HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
?deal Kiloda m??s??n??z?

BKI SINIFLANDIRMASI

Dünya Sa?°l??k Örgütü, obeziteyi tan??mlama amaçl?? çe?žitli Avrupa’l?? epidemiyologlarca ufak de?°i?žiklikler d???ž??nda kabul edilen bir uluslararas?? s??n??fland??rma geli?žtirmi?žtir. Beden Kitle ?ndeksi (BKI) ad?? verilen bu s??n??flama bireylerin a?°??rl???°?? ile boyu aras??ndaki ili?žkiyi gösterir. Kilogram olarak a?°??rl???°??n, metre olarak ölçülen boy de?°erinin karesine bölünmesi ile elde edilir. BK? = A?°??rl??k (kg) / boy (m2) formülü ile hesaplan??r. Bu s??n??flamaya göre 25-29 kg/m² aras?? fazla kilolu, 30.0-39.9 kg/m² aras?? obez, 40 kg/m² ve daha üstü ise morbid obeziteyi yans??tmaktad??r.

Tablo 1. BKI (kg/m²) De?°erlerine göre Fazla Kilolu ve Obezite
WHO S??n??fland??rmas??(WHO, Geneva)

BK? (kg/m2)
Vücut A?°??rl???°??n??n Durumu
<18.5
Dü?žük kilolu (Zay??f)
18.5-24.9
Normal
25.0-29.9
Pre-obez (Fazla kilolu)
30.0-34.9
Obez S??n??f I
35.0-39.9
Obez S??n??f II
≥40
Morbid obez

 

YA??A GÖRE BKI DE?ERLER?

Ya?ž ilerledikçe do?°al olarak BKI’de de art???ž olabilir. Al??nan kalorinin artmas??, harcanan kalorinin azalmas?? ve ya?ž??n ilerlemesi ile birlikte metabolizma h??z??m??z??n yava?žlamas?? sebebiyle kilo art???ž oranlar??m??zda de?°i?žiklikler olabilir. Bu durum, her ya?ž grubunda BKI de?°erlerinin ya?ž artt??kça yükselmesine sebep olur. Ya?ža uygun olan BKI de?°erleri beslenme düzenimizi programlamam??z aç??s??ndan bizim için önemli olacakt??r. A?ža?°??daki tabloda ya?ža göre uygun olan BKI de?°erleri verilmi?žtir:

Tablo 2.Ya?ža Göre Uygun BKI (kg/m²) De?°erleri

YA?? (Y??l)
BKI (kg/m2)
19-24
19-24
25-34
20-25
35-44
21-26
45-54
22-27
55-65
23-28
65+
24-29
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın