HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
Y??ntem ve Hizmetlerimiz

YÖNTEM?M?Z

Nas??l bir yol izliyoruz?

Merkezimizde diyetisyenimiz ile ilk olarak ücretsiz tan???žma ve bilgilendirme görü?žmesi yap??lmaktad??r. Bu görü?žmede kas, ya?° ve su oranlar??n??z??n saptand???°?? vücut analizi ölçümünüz yap??lmakta, ideal kilonuz hesaplanmakta, sa?°l??k durumunuz ve günlük beslenme plan??n??z ile ilgili bilgi toplanmaktad??r. Görü?žmenin sonunda bizimle beraber hedefinize ula?žmaya karar verdi?°inizde, beslenme plan??n??z??n yaz??laca?°?? görü?žme için randevu ayarlanmaktad??r.

Dan???žanlar??m??za uygulad???°??m??z programlar ayl??k olarak yürütülmektedir. Program içindeki görü?žme say??s?? hafta en az 1 olmak ?žart??yla dan???žan ve diyetisyenimizin ortak kararlar??yla görü?žme say??s?? art??rabilmektedir. Program süreniz, sa?°l???°??n??z için vermeniz gereken kilo miktar??na göre belirlenmektedir. Unutmay??n! Program??n ba?žar??s?? ve süresi plana olan uyumunuza, motivasyonunuza ve sa?°l??k durmunuza göre de?°i?žkenlik gösterebilmektedir.

Diyetisyenimiz taraf??ndan haz??rlanacak olan beslenme plan??n??zda yeme al???žkanl??klar??n??z, kan tahlili sonuçlar??n??z, metabolizma h??z??n??z, ya?° yüzdeniz, sosyal ya?žam??n??z, i?ž hayat??n??z, spor durumunuz, ki?žisel zevk ve istekleriniz göz önünde bulundurulmaktad??r. Bu plan sadece size özel oldu?°u gibi yasak kavram??ndan uzak ve uyum sorunu ya?žamayaca?°??n??z bir plan olacakt??r. 

Dan???žanlar??m??zla gerçekle?žtirece?°imiz her görü?žmede vücut analizi-tart??m ile birlikte beslenme plan??n??zda gerekli görülen veya diledi?°iniz de?°i?žikler yap??larak, motivasyonunuzu her zaman canl?? tutmay?? hedeflemekteyiz. 

Ödemeniz beslenme plan??n??z??n yaz??ld???°?? görü?žme tarihi itibari ile ba?žlamaktad??r. Bu nedenle program??n??z??n ba?žlat??laca?°?? görü?žmeye haz??rl??kl?? gelinmesini rica ederiz. Al??nan hizmet bedeli 1 ay içerisinde yap??lan görü?žmeleri kapsamaktad??r. Programa devam edilmesi durumunda ba?žlang??ç tarihi esas al??narak ödemelerinize di?°er aylarda da devam edilmektedir. 

Randevu tarihlerindeki aksakl??klar ödeme plan??na yans??t??lmamaktad??r. E?°er önemli bir mazeret var ise yöneticimiz ile görü?žülmelidir ve gerekli görülürse eksik kalan görü?žmeniz, program??n??z??n sonuna eklenmektedir. 

Program?? tamamlanan bütün dan???žanlar??m??z, diyetisyenimiz ile belirleyecekleri aral??klarla kontrollerin yap??laca?°?? ücretsiz koruma program??na dahil edilecektir.

Ofisimiz pazar ve pazartesi günleri kapal??d??r. Haftan??n tüm günlerinde bizi arayarak, ücretsiz bilgilendirme görü?žme için randevunuzu alabilirsiniz. 

 

Neden bu yola bir diyetisyen ile ba?žlamal??s??n??z?

Kendi çabalar??n??z veya ?žok diyetlerle kilo vermeniz pekala mümkün... Yaln??zca spor yaparak da istedi?°iniz sonuçlara ula?žabilirsiniz... Ancak sa?°l???°??n??za önem veriyor ve kaybedilen kilonun kal??c?? olmas??n?? umuyorsan??z farkl?? bir yol denemelisiniz…

Her meslekte uzman??ndan alaca?°??n??z deste?°in durumu ne kadar kolayla?žt??raca?°?? ve kaliteli sonuçlar elde etmenizi sa?°layaca?°?? bir gerçek. Diyet yaparken farkl?? yöntemler deneyip sa?°l???°??n??zdan olduktan veya kaybetti?°iniz kilolar?? fazlas??yla geri ald??ktan yada yüksek kolesterolünüz için kulaktan dolma yöntemlere ba?žvurarak durumu kötüle?žtirdikten sonra yard??m almak ne kadar do?°ru sizce? Sizlere burada verece?°imiz deste?°in sonuçlar??n??n kal??c?? ve sa?°l??k durumunuzu olumlu yönde geli?žtirici olaca?°??n??, zorlanmadan, güçlü bir motivasyonla ba?žlay??p ayn?? ?žekilde son bulaca?°??n?? unutmay??n. Ve sa?°l???°??n??z konusunda en iyi karar?? vermek için 2 kilit noktay?? asla akl??n??zdan ç??karmay??n; Do?°ru zaman ve do?°ru uzman...

 
H?ZMETLER?M?Z

•    Ki?žiye özel sa?°l??kl?? beslenme/Kilo verme/Kilo alma programlar??
•    Yüksek kolestrol,kalp ve damar hastal??klar??, diyabet, tiroid hastal??klar??, karaci?°er ya?°lanmas??, yüksek tansiyon, polikistik over, gut gibi özel sa?°l??k durumlar??nda beslenme ve diyet programlar??
•    Sporcu beslenmesi
•    Çocuk ve gençlerde sa?°l??kl?? beslenme ve diyet programlar??/0-1 ya?ž aras?? dönemde beslenme programlar??
•    Hamilelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme/Do?°um sonras?? zay??flama programlar??
•    Menapoz öncesi ve sonras?? beslenme


KURUMSAL BESLENME H?ZMETLER?M?Z

•    ??irket ve kamu kurulu?žlar?? çal???žanlar??na sa?°l??kl?? ve dengeli beslenme e?°itim programlar??n??n sunulmas??
•    Yemek sektöründe hizmet veren kurumlar ile cafe ve restaurant mönülerinin haz??rlanmas??, çal???žanlar??na e?°itim programlar??n??n düzenlenmesi
•    Kre?ž, ilkokul ve liselere mönü planlanmas?? ve okul ça?°?? çocuklar??na beslenme e?°itimleri verilmesi
•    Spor klüplerine sporcu beslenmesi konusunda e?°itim programlar?? sunulmas?? ve performans art??r??c?? ki?žisel beslenme programlar?? haz??rlanmas??

 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın