HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I

Obezite hastal???°?? çok geni?ž ve kapsaml?? bir ?žekilde incelenmektedir. Obeziteyi, daha k??saca ve önemli noktalara de?°inerek inceleyelim:
Obezite, enerji al??m?? ve enerji harcamas?? aras??ndaki dengenin bozulmas?? nedeniyle vücut a?°??rl???°??n??n de?°i?žmesi sonucunda meydana gelmektedir. Bu dengenin bozulmas??, yani harcanandan daha çok enerji al??nmas?? sonucu, vücut ya?° kitlesi ya?°s??z kitleye oranla a?ž??r?? miktarda artmakta ve boya göre vücut a?°??rl???°?? belirlenen standartlar??n üzerine ç??kmaktad??r.  Obezitenin görülme s??kl???°?? ya?ža, cinsiyete, co?°rafik özelliklere, sosyoekonomik ve kültürel düzeye göre de?°i?žiklik göstermektedir. Teknolojinin geli?žmesiyle birlikte insanlar daha hareketsiz ya?žam tarz??n?? benimsemekte, beslenme al???žkanl??klar?? da olumsuz yönde de?°i?žmektedir. Geleneksel besinler yerine enerji ve ya?° içerikleri yüksek, rafine besin tüketiminin artmas??yla özellikle geli?žmi?ž ülkelerde ?ži?žmanl??k s??kl???°??n??n h??zla artmakta oldu?°u bilinmektedir.

Obezite neden oldu?°u sa?°l??k sorunlar?? ile günümüzde toplam sa?°l??k hizmetleri kullan??m??n??n yakla?ž??k % 4-8’ini olu?žturan önemli bir ekonomik yüktür. Üretkenlik kayb??ndan kaynaklanan dolayl?? maliyet daha da yüksek olabilir. Obezite ya?žam kalitesini etkileyen ve sa?°l??k hizmeti harcamalar??n?? artt??ran bir hastal??kt??r. Amerika Birle?žik Devletleri’nde 2009 y??l??nda yay??nlanan son durum raporlar??nda obeziteye ba?°l?? t??bbi harcamalar 117 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.

Enerji al??m?? ile harcamas?? aras??ndaki denge; sinirsel, hormonal, kimyasal ve fiziksel mekanizmalarla düzenlenerek vücut a?°??rl???°?? belirli bir düzeyde tutulmaktad??r. Bu mekanizmalar??n bir ya da bir kaç??ndaki bozukluk bu dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Dengenin pozitif yönde bozulmas?? ile vücut a?°??rl???°?? artarak obezite ortaya ç??kmaktad??r. Dünya Sa?°l??k Örgütü, çe?žitli Avrupa epidemiyolojistlerce ufak de?°i?žiklikler d???ž??nda kabul edilen bir uluslararas?? s??n??fland??rma geli?žtirmi?žtir. Bu s??n??fland??rma Beden Kitle ?ndeksi (BK?) s??n??fland??rmas??d??r. BK?, boy ve a?°??rl??k ölçümlerinden yararlan??larak hesaplanan bir parametredir. BK? 25-29kg/m² aras?? fazla kilolu, 30.0-39.9 kg/m² aras?? obez, 40 kg/m² ve daha üstü ise morbid obeziteyi yans??tmaktad??r.

A?°??rl??k art???ž??; yani ?ži?žmanl??k pek çok önemli komplikasyona neden olmaktad??r:
1) Tip II diabet geli?žimi
2) Kan bas??nc?? art???ž?? (özellikle kar??n bölgesinde ya?° birikimi olan bireylerde a?°??rl??k art???ž?? ile orant??l?? seyreder)
3) ?nme ( Kan bas??nc?? art???ž?? ile ili?žkilidir)
4) Hiperlipidemi ve dü?žük HDL kolesterol
5) Kalp ve damar Hastal??klar?? ( Kan lipidlerinde art???ž ve hipertansiyonla ili?žkilidir)
6) Özellikle kad??nlarda safra ta?ž??
7) Kanser ( Post menapozal meme, endometrium, över, safra kesesi ve kolon kanseri obezlerde daha s??k görülür)
8) Nefes darl???°??, respiratuvar hastal??klar, uyku apnesi, Pick-Wick sendromu
9) Menstrüel bozukluklar
10) Gebelik komplikasyonlar?? ( Nöral tüp defektinde art???ž, prenatal mortalite, hipertansiyon, toksemi, gestasyonel diabet, sezeryan, hastaneye yat???žta art???ž)
11) A?°??rl??k ile ili?žkili artrit, s??rt, eklem hastal??klar?? gibi kas ve eklem sorunlar??
12) Stres
13) Psikolojik etkileri genellikle fark edilmez; sosyal izolasyon,  kendine güvende azalma, depresif dönemler, gece at???žt??rma ve azalm???ž i?ž becerisi gibi etkileri görülebilir.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın