HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
YET???K?NLER?N EGZERS?Z RE??ETES?
YET???K?NLER?N EGZERS?Z RE??ETES?

Obezite ve kilo art???ž?? son y??llarda yeti?žkinlerin sa?°l???°??n?? olumsuz düzeyde etkileyecek bir hal alm???žt??r. Obeziteyle ili?žkili olarak; kalp-damar hastal??klar??, hipertansiyon, kanser, ?žeker hastal???°??, hiperlipidemi gibi kronik hastal??klarda art???ž görülmektedir. Birçok ara?žt??rma beslenme dengesizli?°i yan??nda obezitenin hareket azl???°??n??n bir sonucu olarak ortaya ç??kt???°??n??, her iki cinsten gerek çocuk, gerek genç, gerekse ya?žl?? obez bireylerde hareket azl???°??ndan kaynaklanan bir geli?žme oldu?°unu belirtmektedir. Bu noktada fiziksel aktivitenin önemi daha çok artmaktad??r. 

Kilonun korunmas?? ve geri al??m??n??n önlenmesinde fiziksel aktivitenin rolü üzerine yay??nlanan birçok rapor bulunmaktad??r. Hastal??k risk faktörlerinden korunmak için kilonun minimum %5-10 azalmas?? gerekti?°inin üzerinde durulmaktad??r. Kilolu ve obez bireylerde sa?°l??k risklerini minimuma indirmek için en az 150 dk/hafta orta ?židdette aktivite önerilmi?ž, uzun süreli kilo kayb?? için 200-300 dk/hafta orta ?židdette aktivite veya 2000 kcal ve fazla enerji harcamas?? içeren fiziksel aktivite önerilmi?žtir.

U.S. Department Of Health And Human Services taraf??ndan 2005 y??l??nda yay??nlanan beslenme raporunda fiziksel aktivitenin gereklili?°inden bahsedilmi?žtir. a)Kronik hastal??klardan korunmak için günlük 30 dk ve daha fazla orta ?židdette aktivite yap??lmal??, b)Sa?°l??ks??z kilo al??m??n?? önlemek için haftan??n bir çok günü orta ?židdetten yüksek ?židdete do?°ru giden aktivite yap??lmal??, c) Kilo veren bireylerin kilonun geri al??m??n?? önlemek için 60-90 dk/gün fiziksel aktivite yapmas?? ?žeklinde öneriler sunulmu?žtur.

Haftan??n 5 günü minimum 30 dk/gün orta ?židdette aktivite veya haftan??n 3 günü minimum 20 dk/gün yüksek ?židdette aktivite yap??lmas?? gerekti?°inden bahsedilmektedir. Ya da iki aktivitenin kombinasyonu ?žeklinde, örne?°in haftan??n 2 günü 30 dk /gün yürüyü?ž ile haftan??n di?°er 2 günü 20 dk /gün jogging gibi yap??labilece?°inden bahsedilmi?žtir. Önerilen miktarlar??n minimum de?°erini bile yapman??n kronik hastal??k risklerini azalt??p, sa?°l??ks??z kilo al??m??n?? engelleyece?°i üzerinde durulmu?žtur.

Do?°ru beslenmenin yan??nda fiziksel aktivitenin gereklili?°i üzerine 2009 y??l??nda yay??nlanan son durum raporlar??na göre, hastal??k risklerinden korunmak için en az % 10’luk kilo kayb?? gerekti?°inden bahsedilmi?žtir. 150-250 dk/ hafta orta ?židdette aktivitenin kilo al??m??n?? engelledi?°i ve kilo kayb?? sa?°lad???°?? görülmü?žtür. 250 dk/ hafta ve daha fazlas?? aktivite uzun sürede önemli kilo kay??plar?? sa?°lad???°?? ve kilonun geri al??m??n??n önlenmesinde etkili oldu?°u bulunmu?žtur.


Egzersiz Spor ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
PERFORMANSINIZ ????N SIVI ?HT?YACINIZI ??NEMSEY?N
EGZERS?Z VE BESLENME ?L???K?S?
YET???K?NLER?N EGZERS?Z RE??ETES?
G??NDE 10 BARDAK SU ?LE FAZLA K?LOLARDAN KURTULUN!!
HAREKETL? YA??AM, SA?LIKLI YA??AM
YA??AM TARZINIZDAN OLUMSUZ FAKT??RLER? ??IKARTIN
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın