HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..

Dünya üzerinde kilo sorunu, 19. yüzy??lda Sanayi Devrimi ile diyete büyük ölçüde rafine g??dalar ( beyaz un, rafine ?žeker vb.) girmesi ile gözlendi. ??eker pancar??ndan ?žeker üretilmesine iki yüzy??l önce ba?žland??. Daha önce sadece ?žeker kam???ž??ndan elde edilen ve zenginlerin sofras??nda olan ?žeker, gelir düzeyi dü?žük olanlar??nda kolay sat??n alabilece?°i ürün haline geldi. Böylece ya?° ve ?žeker tüketimi artt??. Örne?°in; ?ngiltere’de 1750’lerde 2,5-3 kg/y??l olan ki?ži ba?ž?? ?žeker tüketimi, 1850’lerde 11 kg/y??l, 1950’lerde 54 kg/y??l, günümüzde ise 75 kg/y??l’a yükseldi. ABD’de 19. yüzy??l??n sonlar??na do?°ru y??ll??k ki?ži ba?ž?? ?žeker tüketimi 2,3 kg iken günümüzde 75 kg’a kadar yükseldi.

Ke?žfinden itibaren uzun y??llar boyunca medeniyet ve zenginlik göstergesi say??lan ?žeker; son y??llarda sa?°l??kl?? ya?žama ve sa?°l??kl?? beslenme e?°ilimi ile taht??ndan indirildi. ?ndirilene kadar yapaca?°??n?? yapt?? tabii: Di?žleri çürüttü, ?žeker hastal???°??n?? ortaya ç??kard??, obeziteyi art??rd??, kalp sa?°l???°??n?? bozdu. Bu süre içerisinde art??k herkesin dama?°?? ?žekerin lezzetine al???žt??. ??ekerin zararlar??n?? art??k herkes bilse de kurtulmak zor oldu. Biz de ne yapt??k? ??ekere alternatif tatlar bulmaya çal???žt??k ve tatland??r??c??lar ortaya ç??kt??. ??ekere alternatif do?°al tatlar var tabii: bal, pekmez, hatta en iyisi meyveler. ?lla beyaz ?žeker tad??n?? isteyenler için alternatif olarak yeni nesil ?žeker ve tatland??r??c?? dosyas??na bir göz atal??m:

Kahverengi/ esmer ?žeker: Rafine beyaz ?žekerin, ?žeker yap??m??nda bir ara ürün olan ?žekerkam???ž?? melas??yla tekrar kar???žt??r??larak boyanmas??yla elde edilir. Esmerle?žtirme i?žlemi rafinasyon ve beyazlatma i?žlemlerinden sonra gerçekle?žti?°inden bu ?žekerin daha do?°al ya da daha az i?žlem görmü?ž oldu?°unu söylemek do?°ru de?°ildir. Ancak vitaminler ve do?°al özler içeren melas eklendi?°inden besin de?°eri beyaz ?žekere k??yasla daha zengin, tad?? hafif karamelize ve ho?ž, kalori olarak herhangi bir fark?? yoktur. Esas fark?? fiyat??: esmer ?žeker beyaz ?žekerin alt?? kat??na varan fiyat fark??yla sat??l??yor.

Sakkarin: Yapay tatland??r??c??lardan en çok tercih edileni ve ilk göz a?°r??m??z diyebiliriz. ?lk ç??kt???°?? zaman ?žeker hastalar?? ve kilo sorunu ya?žayanlar için mucizevi bir bulu?ž oldu. Sonra zaman içerisinde kanserojen oldu?°u iddialar?? ortaya at??lmas??na ra?°men popüleritesini korudu. Tercih etmeyenlerin önde gelen sebebi ise a?°??zda b??rakt???°?? tat.

Aspartam: Aspartam??n sa?°l??k aç??s??ndan güvenli?°i de uzun y??llar sorguland??. Ama hem diyetisyenler hem de do?°al ürün tercih edenler aras??nda en çok tavsiye edileni de aspartam diyebiliriz. Aspartam ?žeker hastalar?? ve kalori hesab?? yapanlar için avantajl??, diyet içeceklerinin birço?°unda kullan??l??yor, ayr??ca tablet ve toz olarak bulunabiliyor. Ancak onunda a?°??zda b??rakt???°?? tat sakkarinden pek farkl?? de?°il.

Sorbitol:  Elma, kuru erik, kiraz ve üzüm gibi taneli ve tanesiz birçok meyvede bulunan do?°al bir karbonhidratt??r. Bu sebeple tamamiyle do?°ald??r. Birçok unlu mamülde ve ?žekerleme ürünlerinde kullan??l??r. Tatland??r??c?? ve hacim art??r??c?? özelliktedir. 2,6 kcal/ gr kaloriye sahiptir. Di?žte plaka olu?žumuna sebep vermedi?°inden di?ž dostu olarak dü?žünebiliriz. Sorbitol tolere edilemedi?°inde gaz olu?žumu görülebilir.

Stevia: Paraguay ve Brezilya'da yüzy??llardan beri tatland??r??c?? ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullan??lan stevia (?žeker bitkisi) Japonya'da da otuz y??l?? a?žk??n bir süredir milyonlarca ki?ži taraf??ndan tatland??r??c?? ve g??da katk??s?? olarak kullan??lmaktad??r. Türkiye’deki sa?°l??kl?? ve do?°al beslenme e?°ilimi ile ko?žar ad??m piyasaya girmi?ž durumdad??r. Bu bitkiden elde edilen özütün, kan ?žekerini düzenleyici etkilerinin yan?? s??ra tamamen do?°al, s??f??r kalorili, bol lif içerikli olmas?? en büyük tercih sebebidir. Fiyat?? da uçuk de?°il. Stevia bitkisinin içerisindeki Steviosid maddesi, vücudumuzdaki tat duyular?? taraf??ndan normal ?žekerin 250-300 kat?? daha ?žekerli olarak alg??lanmaktad??r. Bu nedenle bir tutam ?žeker bitkisi tozu, bir litre çay, kahve veya di?°er içecekleri tatland??rmaya yeterli oluyor.

Agave: Agave anavatan?? orta Amerika olan bir bitki türüdür. Kökündeki özsuyunun dam??t??lmas??yla tatland??r??c?? agave ?žurubu ortaya ç??kmatad??r. Kana yava?ž kar???žt???°??ndan ?žeker hastalar?? için avantajl??d??r. Baldan daha yo?°un olan tad?? ile daha az kullan??larak kalori tasarrufu sa?°lar. Agave ?žurubu i?žlenmi?ž olmas??na ra?°men do?°al bir üründür.

 

 


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın