??c?? bir ?žekilde zay??flamak istiyorsan??z ekmeksiz diyet olmaz!

Ekmek kilo ald??rmaz, verdirir!

Ekmek tok tutar, i?žtah kontrolünü sa?°lar!

Ö?°ünlerinize ekmek ekleyin, formunuzu destekleyin!

Tart???žmas?? uzun zamand??r süren bir diyet efsanesi. Sürmeye de devam edecek gibi. Hakk??nda birçok görü?ž var. En çok tart???ž??lansa ekmek tüketiminin zay??flamaya olan etkisi üzerine. Kilo al??m??na neden oldu?°u konusunda ekme?°i suçlayanlar??n say??s?? ise günden güne art??yor.

Pekiiii
Tek suçlu ekmek mi?
Faydalar?? yok mu?
Bu kadar kültürümüze i?žlemi?žken neden u?°ra?ž??l??r?

Sürekli farkl?? aç??lardan ele al??nan ekme?°i bir de biz konu?žal??m istedik.

Zay??flamak için diyet yaparken zaten baz?? besinleri k??s??tlamaya ba?žl??yoruz. Öncelikli olarak yapt???°??m??z ?žeker, çikolata, pasta gibi basit karbonhidratlar?? hayat??m??zdan ç??karmak. Bu gerekli. Bunun yan??nda ekmek gibi enerji ihtiyac??m??z?? kar?ž??layan di?°er karbonhidratlar?? da hayat??n??zdan ç??karmak k??sa vadede zay??flaman??z?? sa?°lasa da uzun vadede bu kilo kay??plar?? kal??c?? ve sa?°l??kl?? olmayacakt??r.

Tüketti?°iniz ekme?°in tam bu?°day/tah??l, çavdar ya da kepekli olmas?? dü?žük glisemik indeksleri sebebiyle çok daha uzun süre tokluk hissi vermektedir. Bu yüzden beyaz ekme?°e göre daha fazla tercih edilmelidir. Ancak baz?? kronik hastal??klarda beyaz ekmekte dönü?žümlü olarak kullan??labilir.  Tek tercih sebebi bu de?°il elbette. ?çerdi?°i lif ve B grubu vitaminler sayesinde de kalp, tansiyon, diyabet, troid hastalar??, kab??zl??k problemi ya?žan ki?žiler için de kullan??m?? faydal??d??r.

Mide sa?°l???°??n??z için koruyucu bir besindir. Bitkisel kaynakl?? oldu?°u için kolesterol içermez. Ürik asit miktar??n?? kontrol at??na almaya yard??mc??d??r. Antioksidan içeri?°i yüksektir.

Karbonhidratlar??n k??s??tland???°?? protein a?°??rl??kl?? diyetlerde vücudun proteini sindirme enerjisinden yararlan??larak h??zl?? kilo verilmesi amaçlanmaktad??r.  Bu tip zay??flama diyetlerinde kaybedilen ya?° de?°il kas ve su olacakt??r. Bu yüzdendir ki ekme?°i hayat??m??zdan ç??karmak ba?žl?? ba?ž??na bir yanl???žt??r. Özellikle uzun süreli protein diyetlerinde durum bununla da kalmayacak öncelikle böbrekleriniz a?ž??r?? protein yüklendi?°inden kaynakl?? zarar görecek uzun vadede ise sa?°l???°??n??z olumsuz etkilenecektir.

Tüm bunlara de?°inirken ekmek tüketimi konusunda s??n??rlarda koyuyoruz. Bahsetti?°imiz ekme?°in s??n??rs??z tüketimi de?°il. Sadece bilmeniz gereken günlük enerji ihtiyac??m??z?? kar?ž??larken ekmek en güvenebilece?°imiz karbonhidrat kaynaklar??ndan biri. Ekmek tüketim miktar?? ki?žinin cinsiyetine, boyuna, kilosuna, ya?ž??na göre de?°i?žse de her ö?°ünde ortalama 2 dilim ekmek tüketmenin kimseye bir zarar?? olmad???°?? gibi faydas?? olacakt??r.


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın